Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Bokslutskommuniké 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-02-04 06:30

Nordea Bank Abp
Bokslutskommuniké
4 februari 2021, kl 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

  • Fortsatt stark tillväxt i affärsvolymerna i samtliga länder. Bostadslånen ökade med rekordhöga 6 procent på årsbasis, med fortsatt stigande marknadsandelar. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent, med stöd från förvärvet av SG Finans, numera Nordea Finance Equipment (NFE). Vidare ökade det förvaltade kapitalet med 9 procent till en ny toppnotering på 354 md euro, efter de största nettoinflödena i retailfonder någonsin under ett kvartal.

  • Rörelseresultatet steg med 11 procent, främst till följd av intäktsökningar. Intäkterna ökade med 4 procent, med ett räntenetto som steg med 6 procent. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 2 procent, medan nettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 13 procent. Rörelseresultatet ökade med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Avkastningen på eget kapital var 8,4 procent under kvartalet, med negativ inverkan från den mycket höga kapitaliseringsnivån i Nordea. Totalt sett visar utvecklingen i Nordeas avkastning på eget kapital på goda framsteg mot målet på över 10 procent 2022.
  • Kostnaderna för 2020 i nivå med prognosen – nya kostnadsutsikter för 2021. Rörelsekostnaderna var i nivå med Nordeas helårsprognos på under 4,7 md euro. Rörelsekostnaderna ökade med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 efter vissa engångsposter, såsom kostnader från integrationen av NFE, nedskrivningar av icke-centrala IT-system och avsättningar hänförliga till ny lagstiftning om semesterlön i Danmark. De underliggande kostnaderna minskade med 3 procent jämfört med i fjol. Arbetet med att öka den operativa effektiviteten fortsätter och kostnaderna för 2021 väntas understiga 4,6 md euro, där fortsatta effektivitetsvinster delvis motverkas av löneinflation, högre avskrivningar och högre kostnader från integreringen av NFE.
  • Stark kreditkvalitet med låga kreditförluster. Kreditförlusterna uppgick till 28 mn euro eller 3 punkter under fjärde kvartalet. Bufferten enligt ledningens bedömning på 650 mn euro har bibehållits i sin helhet, eftersom pandemins konsekvenser för Nordeas kunder ännu är osäkra.
  • Kapitalpositionen bland de bästa i Europa – kärnprimärkapitalrelation på 17,1 procent. Efter fullt avdrag för de föreslagna utdelningarna för 2019 och 2020 ökade koncernens kärnprimärkapitalrelation med 70 punkter jämfört med föregående kvartal, till 17,1 procent. Detta är 6,9 procentenheter över gällande regelkrav. Nordeas kapitalposition är bland de starkaste i Europa.
  • Utdelningsförslag för 2020 på 0,39 euro per aktie, i linje med utdelningspolicyn. Nordeas styrelse har föreslagit en utdelning på 0,39 euro per aktie för 2020. Dessutom kommer styrelsen i februari att besluta om utdelning av 0,07 euro per aktie som en första utbetalning av den försenade utdelningen för 2019 på 0,40 euro per aktie. Styrelsen föreslår också att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att betala ut den återstående delen av utdelningen för 2019 (0,33 euro per aktie) och utdelningen för 2020 (0,39 euro per aktie) – totalt 0,72 euro per aktie – efter september 2021, i linje med Europeiska centralbankens rekommendation.
  • I fas för att nå de finansiella målen för 2022. Nordea fortsätter att fokusera på att skapa positiva kundupplevelser, öka intäkterna och förbättra den operativa effektiviteten i linje med sin plan, och gör goda framsteg i förhållande till de finansiella målen för 2022.
 

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv4 2020

Exklusive jämförelsestörande poster1
Kv4 Kv4 Föränd- Kv3 Föränd- Jan-dec Jan-dec Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring % 2020 2019 ring %
Mn euro
Räntenetto 1 169 1 108 6 1 146 2 4 515 4 318 5
Avgifts- och provisionsnetto 792 775 2 729 9 2 959 3 011 -2
Nettoresultat av poster till verkligt värde 217 250 -13 257 -16 900 1 012 -11
Övriga rörelseintäkter 41 7 23 78 92 144 -36
Summa rörelseintäkter 2 219 2 140 4 2 155 3 8 466 8 485 0
Summa rörelsekostnader -1 218 -1 179 3 -1 089 12 -4 643 -4 877 -5
Rörelseresultat före kreditförluster 1 001 961 4 1 066 -6 3 823 3 608 6
Kreditförluster och liknande nettoresultat -28 -86 19 -860 -242
Rörelseresultat 973 875 11 1 085 -10 2 963 3 366 -12
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 57 58 53 55 57
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % 8,4 7,6 10,1 7,1 8,2
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,18 0,15 0,21 0,55 0,61

1) Jämförelsestörande poster: se sidan 6 i rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2020 för ytterligare information.

 
Vd har ordet

”Vi går in i 2021 med höga förväntningar om att få bukt med covid-19 och påbörja återhämtningen efter pandemin. De pågående nedstängningarna och restriktionerna påminner oss emellertid om vikten av uthållighet och tålamod. Ingenting är säkert, men det finns flera tecken på att vi går ljusare tider till mötes. Vi har redan hittat nya sätt att leva, arbeta och konsumera. Och än viktigare: godkännandet och den inledande distributionen av vaccin stödjer vår uppfattning om att vi till slut kommer att övervinna viruset.

Det gläder mig att vi gjorde stora framsteg under 2020. Vi förbättrade vårt resultat och levererade på vår affärsplan och våra viktiga prioriteringar. Våra affärsvolymer steg och vi ökade våra marknadsandelar i hela Norden. Vi skapade bättre kundupplevelser, förbättrade kundnöjdheten och minskade kundklagomålen med drygt 20 procent. Samtidigt minskade vi kostnaderna och ökade vår operativa effektivitet. Vårt arbete med att skapa en stark kostnadskultur har börjat bra och vi är fast beslutna att fortsätta på den inslagna vägen. Vidare prövades och bevisades motståndskraften i vår affärsmodell under svåra förhållanden. Tack vare våra medarbetares fantastiska insatser och vår avancerade digitala kapacitet kunde vi hålla bankverksamheten i full gång, med hög kundaktivitet.

Under fjärde kvartalet noterade vi fortsatt stark tillväxt i affärsvolymerna i samtliga länder. Bostadslånen ökade med rekordhöga 6 procent på årsbasis och marknadsandelarna fortsatte att stiga kraftigt i hela Norden. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent, med stöd från förvärvet av SG Finans, numera Nordea Finance Equipment (NFE). Vårt förvaltade kapital ökade med 9 procent till nya rekordnivåer, efter de största nettoinflödena i retailfonder någonsin.

Vårt rörelseresultat ökade med 11 procent och intäkterna med 4 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Räntenettot ökade med 6 procent, vilket var den högsta tillväxttakten sedan 2008. Intäkterna från sparande ökade med 8 procent. Intäkterna från kortavgifter påverkas alltjämt av minskat resande och lägre ekonomisk aktivitet till följd av pandemin.

Kostnaderna för 2020 var i nivå med vår helårsprognos på under 4,7 md euro. Kostnaderna för fjärde kvartalet var högre än under föregående kvartal till följd av vissa engångsposter. Vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten och räknar med att kostnaderna för 2021 ska understiga 4,6 md euro.

Vi har stadigt förbättrat vårt K/I-tal, från 57,5 procent 2019 till 54,8 procent 2020, och gör goda framsteg i förhållande till vårt mål på 50 procent 2022. Avkastningen på eget kapital var 8,4 procent under fjärde kvartalet och vi ligger i fas för att nå målet på över 10 procent 2022.

Kreditkvaliteten var fortsatt stark under 2020. Under andra kvartalet meddelade vi att vi räknade med kreditförluster för helåret på under 1 md euro – och kreditförlusterna för 2020 underskred den nivån med god marginal och uppgick till 860 mn euro. De realiserade kreditförlusterna har varit mycket låga, och kreditförlusterna för fjärde kvartalet var 28 mn euro. Vi har emellertid bibehållit vår buffert enligt ledningens bedömning på 650 mn euro. Vi anser att detta väl avvägda förfarande är rätt väg att gå, eftersom de samlade ekonomiska konsekvenserna av pandemin ännu är osäkra.

Alla våra affärsområden gjorde fortsatta framsteg under fjärde kvartalet. Personal Banking noterade fortsatt stigande bolånevolymer i samtliga länder. Intäkterna från sparande utvecklades bra, framför allt i Finland och Danmark.

I Business Banking ökade utlåningsvolymerna, i synnerhet i Sverige och Norge. Även intäkterna ökade, både med och utan effekterna från integreringen av NFE som ingår i koncernens resultat från 1 oktober 2020.

Large Corporates & Institutions fortsatte sin strategiska ompositionering. Affärsaktiviteten var fortsatt hög. Avkastningen på ekonomiskt kapital (ROCAR) förbättrades till 10,5 procent, från 6,1 procent för samma kvartal i fjol.

I Asset & Wealth Management fortsatte det förvaltade kapitalet och utlåningsvolymerna att öka under 2020. Vi såg också stark efterfrågan på våra ESG-produkter, som bidrog med 70 procent av nettoinflödet under fjärde kvartalet.

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens kärnprimärkapitalrelation till 17,1 procent, vilket är 6,9 procentenheter över gällande kapitalkrav och bland de starkaste i Europa. Vi fortsätter att generera kapital och öka vår kärnprimärkapitalrelation, även efter avdrag för den föreslagna utdelningen för 2019 och 2020.

Vi har under pandemin kunnat stötta våra kunder och samhällena omkring oss, upprätthålla vår finansiella styrka och säkerställa att vår verksamhet varit i full gång. Vi förstår resonemanget bakom de exceptionella åtgärderna gällande kapitaldistribution som Europeiska centralbanken (ECB) förespråkar för banksektorn i Europa, och vi har följt ECB:s rekommendationer, trots vår mycket starka finansiella ställning.

Vår kapital- och utdelningspolicy är oförändrad. Utdelningar är viktiga för våra aktieägare och gynnar både dem och samhället i stort.

Vi ser betalning av utdelning endast som en fråga om tidpunkt. Vår styrelse har föreslagit en utdelning på 0,39 euro per aktie för 2020. Inklusive den försenade utdelningen för 2019 på 0,40 euro per aktie, skulle detta innebära en sammanlagd utbetalning på 0,79 euro per aktie under 2021. Vi föreslår att våra aktieägare erhåller denna i två utbetalningar: den första utbetalningen på 0,07 euro per aktie efter styrelsebeslutet i februari och återstående 0,72 euro per aktie efter september.

Under kvartalet beslutade vi om en ny hållbarhetsstrategi med progressiva mål för 2030, och stärker därmed ytterligare vår ledande ställning inom hållbara banktjänster. Vi är övertygade om att den ökade efterfrågan på hållbarhetsrelaterade produkter och tjänster är bra för vår verksamhet och för samhället.

Sammantaget ligger vi väl i fas för att nå våra mål för 2022, inte minst tack vare våra engagerade och kompetenta medarbetare. Jag skulle inte kunna vara stoltare över deras insatser och engagemang under dessa extraordinära tider. Vi behåller fokus på våra tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet.

Återhämtningen från pandemin blir ingen enkel uppgift. Vi kommer att behöva bygga upp våra samhällen på nytt och företagen måste komma på fötter igen. Vi är en stark och personlig finansiell partner och vi fortsätter att agera – för att driva på en hållbar tillväxt och återhämtning tillsammans med våra kunder.”

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Resultaträkning

Kv4 Kv4 Föränd- Kv3 Föränd- Jan-dec Jan-dec Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring % 2020 2019 ring %
Mn euro
Räntenetto 1 169 1 108 6 1 146 2 4 515 4 318 5
Avgifts- och provisionsnetto 792 775 2 729 9 2 959 3 011 -2
Nettoresultat av poster till verkligt värde 217 250 -13 257 -16 900 1 012 -11
Andelar i intresseföretags och
joint ventures resultat 5 -1 6 -17 -1 50
Övriga rörelseintäkter 36 146 -75 17 93 232 -60
Summa rörelseintäkter 2 219 2 278 -3 2 155 3 8 466 8 623 -2
Personalkostnader -722 -648 11 -686 5 -2 752 -3 017 -9
Övriga kostnader -319 -375 -15 -245 30 -1 286 -1 639 -22
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar -177 -156 13 -158 12 -605 -1 330 -55
Summa rörelsekostnader -1 218 -1 179 3 -1 089 12 -4 643 -5 986 -22
Resultat före kreditförluster 1 001 1 099 -9 1 066 -6 3 823 2 637 45
Kreditförluster och liknande nettoresultat -28 -86 -67 19 -860 -524 64
Rörelseresultat 973 1 013 -4 1 085 -10 2 963 2 113 40
Skatt -248 -263 -6 -248 0 -698 -571 22
Periodens resultat 725 750 -3 837 -13 2 265 1 542 47
Volymer, nyckeluppgifter1
31 dec 31 dec Föränd- 30 sep Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring %
Md euro
Utlåning till allmänheten  329,8 323,1 2 320,5 3
Utlåning till allmänheten, exkl. repor 317,6 304,2 4 302,7 5
In- och upplåning från allmänheten 183,4 168,7 9 190,0 -3
Inlåning från allmänheten, exkl. repor 182,1 166,4 9 184,9 -2
Summa tillgångar 552,2 554,8 0 574,8 -4
Kapital under förvaltning 353,8 324,7 9 326,2 8
Eget kapital 33,7 31,5 7 32,6 3
Nyckeltal2
Kv4 Kv4 Föränd- Kv3 Föränd- Jan-dec Jan-dec Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring % 2020 2019 ring %
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,18 0,19 -5 0,21 -14 0,55 0,38 45
EPS, rullande 12 mån. till periodens slut, euro 0,55 0,38 45 0,56 -2 0,55 0,38 45
Aktiekurs1, euro 6,67 7,24 -8 6,49 3 6,67 7,24 -8
Föreslagen utdelning per aktie, euro 0,39 0,40 -3
Eget kapital per aktie1, euro 8,35 7,80 7 8,06 4 8,35 7,80 7
Potentiellt antal utestående aktier1, mn 4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0
Antal aktier eft. utspädning, mn (vägt snitt) 4 039 4 039 0 4 040 0 4 039 4 035 0
Avkastning på eget kapital, % 8,9 10,0 10,6 7,1 5,0
Avkastning på eget kapital exkl. immat. tillg., % 10,0 11,4 12,0 8,1 5,7
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 1,9 2,0 2,2 1,4 1,0
Avkastning på eget kapital med periodis. resolutionsavg., % 8,4 9,4 10,1 7,1 5,0
K/I-tal, % 55 52 51 55 69
K/I-tal med periodis. resolutionsavg., % 57 54 53 55 69
Kreditförlustrelation netto, uppl.  anskaffn.värde, punkter 9 17 0 35 22
Kärnprimärkapitalrelation1,3, % 17,1 16,3 16,4 17,1 16,3
Primärkapitalrelation1,3, % 18,7 18,3 18,2 18,7 18,3
Total kapitalrelation1,3, % 20,5 20,8 19,9 20,5 20,8
Primärkapital1,3, md euro 29,1 27,5 6 27,4 6 29,1 27,5 6
Riskexponeringsbelopp1, md euro 155 150 3 151 3 155 150 3
Antal anställda (omr. till heltidstjänster)1 28 051 29 000 -3 27 880 1 28 051 29 000 -3
Ekonomiskt kapital1, md euro 23,5 25,7 -9 23,7 -1 23,5 25,7 -9

1 Vid periodens slut.
2 För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått,
  se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports.
3 Inklusive periodens resultat.
 

Utsikter

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022
Nordeas affärsplan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022
Nordeas finansiella mål för 2022 är

  • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent

  • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader (rörelsekostnader)
Ny:
Kostnaderna för 2021 väntas understiga 4,6 md euro.
Tidigare: Under 2020 räknar Nordea med att nå en kostnadsbas på under 4,7 md euro, med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Kapitalpolicy
En kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, från 1 januari 2021.

Utdelningspolicy
Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60-70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2021. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Utdelning för 2019 och 2020
Den 15 december 2020 presenterade ECB en uppdaterad utdelningsrekommendation för banker. ECB förväntar sig generellt att utdelningar och återköp av aktier ska ligga kvar under 15 procent av det ackumulerade resultatet för 2019-20 och inte överstiga 20 punkter av kärnprimärkapitalrelationen fram till utgången av september 2021. Nordeas styrelse beslutade den 16 december 2020 att följa ECB:s uppdaterade rekommendation.

Enligt rekommendationen och efter en dialog med ECB kommer styrelsen den 18 februari att besluta om utdelning på 0,07 euro per aktie i enlighet med det bemyndigande som erhölls på den ordinarie bolagsstämman 2020. Avstämningsdag för utdelningen är planerad till 22 februari och utbetalningsdagen blir då tidigast 1 mars. Vidare har styrelsen beslutat att föreslå att den ordinarie bolagsstämman, som hålls den 24 mars 2021, bemyndigar styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,72 euro per aktie. Utdelningen skulle betalas ut i enlighet med balansräkningen som fastställs för räkenskapsåret som avslutas den 31 december 2020, vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet skulle vara giltigt fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma.

Det föreslagna beloppet om högst 0,72 euro per aktie är i linje med Nordeas utdelningspolicy och omfattar det resterande beloppet i bemyndigandet från bolagsstämman 2020 (0,33 euro per aktie) samt 70 procent av resultatet för räkenskapsåret 2020 (0,39 euro per aktie). Styrelsen kommer inte att fatta beslut om utdelning enligt det föreslagna bemyndigandet före 1 oktober 2021, om inte ECB uppdaterar eller drar tillbaka sin aktuella rekommendation.

Nordea kommer att publicera eventuella framtida styrelsebeslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen.

Nordea Bank Abp:s balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, uppgick till 19 977 mn euro och annat fritt eget kapital uppgick till 4 573 mn euro den 31 december 2020.

Publikationer för 2020
Nordeas årsredovisning för räkenskapsåret 2020, som innefattar de reviderade finansiella rapporterna, förvaltningsrapporten och bolagsstyrningsrapporten, kommer att publiceras under vecka 9 i samband med ett börsmeddelande och finns då även tillgängliga på nordea.com. 
 

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeakoncernens bokslutskommuniké 2020
 

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391

Ian Smith, Group CFO, +45 5547 8372

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178

Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 4 februari 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents