Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Halvårsrapport 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-07-17 06:30

Nordea Bank Abp – Halvårsrapport

Kvartalet i korthet:

 • Stabilt resultat – hög aktivitet resulterade i närmast oförändrade intäkter.
  Resultatet före kreditförluster ökade med 4 procent jämfört med förra året. Räntenettot ökade med 2 procent, tack vare volymtillväxt i alla länder inom framför allt bolån. Nettoresultat av poster till verkligt värde återhämtade sig och ökade med 12 procent, främst till följd av starkare handel. Nedstängningarna och marknadsturbulensen hade emellertid en negativ inverkan på det finansiella resultatet, framför allt på avgifts- och provisionsnettot som minskade med 9 procent. Kostnaderna minskade med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 306 mn euro – i hög grad påverkat av kreditförlustavsättningar.
 • Fortsatta framsteg i enlighet med affärsplanen.
  K/I‑talet förbättrades till 52 procent, ner från 58 procent för samma kvartal i fjol. Avkastningen på eget kapital påverkades markant av ökade kreditförlustavsättningar.
 • Stark finansiell ställning har upprätthållits.
  Nordea hade vid covid-19-pandemins början en stark finansiell ställning, som sedan har upprätthållits. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,8 procent, vilket är 5,6 procentenheter över regelkravet. Nordea har genomfört ytterligare ett krävande stresstest, som bekräftar bankens förmåga att fortsätta stötta kunderna, med bibehållen utdelningskapacitet.
 • Kreditförlusterna för helåret beräknas bli under 1 md euro.
  I enlighet med vad som meddelades i rapporten för första kvartalet har Nordea uppdaterat de makroekonomiska scenarierna, analyserat den ekonomiska nedgångens påverkan och slutfört en noggrann översyn av kreditportföljen. Som en följd av detta har Nordea även uppdaterat sin prognos för kreditkvaliteten. Kreditförlusterna för helåret 2020 beräknas bli under 1 md euro.
 • Kvaliteten i Nordeas kreditportfölj är fortsatt stark.
  De underliggande kreditförlusterna uppgick till 310 mn euro och påverkades av individuella avsättningar, framför allt i sektorn olje-, gas- och offshore-verksamhet, och uppdaterade makroekonomiska scenarier i IFRS 9-modellerna för avsättningar.
 • Betydande buffert för att täcka framtida kreditförluster.
  Baserat på olika modeller och scenarier har nya avsättningar enligt ledningens bedömning gjorts på 388 mn euro, vilket innebär att kreditförlusterna för andra kvartalet uppgick till totalt 698 mn euro. Nordea har nu en buffert enligt ledningens bedömning på 650 mn euro som ska täcka beräknade framtida kreditförluster, förbättringar i IFRS 9-modellerna och Europeiska centralbankens nya anvisningar om nödlidande lån. Nordea anser att detta proaktiva förfarande är väl avvägt och ger förutsägbarhet, givet den nuvarande osäkerheten i ekonomin.
   
 • Står fast vid att leverera enligt affärsplan och finansiella mål för 2022.
  Det är för tidigt att bedöma de mer långsiktiga konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nordea står fortsatt fast vid att leverera enligt målen och stöttar samtidigt kunder, medarbetare och intressenter genom krisen.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 4. För definitioner, se sidan 58 i halvårsrapporten för 2020.)

 
Resultat för andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019

Räntenetto 1 091 mn euro, 2 %
Rörelseintäkter 2 092 mn euro, -2 %
Rörelsekostnader -1 088 mn euro, -8 %
Kreditförluster -698 mn euro jämfört med -61 mn euro
Rörelseresultat 306 mn euro, -66 %
Kärnprimärkapitalrelation1,2 15,8 % jämfört med 14,8 % 
K/I-tal 52 % jämfört med 55 %
K/I-tal3 52 % jämfört med 58 %
Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 115 punkter jämfört med 10 punkter
Avkastning på eget kapital 3,1 % jämfört med 9,1 %
Avkastning på eget kapital3 3,0 % jämfört med 8,5 %
 

Resultat för andra kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2020

Räntenetto 1 091 mn euro, -2 %
Rörelseintäkter 2 092 mn euro, +5 %
Rörelsekostnader -1 088 mn euro, -13%
Kreditförluster -698 mn euro jämfört med -154 mn euro
Rörelseresultat 306 mn euro, -49 %
Kärnprimärkapitalrelation1,2 15,8 % jämfört med 16,0 % 
K/I-tal 52 % jämfört med 62 %
K/I-tal3 52 % jämfört med 57 %
Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 115 punkter jämfört med 26 punkter
Avkastning på eget kapital 3,1 % jämfört med 5,9 %
Avkastning på eget kapital3 3,0 % jämfört med 6,9 %

1 Vid periodens slut.
2 För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa nyckeltal,
se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports.
3 Inklusive periodens resultat.

Resultaträkning

Kv2 Kv2 Föränd- Kv1 Föränd- Jan-jun Jan-jun Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring % 2020 2019 ring %
Mn euro
Räntenetto 1 091 1 071 2 1 109 -2 2 200 2 127 3
Avgifts- och provisionsnetto 673 743 -9 765 -12 1 438 1 480 -3
Nettoresultat av poster till verkligt värde 318 283 12 109 427 547 -22
Andelar i intresseföretags och
joint ventures resultat -10 24 -2 -12 38
Övriga rörelseintäkter 20 20 0 20 0 40 64 -38
Summa rörelseintäkter 2 092 2 141 -2 2 001 5 4 093 4 256 -4
Personalkostnader -645 -727 -11 -699 -8 -1 344 -1 445 -7
Övriga kostnader -303 -304 0 -419 -28 -722 -898 -20
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar -140 -149 -6 -130 8 -270 -289 -7
Summa rörelsekostnader -1 088 -1 180 -8 -1 248 -13 -2 336 -2 632 -11
Resultat före kreditförluster 1 004 961 4 753 33 1 757 1 624 8
Kreditförluster, netto -698 -61 -154 -852 -103
Rörelseresultat 306 900 -66 599 -49 905 1 521 -40
Skatt -63 -219 -139 -55 -202 -397 -49
Periodens resultat 243 681 -64 460 -47 703 1 124 -37
Volymer, nyckeluppgifter1
30 jun 30 jun Föränd- 31 mar Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring %
Md euro
Utlåning till allmänheten  327,7 323,8 1 324,0 1
Utlåning till allmänheten, exkl. repor 304,4 300,2 1 295,1 3
In- och upplåning från allmänheten 188,5 176,5 7 174,0 8
Inlåning från allmänheten, exkl. repor 180,7 167,0 8 169,2 7
Summa tillgångar 587,3 582,9 1 600,4 -2
Kapital under förvaltning 311,4 306,9 1 280,4 11
Eget kapital 31,8 31,1 2 31,5 1
Nyckeltal2
Kv2 Kv2 Föränd- Kv1 Föränd- Jan-jun Jan-jun Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring % 2020 2019 ring %
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,06 0,17 -65 0,11 -45 0,17 0,27 -37
EPS, rullande 12 mån. till periodens slut, euro 0,27 0,58 -53 0,38 -29 0,27 0,58 -53
Aktiekurs1, euro 6,15 6,39 -4 5,13 20 6,15 6,39 -4
Eget kapital per aktie1, euro 7,86 7,69 2 7,79 1 7,86 7,69 2
Potentiellt antal utestående aktier1, mn 4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0
Antal aktier eft. utspädning, mn (vägt snitt) 4 039 4 032 0 4 038 0 4 038 4 033 0
Avkastning på eget kapital, % 3,1 9,1 5,9 4,5 7,2
Avkastning på eget kapital exkl. immat. tillg., % 3,5 10,6 6,7 5,0 8,4
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 0,6 1,7 1,2 0,9 1,4
Avkastning på eget kapital med periodis. resolutionsavg., % 3,0 8,5 6,9 4,9 7,7
K/I-tal, % 52 55 62 57 62
K/I-tal med periodis. resolutionsavg., % 52 58 57 55 59
Kreditförlustrelation netto, uppl. anskaff.värde, punkter 115 10 26 70 9
Kärnprimärkapitalrelation1,3, % 15,8 14,8 16,0 15,8 14,8
Primärkapitalrelation1,3, % 17,6 17,3 17,8 17,6 17,3
Total kapitalrelation1,3, % 20,1 19,8 20,2 20,1 19,8
Primärkapital1,3, md euro 27,2 27,6 -1 27,1 0 27,2 27,6 -1
Riskexponeringsbelopp1, md euro 155 160 -3 152 2 155 160 -3
Antal anställda (omr. till heltidstjänster)1 27 954 29 550 -5 28 292 -1 27 954 29 550 -5
Ekonomiskt kapital1, md euro 24,2 27,8 -13 25,8 -6 24,2 27,8 -13

1 Vid periodens slut.
2 För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa nyckeltal,
se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports.
3  Inklusive periodens resultat.
 

Vd har ordet

”Konsekvenserna av covid-19 framgick allt tydligare under andra kvartalet och pandemin fortsätter att allvarligt påverka individer, företag och samhällen. Samtidigt är det uppmuntrande att allt fler länder successivt börjar öppna upp igen och att stämningen bland företagen förbättrades mot slutet av kvartalet, även om osäkerheten är fortsatt hög.

Under de senaste månaderna har samhällena anpassat sig till nya sätt att leva, arbeta och konsumera. Som bank har vi sett en stigande trend för e-handel, mobilbetalningar och digitala kundkontakter. De flesta av våra kundmöten har hållits online, och vi har haft verksamheten i full gång. Mer än 70 procent av våra medarbetare har arbetat på distans. Den gemensamma nämnaren för våra åtgärder har varit tydlig: allt vi gör, det gör vi för att stötta våra kunder och medarbetare. Våra medarbetare har visat enastående engagemang och energi, och jag är stolt över att deras starka insatser ger resultat i form av stigande kundnöjdhet inom alla affärsområden.

Dessa utmanande förhållanden i samhället och ekonomin har dessutom prövat och bevisat motståndskraften i vår affärsmodell. Under andra kvartalet redovisade vi ännu ett stabilt resultat och fortsätter att göra framsteg i förhållande till våra mål för 2022.

Genom vår höga aktivitetsnivå har vi lyckats hålla intäkterna i stort sett oförändrade. Räntenettot ökade med 2 procent, tack vare god volymtillväxt. Nettoresultat av poster till verkligt värde återhämtade sig och ökade med 12 procent, främst till följd av starkare handel. Nedstängningarna och marknadsturbulensen hade emellertid en negativ inverkan på det finansiella resultatet, framför allt avgifts- och provisionsnettot som minskade med 9 procent. Stora kostnadsminskningar innebar att resultatet före kreditförluster ökade med 4 procent jämfört med förra året. Alla huvudsakliga satsningar på att förbättra vår operativa effektivitet levererar enligt uppsatta mål. Kostnaderna minskade med 8 procent från förra året, vilket resulterade i en stadig minskning av vårt K/I-tal till 52 procent.

Vi gick in i covid-19-krisen med en stark finansiell ställning, som vi också har upprätthållit. Vid utgången av andra kvartalet uppgick vår likviditetsbuffert till 105 md euro, vilket motsvarar en likviditetstäckningskvot på 160 procent, och vår kapitalposition är fortsatt mycket stark med en kärnprimärkapitalrelation på 15,8 procent, vilket är 5,6 procentenheter över kravet. Vi har genomfört ytterligare ett krävande stresstest, och utfallet stärker oss i vår övertygelse om att vi med vår starka kapitalposition kan fortsätta stötta våra kunder samtidigt som vi bibehåller vår utdelningskapacitet.

Kvaliteten i vår kreditportfölj är fortsatt stark. Vi har nu uppdaterat våra makroekonomiska scenarier med bland annat en mer långsiktig syn på den ekonomiska nedgångens förväntade påverkan. Vidare har vi slutfört en noggrann översyn av vår kreditportfölj. Utifrån den analysen förutspår vi kreditförluster för helåret 2020 på under 1 md euro, vilket motsvarar mindre än 41 punkter.

De underliggande kreditförlusterna uppgick under kvartalet till 310 mn euro. Därutöver gjorde vi ytterligare avsättningar enligt ledningens bedömning på 388 mn euro. Sammantaget uppgick därmed kreditförlusterna under andra kvartalet till 698 mn euro.

Inklusive tidigare avsättningar enligt ledningens bedömning har vi nu en sammanlagd buffert på 650 mn euro som ska täcka beräknade framtida kreditförluster, förbättringar i IFRS 9-modellen och Europeiska centralbankens nya anvisningar om nödlidande lån.

Sammantaget anser vi att detta proaktiva förfarande är väl avvägt och lämpligt givet den nuvarande osäkerheten i ekonomin.

Utvecklingen i affärsområdena ser fortsatt lovande ut, även om ytterligare förbättringar fortfarande krävs för att nå våra finansiella mål.

I Personal Banking fortsatte bolånevolymerna att öka stadigt i alla fyra länder, med särskilt stark utveckling i Norge och Sverige. Intäkterna minskade emellertid med 5 procent, främst till följd av lägre intäkter från betalningar och lägre inlåningsmarginaler. Vi hade fortsatt fokus på att förbättra den operativa effektiviteten, och kostnaderna minskade med 5 procent, vilket resulterade i att K/I-talet sjönk med 3 procentenheter till 54 procent.

I Business Banking ökade utlåningsvolymerna och tillväxten i inlåningsvolymerna var hög. Intäkterna minskade med 1 procent till följd av att nedstängningarna påverkade avgifts- och provisionsintäkterna. Kostnaderna minskade med 5 procent, vilket innebar att K/I-talet förbättrades till 48 procent.

Large Corporates & Institutions fortsatte att verkställa sin plan för ompositionering för att skapa en fokuserad, mindre komplex och mer lönsam verksamhet. Intäkterna ökade med 19 procent, främst tack vare stigande handelsintäkter, trots lägre avgifts- och provisionsintäkter till följd av marknadsturbulensen. Kostnaderna minskade markant med 14 procent. Ekonomiskt kapital påverkades negativt av ökad volatilitet på marknaden, vilket påverkade lönsamheten. K/I-talet förbättrades avsevärt till 44 procent och vårt fokus är fortsatt att förbättra lönsamheten.

I Asset & Wealth Management sjönk intäkterna med 4 procent till följd av marknadsturbulensen. Hög kundaktivitet och en marknadsutveckling med bra nettoinflöde innebar att det förvaltade kapitalet ökade med 31 md euro jämfört med förra kvartalet till 311 md euro. Kostnaderna fortsatte att minska, och K/I-talet förbättrades med 3 procentenheter till 55 procent.

Den ordinarie bolagsstämman den 28 maj 2020 bemyndigade styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet är giltigt fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma. Det är tydligt att vår finansiella styrka gör det möjligt för oss att stötta våra kunder och samtidigt lämna utdelning. Styrelsen avser emellertid att följa ECB:s rekommendationer och kommer att avstå från att besluta om någon utdelning med stöd av bemyndigandet före den 1 oktober 2020.

Vi är helt inriktade på att fullgöra vårt sociala ansvar genom att stötta våra kunder, medarbetare och intressenter genom den här krisen. Våra tre huvudsakliga prioriteringar ligger fast – att optimera vår operativa effektivitet, att genomföra initiativ för ökade intäkter och att skapa positiva kundupplevelser.

Covid-19-pandemin har medfört utmaningar för företagen, och det är för tidigt att bedöma de mer långsiktiga konsekvenserna av krisen. Men vi håller fast vid vår plan och är beredda att agera för att säkerställa att vi både följer våra tre huvudprioriteringar och når våra finansiella mål för 2022.” 
 

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef
 

Utsikter

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen
Nordeas affärsplan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022
Nordeas finansiella mål för 2022 är

 • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent

 • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader
Under 2020 räknar Nordea med att nå en kostnadsbas på under 4,7 md euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Kapitalpolicy
En kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, som gäller från 1 januari 2020

Utdelningspolicy
Enligt vår utdelningspolicy ska vi ha en utdelningskvot på 60-70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Kreditkvalitet
Ny: För helåret 2020 pekar våra prognoser för kreditförluster på under 1 md euro, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på mindre än 41 punkter. Under första halvåret 2020 redovisade Nordea kreditförluster på totalt 852 mn euro. 

Tidigare: Det är för tidigt att ge några utsikter för kreditförlusterna eftersom de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 fortfarande är väldigt osäkra.
 

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeakoncernens halvårsrapport för 2020
 

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, tel +358 503 821 391  Mark Kandborg, tillförordnad Group CFO, +45 5547 8372
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel. +46 72 235 05 15 Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 17 juli 2020.

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents