Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Nordea Bank Abp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-02-20 07:30

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Nordea Bank Abp (”Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2020 klockan 13.00 lokal tid i Messukeskus Helsingfors, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors.

Personer som har anmält sig till stämman emottas från och med klockan 11.00 lokal tid.

A.      Ärenden som behandlas på den ordinarie bolagsstämman

På den ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1.         Öppnande av stämman

2.         Konstituering av stämman

3.         Val av protokollsjusterare och övervakare av rösträkningen

4.         Konstaterande av stämmans laglighet

5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019

             -  Anförande av vd och koncernchef

7.         Fastställande av bokslutet

8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

             Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,40 euro per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2019.

            Utdelningen utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 27 mars 2020 är antecknade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige eller VP Securities A/S i Danmark.

            Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen utbetalas tidigast den 3 april 2020, eller så fort som möjligt efter den dagen.

9.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10.       Rådgivande beslut om fastställande av Bolagets ersättningspolicy för styrande organ

Styrelsen föreslår för stämman, efter att ha konsulterat aktieägarnas nomineringsråd i fråga om ersättning till styrelseledamöter, att Bolagets ersättningspolicy för styrande organ genom ett rådgivande beslut ska fastställas att tillämpas fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024.

Ersättningspolicyn för styrande organ är ett ramverk för ersättningar till styrelseledamöter, vd:n och koncernchefen samt ställföreträdande vd:n.    

Bolagets ersättningspolicy för styrande organ offentliggörs med ett börsmeddelande och publiceras på Bolagets webbplats http://www.nordea.com senast den 4 mars 2020.

11.       Beslut om styrelseledamöternas arvode

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll 2020 föreslagen (euro) 2019 (euro) Ökning (%)
Ordförande 300 000 300 000 0
Vice ordförande 145 000 145 000 0
Övriga styrelsemedlemmar 95 000 95 000 0

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår ytterligare följande årsarvoden för kommittéordförande och kommittéledamöter:

Roll 2020 föreslagen (euro) 2019 (euro) Ökning (%)
Ordförande i ersättningskommittén 42 000 42 000 0
Ledamöter i ersättningskommittén 26 000 26 000 0
Alla övriga kommittéordförande 60 000 60 000 0
Alla övriga kommittéledamöter 30 000 30 000 0

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare föreslås att Bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöterna för alla deras kostnader eller utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet.

12.       Beslut om antalet styrelseledamöter

            Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman, att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman för perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma fastställs till tio.

            I styrelsen ingår dessutom tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

13.       Val av styrelsens ledamöter och ordförande

             Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma

- omval av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra van Hoeken och John Maltby som styrelseledamöter

- val av Jonas Synnergren som ny styrelseledamot, och

- omval av Torbjörn Magnusson som styrelseordförande.

Maria Varsellona är inte tillgänglig för omval.

            Jonas Synnergren föreslås som ny styrelseledamot

           Jonas Synnergren, M. Sc. (Econ.), född 1977 och svensk medborgare, är partner i Cevian Capital AB och chef för Cevian Capitals verksamhet i Sverige sedan 2012. Han har omkring 19 års tidigare erfarenhet från exempelvis kapitalförvaltning och konsultarbete inom finanssektorn. Jonas Synnergren är styrelseledamot i Veoneer Inc och har tidigare varit styrelseledamot i Tieto Abp (2012–2019). Han är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess betydande aktieägare, enligt den finska koden för bolagsstyrning. Jonas Synnergren innehar för närvarande inga aktier i Nordea Bank Abp.

Samtliga föreslagna kandidater har accepterat nomineringen som styrelseledamöter i Nordea Bank Abp, och Torbjörn Magnusson har accepterat nomineringen som styrelseordförande.

            Berörd myndighet har godkänt den nya kandidaten.

            Utöver de ovan föreslagna kandidaterna har styrelsen i Nordea Bank Abp tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen. För perioden från slutet av Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020 och fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna utsett Gerhard Olsson, Kari Ahola och Dorrit Groth Brandt till ordinarie styrelseledamöter och Hans Christian Riise till styrelsesuppleant.

            Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att Torbjörn Magnusson är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på http://www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/. Den föreslagna nya styrelseledamotens CV finns tillgängliga på http://www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/ordinarie-bolagsstaemma/nordeas-bolagsstaemma-2020/.

            Oberoende enligt den finska koden för bolagsstyrning

           Samtliga föreslagna styrelseledamöter som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman är enligt den finska koden för bolagsstyrning oberoende i förhållande till Bolagets betydande aktieägare, med undantag för Torbjörn Magnusson, verkställande direktör för Sampo Abp och vd och koncernchef för Sampokoncernen, eftersom Sampo Abp är en betydande aktieägare i Nordea Bank Abp. Vidare anses samtliga föreslagna styrelseledamöter som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman vara oberoende i förhållande till Bolaget, inklusive Sarah Russell som, om hon omväljs av den ordinarie bolagsstämman, har varit styrelseledamot i Bolaget och dess rättsliga föregångare under tio år i följd. På basen av en helhetsbedömning anses hennes oberoende inte äventyras som en följd av hennes mångåriga styrelsearbete, och inga andra faktorer eller omständigheter har identifierats som skulle kunna minska hennes oberoende.

            De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till Bolaget.

14.       Beslut om revisorns arvode

             Styrelsen föreslår i enlighet med revisionskommitténs rekommendation för stämman att revisorns arvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

15.       Val av revisor

           Styrelsen föreslår i enlighet med revisionskommitténs rekommendation för stämman att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy omväljs till revisor för perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

            PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat Bolaget att CGR Jukka Paunonen skulle fungera som  huvudansvarig revisor.

16.       Beslut om godkännande av reviderad arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd

            Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att stämman fattar beslut om godkännande av den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd. Förändringarna föreslås i syfte att förtydliga och införliva lagkrav i arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd, exempelvis utvärdering av successionsplanen för styrelsen liksom urvalskriterier och urvalsprocess för högsta ledningen, granskning av ersättningspolicyn för styrande organ beträffande styrelsens ersättning samt beaktande av Nordeas mångfaldspolicy och dess mål. Vidare har vissa tekniska förändringar gjorts och processen för att fastställa de största aktieägarnas rätt att utse en representant har förtydligats.

             Den reviderade arbetsordningen ingår i förslagen av aktieägarnas nomineringsråd och finns tillgänglig på http://www.nordea.com.

17.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget

           Nordea behöver uppfylla vissa kapitalkrav i enlighet med europeisk och finsk lagstiftning. Inom ramen för denna lagstiftning kan kapitalinstrument som absorberar förluster genom konvertering till aktier användas för att möta delar av kapitalkravet. Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emission av sådana kapitalinstrument.

            Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna. Genom bemyndigandet kan styrelsen snabbt genomföra emissioner utan att först hålla extra bolagsstämma, vilket styrelsen anser vara lämpligt med hänsyn till att dessa kapitalinstrument främst är avsedda att emitteras på den internationella kapitalmarknaden. Styrelsen avser att utnyttja bemyndigandet om styrelsen bedömer att kapitalnivån vid vilken konvertering ska ske är på en sådan nivå som ger aktieägarna och styrelsen möjlighet att i god tid agera och föreslå alternativ till konvertering.

             Mot bakgrund av ovanstående föreslår Bolagets styrelse för stämman att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av Bolaget (konvertibler) i enlighet med eller med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till teckning. Det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras enligt detta bemyndigande uppgår till 404 995 191 aktier, vilket motsvarar cirka 10 % av alla aktier i Bolaget.

            Styrelsen ska vara bemyndigad att besluta om alla andra ärenden rörande emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier i Bolaget. Emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor och främst emitteras på den internationella kapitalmarknaden.

             Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från den ordinarie bolagsstämmans beslut.

            Om bemyndigandet ges återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 28 mars 2019.

18.       Beslut om

             a) förvärv av Bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen

            I sin värdepappersrörelse agerar Nordea bland annat som marknadsgarant för egna aktier på de aktuella börserna och i index i vilka Bolagets aktier utgör en betydande andel samt erbjuder andra till aktierna relaterade produkter. Om Bolaget inte hade möjlighet att handla i egna aktier, skulle Bolaget inte kunna erbjuda samma omfattande urval av produkter som sina konkurrenter, vilket skulle leda till att Bolaget skulle förlora marknadsandelar och att det inte skulle kunna fullgöra sina nuvarande åtaganden att agera marknadsgarant på de aktuella börserna samt på finansmarknaden i allmänhet.

             Bolagets innehav av egna aktier i handelslagret får inte, vid något enskilt tillfälle, överstiga de tillämpliga begränsningar som Europeiska centralbanken har fastställt.

             Mot bakgrund av ovanstående föreslår Bolagets styrelse för stämman att stämman fattar beslut om att Bolaget, med anledning av den löpande verksamheten i värdepappersrörelsen i egenskap av kreditinstitut, får förvärva egna aktier enligt följande.

             Bolagets egna aktier förvärvas på annat sätt än i proportion till Bolagets aktieägares aktieinnehav (riktade förvärv).  Främjandet av Bolagets verksamhet i värdepappersrörelsen, som också förutsätter en möjlighet till handel i Bolagets egna aktier, utgör ett vägande ekonomiskt skäl till riktade förvärv.

            Det maximala antalet av Bolagets egna aktier som förvärvas får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 4,32 % av alla aktier i Bolaget. Bolagets egna aktier ska förvärvas antingen på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Köpenhamn eller från motparter i värdepappersrörelsen utanför marknadsplatsen eller genom nyttjande av derivatinstrument, vid varje tillfälle till ett totalpris som inte överstiger marknadspriset på den aktuella börsen vid tidpunkten för förvärvet eller vid tidpunkten för ingåendet av aktuellt derivatinstrument. Bolagets egna aktier som ska förvärvas ska erbjudas Bolaget senast vid tidpunkten för förvärvet och betalas senast vid leverans. Egna aktier ska förvärvas genom utnyttjande av Bolagets fritt eget kapital.

             Egna aktier som detta beslut gäller ska förvärvas innan Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

             b) överlåtelse av Bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen

            I sin värdepappersrörelse agerar Nordea bland annat som marknadsgarant för egna aktier på de aktuella börserna och i index i vilka Bolagets aktier utgör en betydande andel samt erbjuder andra till aktierna relaterade produkter. Om Bolaget inte hade möjlighet att handla i egna aktier, skulle Bolaget inte kunna erbjuda samma omfattande urval av produkter som sina konkurrenter, vilket skulle leda till att Bolaget skulle förlora marknadsandelar och att det inte skulle kunna fullgöra sina nuvarande åtaganden att agera marknadsgarant på de aktuella börserna samt på finansmarknaden i allmänhet.

             Mot bakgrund av ovanstående föreslår Bolagets styrelse för stämman att stämman fattar beslut om att Bolaget i egenskap av kreditinstitut inom den löpande verksamheten i värdepappersrörelsen, får överlåta egna aktier mot vederlag enligt följande.

             Bolaget får överlåta egna aktier inom ramen för värdepappersrörelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad aktieemission. Främjandet av Bolagets verksamhet i värdepappersrörelsen, som också förutsätter en möjlighet till handel i Bolagets egna aktier, utgör ett vägande ekonomiskt skäl till en riktad emission.

            Det maximala antalet av Bolagets egna aktier som överlåts får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 4,32 % av alla aktier i Bolaget. Bolagets egna aktier ska överlåtas på antingen Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Köpenhamn eller direkt till motparter i värdepappersrörelsen till ett pris som inte understiger marknadspriset på den aktuella börsen vid tidpunkten för överlåtelsen eller vid tidpunkten för ingåendet av det aktuella derivatinstrumentet. Bolagets egna aktier som ska överlåtas ska tecknas senast vid tidpunkten för överlåtelsen och betalas senast vid leverans. Teckningspriset ska redovisas i Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

             Bolagets egna aktier ska överlåtas före teckningsperioden slutar, det vill säga då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

             Det föreslås att stämman fattar beslut om att godkänna alla teckningar som kommer att göras i enlighet med villkoren för en dylik riktad emission.

19.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om

a) förvärv av Bolagets egna aktier

            Bolagets styrelse föreslår för stämman att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst 225 000 000 aktier, motsvarande cirka 5,56 % av alla aktier i Bolaget, med förbehåll för att det sammanlagda antalet egna aktier som Bolaget vid var tid kan inneha inte får överstiga 10 % av alla aktier i Bolaget.

            Aktierna kan förvärvas antingen genom ett erbjudande till samtliga aktieägare på lika villkor eller på annat sätt än i proportion till aktieägarnas befintliga aktieinnehav (riktade förvärv) i Bolaget. Bolagets egna aktier kan förvärvas genom utnyttjande av Bolagets fria egna kapital.

            Förvärv av Bolagets egna aktier får endast ske till ett pris som inte överstiger gällande marknadspris på den aktuella börsen vid förvärvstidpunkten eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

             Bolagets egna aktier får förvärvas (a) i syfte att användas till Bolagets program för rörliga ersättningsplaner i enlighet med regelkrav och/eller för nya program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, andra risktagare med väsentlig inverkan på Nordeas risknivå samt övriga anställda i enlighet med vad som är lämpligt, eller (b) för att optimera Bolagets kapitalstruktur, eller (c) för att användas som betalning i samband med företagsförvärv och kan följaktligen, i respektive fall, vidare överlåtas, eller ogiltigförklaras. Antalet aktier som förvärvas för ersättningsändamål får dock inte överstiga 25 000 000 aktier och antalet egna aktier som förvärvas för optimering av kapitalstrukturen får inte överstiga 200 000 000 aktier.

            Styrelsen ska vara bemyndigad att fatta beslut om samtliga övriga villkor rörande förvärv av egna aktier, inklusive hur aktier ska förvärvas och om förvärvade aktier ska överlåtas eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från den ordinarie bolagsstämmans beslut.

             Om bemyndigandet ges återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om att förvärva egna aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 28 mars 2019.

            Utöver villkoren i förslaget ovan, ska alla beslut av styrelsen att förvärva aktier med stöd av det föreslagna bemyndigandet även vara villkorat av att Bolaget har erhållit nödvändiga tillstånd från Europeiska centralbanken.

             b) aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier

            Bolagets styrelse föreslår för stämman att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emissioner av nya aktier eller överlåtelse av egna aktier till ett antal om högst 30 000 000 aktier, motsvarande cirka 0,74 % av alla aktier i Bolaget.

            Aktierna kan emitteras eller överlåtas i proportion till Bolagets aktieägares befintliga aktieinnehav i Bolaget eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission. Aktier som emitteras eller överlåts på detta sätt kan användas (a) till Bolagets program för rörlig ersättning i enlighet med regelkrav och/eller för nya program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, andra risktagare med väsentlig inverkan på Nordeas risknivå samt övriga anställda i enlighet med vad som är lämpligt, eller (b) som betalning i samband med förvärv av bolag.

             Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla övriga villkor rörande emission av nya aktier i Bolaget eller överlåtelse av Bolagets egna aktier. Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från den ordinarie bolagsstämmans beslut.

            Om bemyndigandet ges återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 28 mars 2019.

20.       Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Beslutsförslagen i ärenden som behandlas på stämman och denna kallelse till stämman finns tillgängliga på Bolagets webbplats http://www.nordea.com/.

Beslutsförslag, årsbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ersättningspolicy för styrande organ finns tillgängliga på Bolagets webbplats http://www.nordea.com/ senast den 4 mars 2020. Kopior av dessa dokument och denna kallelse skickas till aktieägare på begäran. Protokollet från den ordinarie bolagsstämman publiceras på Bolagets webbplats http://www.nordea.com senast den 8 april 2020.

C. Anvisningar för deltagande i bolagsstämman

1. Deltagare med aktier registrerade hos Euroclear Finland Oy i Finland

Rätt att delta i stämman har aktieägare som den 13 mars 2020 är upptagna i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är upptagen som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning.

En aktieägare som är upptagen i Bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i stämman ska anmäla sig enligt anvisningarna nedan.

Anmälan till stämman ska lämnas senast den 19 mars 2020

  • på bolagets webbplats http://www.nordea.com/,
  • per telefon: +358 9 42 721 429, vardagar kl.9.00-16.00 lokal tid, eller
  • per post: Computershare AB, “Nordeas ordinarie bolagsstämma 2020”, Alexandersgatan 15B, 6 vån., 00100 Helsingfors, Finland.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning, e-postadress, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till Bolaget används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Mer information om hur Nordea behandlar personuppgifter finns på https://www.nordea.fi/sv/privat/stod/nordeas-dataskyddsbeskrivning.html.

Aktieägarna, eventuella biträden och ombud ska kunna bestyrka sin identitet och/eller rätt att företräda i stämmolokalen.

2. Deltagare med aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB i Sverige

Aktieägare måste vara antecknad i eget namn i ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB den 13 mars 2020 för att ha rätt att delta i den ordinarie bolagsstämman. Aktieägare av detta slag omregistreras av Bolaget i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy förutsatt att aktieägaren har lämnat hens anmälan till den ordinarie bolagsstämman i enlighet med anvisningarna nedan.

Anmälan till stämman ska lämnas senast den 16 mars 2020

  • på bolagets webbplats www.nordea.com/,
  • per telefon: +46 8 518 01 553, vardagar kl.9.00-16.00 lokal tid, eller
  • per post: Computershare AB, “Nordeas ordinarie bolagsstämma 2020”, Box 5267, SE-102 46 Stockholm, Sweden.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige måste begära av förvaltaren att deras aktier omregistreras i aktieägarens egna namn i den av Euroclear Sweden AB förda ägarregistret i god tid före den 13 mars 2020.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning, e-postadress, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till Bolaget används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Mer information om hur Nordea behandlar personuppgifter finns på https://www.nordea.fi/sv/privat/stod/nordeas-dataskyddsbeskrivning.html.

Aktieägarna, eventuella biträden och ombud ska, ifall nödvändigt, kunna bestyrka sin identitet och/eller rätt att företräda i stämmolokalen.

3. Deltagare med aktier registrerade hos VP Securities A/S i Danmark

Aktieägare måste vara antecknad i eget namn i ägarregistret som förs av VP Securities A/S den 13 mars 2020 för att ha rätt att delta i den ordinarie bolagsstämman. Aktieägare av detta slag omregistreras av Bolaget i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy förutsatt att aktieägaren har lämnat hens anmälan till den ordinarie bolagsstämman i enlighet med anvisningarna nedan.

Anmälan till bolagsstämman ska lämnas senast den 16 mars 2020.

  • per telefon +45 45 46 09 97, vardagar kl.9.00-16.00 lokal tid, eller
  • per post: Computershare A/S, “Nordea’s AGM 2020”, Lottenborgvej 26 D, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Danmark måste begära av förvaltaren att deras aktier omregistreras i aktieägarens egna namn i den av VP Securities A/S förda ägarregistret i god tid före den 13 mars 2020.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning, e-postadress, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till Bolaget används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Mer information om hur Nordea behandlar personuppgifter finns på https://www.nordea.fi/sv/privat/stod/nordeas-dataskyddsbeskrivning.html.

Aktieägarna, eventuella biträden och ombud ska, ifall nödvändigt, kunna bestyrka sin identitet och/eller rätt att företräda i stämmolokalen.

4. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på avstämningsdagen den 13 mars 2020 vara antecknad i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 20 mars 2020 klockan 10.00 finsk tid har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till den ordinarie bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin egendomsförvaltare begära relevanta anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

5. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i den ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till den ordinarie bolagsstämman uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Fullmakten bör i god tid och före den 19 mars 2020 sändas till Bolaget under någon av adresserna angivna ovan under ”C. Anvisningar för deltagande i den ordinarie bolagsstämman”.

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § aktiebolagslagen.

På dagen för denna kallelse den 20 februari 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 4 049 951 919 vilket motsvarar 4 049 951 919 röster.
 

Helsingfors den 20 februari 2020
Nordea Bank Abp
Styrelse

Denna kallelse publiceras på engelska, svenska och finska. För den händelse att avvikelse föreligger mellan språkversionerna, ska den svenska versionen äga företräde.

För ytterligare information:Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 05 15

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.30 EET den 20 februari 2020.

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents