Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-10-24 06:30

Nordea Bank Abp – Insiderinformation – Interimsrapport

Vd Frank Vang-Jensens kommentar till resultatet:

”Under det tredje kvartalet steg både räntenettot och provisionsnettot tack vare ökade affärsvolymer. Nettoresultatet av poster till verkligt värde mins­kade till följd av betydande ränteförändringar under sommaren. Totalt minskade intäkterna med 2 procent i lokala valutor. Det tredje kvartalets rörel­se­för­lust på 421 mn euro inkluderar flera engångsposter på sammanlagt 1,3 md euro, vilka utgörs av en nedskrivningskostnad för immateriella IT-tillgångar på 735 mn euro, en av­sätt­ning för omstrukturering på 204 mn euro, kostnader i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 mn euro och slutligen en extra avsättning för kreditförluster på 282 mn euro.

I min nya roll som vd har jag lett en strategisk över­syn av banken där vi utarbetat en ny affärsplan för att säkerställa starkare finansiella resultat som upp­fyller våra nya finansiella mål. Den nya planen kom­mer avsevärt att förbättra prestandan i Nordeas verksamhet genom såväl stärkt kundfokus och förbättrad operativ effektivitet som kostnads­minskningar och initiativ för att öka intäkterna.
För 2020 räknar vi med att nå en kostnadsbas under 4,7 md euro med planerade fortsatta nettokostnads­minskningar efter 2020.

Nordeas nya finansiella mål för 2022 är

 • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
 • ett K/I-tal på 50 procent.

Enligt vår nya kapitalpolicy ska vi ha en kapital­buffert på 150–200 punkter över kärnprimär­kapital­kravet och en utdelningskvot på 60-70 procent, från och med 2020. Vi kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0,4 euro per aktie.

Jag har varit i Nordea sedan 2017 och under min korta tid som vd har jag träffat många fler kollegor från olika delar av banken. Jag är imponerad av våra medarbetares kompetens och starka engage­mang för våra kunder liksom den beslutsamhet att förbättra resultatet som vi alla delar. Jag är över­tygad om att vi genom ett starkt kundfokus i kom­bination med förbättrad operativ effektivitet kan uppnå våra mål, genomföra vår nya strategi och kraftigt förbättra Nordeas finansiella resultat.”

Tredje kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2018 (tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2019)

 • Räntenetto 1 083 mn euro, -4 %; -1 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter 2 085 mn euro, -1 %; 1 % i lokala valutor (-3 %, -2 % i lokala valutor)
 • Kostnader 2 175 mn euro, 91 %; 93 % i lokala valutor (84 %, 84 % i lokala valutor)
 • Kostnader1 1 161 mn euro, 2 %; 3 % i lokala valutor (-2 %, -1 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster -331 mn euro, -653 %; -642 % i lokala valutor (-443 %, -439 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster2 -49 mn euro, -20 %; -19 % i lokala valutor (11 %, 11 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat -421 mn euro, -146 %; -146 % i lokala valutor (-147 %, -146 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat 823 mn euro1,3,4, -3 %; -2 % i lokala valutor (-5 %, -3 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation5,6 15,4 % jämfört med 20,3 % (15,4 % jämfört med 14,8 %) 
 • K/I-tal 104 % jämfört med 55 % (104 % jämfört med 54 %)
 • K/I-tal2,3, 56 % jämfört med 55 % (56 % jämfört med 54 %)
 • Kreditförlustrelation 55 punkter jämfört med 10 punkter (55 punkter jämfört med 8 punkter)
 • Avkastning på eget kapital -4,4 % jämfört med 9,1 % (-4,4 % jämfört med 9,2 %)                    
 • Avkastning på eget kapital1,3,7 8,4 % jämfört med 8,5 % (8,4 % jämfört med 8,8 %)

Valutakurser som använts för kv3 2019 avseende poster i resultaträkningen: 7,4644 DKK, 9,7720 NOK och 10,5660 SEK.
1 Exklusive jämförelsestörande poster, under kv1 2019 en icke avdragsgill kostnad på 95 mn euro relaterad till avsättningar för pågående penningtvättsrelaterade ärenden.  Kv3 2019: En kostnad på 735 mn euro avseende nedskrivning av kapitaliserade IT-system, 559 mn euro efter skatt, en kostnad på 204 mn euro relaterad till omstrukturering, 155 mn euro efter skatt och en ej avdragsgill kostnad på 75 mn euro relaterad till försäljningen av Luminor.
2 Exklusive jämförelsestörande poster under kv3 2019: en förlust på 282 mn euro (214 mn euro efter skatt) avseende avsättningar för kreditförluster till följd av uppdaterade modeller och en dialog med ECB, som speglar mer dämpade utsikter i vissa sektorer.
3 Exklusive jämförelsestörande poster, under kv1 2018 redovisades en vinst på 135 mn till följd av en ny värderingsmodell i Danmark, 105 mn euro efter skatt. Under kv2 2018, en skattefri vinst på 87 mn euro från försäljningen av aktier i UC och en skattefri vinst på 262 mn euro från försäljningen av Nordea Liv & Pension Danmark.
4 Justerat för resolutionsavgifter innan skatt, i kv3 2019: -52 mn euro, i kv2 2019: -52 mn euro, i kv3 2018: -42 mn euro, för jan-sep 2019: 51 mn euro och för jan-sep 2018: 42 mn euro (periodiserat linjärt).
5 Inklusive periodens resultat justerat för upplupen utdelning.
6 Kapitaltäckningstalen för 2018 har inte omräknats till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se not 1 för mer information).
7 Justerat för resolutionsavgifter efter skatt, i kv3 2019: -40 mn euro, i kv2 2019: -40 mn euro, i kv3 2018: -32 mn euro, för jan-sep 2019: 39 mn euro och för jan-sep 2018: 32 mn euro (periodiserat linjärt).

Resultaträkning  
                         
  Kv 3 Kv 2 Föränd- Lokal Kv 3 Föränd- Lokal Jan-sep Jan-sep Föränd- Lokal  
  2019 2019 ring % val. % 2018 ring % val. % 2019 2018 ring % val. %  
Mn euro                        
Räntenetto 1 083 1 071 1 2 1 123 -4 -1 3 210 3 349 -4 -2  
Avgifts- och provisionsnetto 756 743 2 2 703 8 9 2 236 2 273 -2 0  
Nettoresultat av poster till verkligt värde 211 283 -25 -27 205 3 -4 758 906 -16 -18  
Andelar i intresseföretags och                        
joint ventures resultat 13 24 -46 -46 48 -73 -70 51 109 -53 -53  
Övriga rörelseintäkter 22 20 10 10 18 22 16 86 416 -79 -79  
Summa rörelseintäkter 2 085 2 141 -3 -2 2 097 -1 1 6 341 7 053 -10 -9  
                         
Personalkostnader -924 -727 27 27 -726 27 28 -2 369 -2 254 5 6  
Övriga kostnader -366 -304 20 20 -323 13 15 -1 264 -1 176 7 9  
Av- och nedskrivningar av materiella                        
och immateriella tillgångar -885 -149 494 493 -87 917 930 -1 174 -232 406 412  
Summa rörelsekostnader -2 175 -1 180 84 84 -1 136 91 93 -4 807 -3 662 31 33  
                         
Resultat före kreditförluster -90 961 -109 -109 961 -109 -109 1 534 3 391 -55 -54  
                         
Kreditförluster, netto -331 -61 443 439 -44 652 642 -434 -143 203 204  
Rörelseresultat -421 900 -147 -146 917 -146 -146 1 100 3 248 -66 -66  
                         
Skatt 89 -219 -141 -140 -193 -146 -146 -308 -672 -54 -53  
Periodens resultat -332 681 -149 -148 724 -146 -146 792 2 576 -69 -69  
                         
Volymer, nyckeluppgifter1          
                         
  30 sep 30 jun Föränd- Lokal 30 sep Föränd- Lokal          
  2019 2019 ring % val. % 2018 ring % val. %          
Md euro                        
Utlåning till allmänheten  328,3 323,8 1 2 316,5 4 6          
Utlåning till allmänheten, exkl repor 299,5 300,2 0 0 291,7 3 5          
In- och upplåning från allmänheten 168,3 176,5 -5 -4 174,2 -3 -2          
Inlåning från allmänheten, exkl repor 161,9 167,0 -3 -2 160,5 1 2          
Summa tillgångar 585,9 582,9 1   572,8 2            
Kapital under förvaltning 313,8 306,5 2   309,0 2            
Eget kapital 30,5 31,1 -2   32,6 -6            
                         
Nyckeltal2    
                         
  Kv 3 Kv 2 Föränd-   Kv 3 Föränd-   Jan-sep Jan-sep Föränd-    
  2019 2019 ring %   2018 ring %   2019 2018 ring %    
Resultat per aktie efter utspädning, euro -0,08 0,17 -147   0,18 -144   0,19 0,64 -70    
EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,32 0,58 -45   0,79 -59   0,32 0,79 -59    
Aktiekurs1, euro 6,50 6,39 2   9,40 -31   6,50 9,40 -31    
Totalavkastning, % 12,4 4,0     20,2     1,5 4,4      
Eget kapital per aktie1, euro 7,55 7,69 -2   8,08 -7   7,55 8,08 -7    
Potentiellt antal utestående aktier1, miljoner 4 050 4 050 0   4 050 0   4 050 4 050 0    
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 4 035 4 032 0   4 037 0   4 033 4 037 0    
Avkastning på eget kapital, % -4,4 9,1     9,2     3,4 10,9      
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, % -5,0 10,6     10,6     3,9 12,6      
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % -0,9 1,7     2,4     0,7 2,8      
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % -4,9 8,5     8,8     3,6 11,0      
K/I-tal, % 104 55     54     76 52      
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 107 58     56     75 51      
Kreditförluster på årsbasis, punkter3 55 10 450   8 588   24 8 200    
Kärnprimärkapitalrelation1,4,5,6,7, % 15,4 14,8     20,3     15,4 20,3      
Primärkapitalrelation1,4,5,7, % 17,4 17,3     22,3     17,4 22,3      
Total kapitalrelation1,4,5,7, % 20,0 19,8     26,0     20,0 26,0      
Primärkapital1,4,7, md euro 27,3 27,6 -1   27,0 1   27,3 27,0 1    
Riskvägda tillgångar4, md euro 156 160 -2   121 29   156 121 29    
Antal anställda (omr till heltidstjänster)1 29 469 29 550 0   29 056 1   29 469 29 056 1    
Economic capital1,7, md euro 26,5 27,8 -5   26,3 1   26,5 26,3 1    
1 Vid periodens slut.    
2 För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som Alternativa nyckeltal, se www.nordea.com/en/investor-relations/.  
3 Inklusive utlåning till allmänheten som redovisas i Tillgångar som innehas för försäljning i kv 1 2018.      
4 Inklusive resultatet för perioden.    
5 Nya kapitaltäckningsregler (ytterligare information finns i avsnittet Övrig information).    
6 Inklusive periodens resultat justerat för förutsebar utdelning.    
7 Kapitaltäckningstalen för 2018 har inte omräknats till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se not 1 för mer information).  


Utsikter

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen

Nordeas nya plan kommer avsevärt att förbättra prestandan i verksamheten genom såväl stärkt kundfokus och förbättrad operativ effektivitet som kostnadsminskningar och initiativ för att öka intäkterna.

Finansiella mål för 2022

Nordeas nya finansiella mål för 2022 är

 • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
 • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader

Nu: För 2020 räknar Nordea med att nå en kostnadsbas under 4,7 md euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.
Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192 och förändringar i resolutionsavgifter. De totala kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Tidigare: För 2021 räknar Nordea med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 20181, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser.

Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192, och totala kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

1Goodwillnedskrivning på 141 mn euro kv4 2018
2Justerat för goodwillnedskrivningen på 141 mn euro 2018, transaktionskostnader på 90 mn euro 2019, en avsättning på 95 mn euro kv1 2019, nedskrivningar av IT-system på 735 mn euro och en omstruktureringskostnad på 204 mn euro.

Kapitalpolicy

Nu: Kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, som gäller från 1 januari 2020.

Tidigare: Kapitalbuffert på 40-120 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nu: En utdelningskvot på 60-70 procent, från och med 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0,4 euro per aktie.

Tidigare: Nordea strävar efter att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.

Kreditkvalitet

Nu: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De makroekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare.

Tidigare: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal förblir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018.

Kapitalkrav enligt pelare 2

Som en del av övergången till den gemensamma tillsynsmekanismens kapitalramverk åläggs Nordea ett pelare 2-kapitalkrav som börjar gälla den 1 januari 2020. Nordea erhöll det preliminära beslutet efter tillsyns­bedöm­ningen den 26 september 2019 med ett pelare 2-kapitalkrav på 1,75 procent. Det slutliga beslutet väntas i december 2019.

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens delårsrapport för tredje kvartalet 2019

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391      Christopher Rees, Group CFO, +45 554 723 77
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, +46 72 235 05 15     Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, +46 73 350 55 99

Senaste kvartalsresultat

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 24 oktober 2019.
   
  
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. Närhelst människor strävar för att nå sina mål och förverkliga sina drömmar, så finns vi här för att erbjuda de rätta finansiella lösningarna. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents