Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Beslut av Nordeas årsstämma 2015

| 2015-03-19 17:00

Val av styrelse
Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma och Silvija Seres och Birger Steen valdes till nya styrelseledamöter för samma tid. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Marie Ehrling till styrelsens vice ordförande samt informerades det om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola (suppleant), Toni H. Madsen, Lars Oddestad och Hans Christian Riise.

Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 279 000 euro åt ordföranden, 132 500 euro åt vice ordföranden och 86 250 euro åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens tre utskott ska därutöver utgå med 35 000 euro åt utskottsordförandena och 25 000 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2015.

Emission av konvertibler
Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga ägare. Nordeas innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga tio procent av samtliga aktier i Nordea.

Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra en anpassning av Nordeas kapitalstruktur till rådande kapitalbehov och att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske på annat sätt än över börs.

Förvärv av egna aktier inom värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier inom värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att Nordea kan bli en ”great European bank”.

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive Incentive Programme 2015 (GEM EIP 2015), vilket belönar uppfyllelsen av i förväg överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. GEM EIP 2015 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. Utfallet från GEM EIP 2015 betalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning (TSR) samt förfoganderestriktioner enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. De ledande befattningshavarna erbjöds liknande program för 2013 och 2014 (GEM EIP 2013 och GEM EIP 2014).

För ytterligare information:
Claus Christensen, chef för Group Communications, +45 55 47 12 37
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 101 562 960

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents