Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Resultat för tredje kvartalet 2021

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-10-21 06:30

Nordea Bank Abp
Interimsrapport
21 oktober 2021, kl. 07.30 EET

 

Kvartalet i korthet:

Fortsatt tillväxt i affärsvolymerna i Norden. Bolånevolymerna steg med 6 procent jämfört med samma kvartal i fjol, tack vare ökade marknadsandelar i regionen. Tillväxten inom utlåning till små och medelstora företag tog ytterligare fart till 9 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 21 procent till rekordhöga 393 md euro, stärkt av fortsatt höga nettoinflöden i alla kanaler.

Starkt resultat – tack vare en god intäktstillväxt och god kostnadskontroll. Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 1 268 mn euro, främst drivet av att intäkterna ökade med 9 procent. Räntenettot ökade med 7 procent och avgifts- och provisionsnettot ökade med 19 procent. Nettoresultatet av poster till verkligt värde minskade med 13 procent till följd av svagare kapital­marknader under kvartalet. Kostnaderna ökade med 1 procent till följd av införlivandet av Nordea Finance Equipment och valutakurseffekter. Före dessa poster minskade kostnaderna med 1 procent tack vare god kostnadskontroll. Kostnadsprognosen för helåret 2021 är oförändrad på omkring 4,6 md euro.

Stark kreditkvalitet, med mycket låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat utgjordes av återföringar på 22 mn euro (3 punkter), jämfört med 19 mn euro (2 punkter) under tredje kvartalet 2020. De realiserade kreditförlusterna var på fortsatt mycket låga nivåer. Vår buffert enligt ledningens bedömning behölls oförändrad.

Förbättrad kostnadseffektivitet och avkastning på eget kapital. Nordeas K/I-tal förbättrades till 49 procent från 53 procent för ett år sedan, tack vare god intäktstillväxt och fortsatt kostnadskontroll. Avkastningen på eget kapital var 10,8 procent under kvartalet, upp från 10,1 procent för ett år sedan. Resultatet per aktie ökade till 0,25 euro från 0,21 euro.

Ej utbetald utdelning delades ut till aktieägarna och aktieåterköp har initierats. Nordea har betalat ut återstående utdel­ning­ar för 2019–20 (på sammanlagt 0,72 euro per aktie) och initierar ett aktieåterköpsprogram upp till ett värde av 2 md euro, i enlighet med sitt åtagande om en effektiv kapitalstruktur och en hållbar avkastning för aktieägarna. Till följd av kapitalreduceringen i samband med aktie­åter­köpen minskade kärnprimärkapitalrelationen till 16,9 procent, från 18,0 procent under andra kvartalet. Detta är 6,7 procentenheter över gällande regelkrav. Bort­sett från denna reducering, ökade kärnprimär­kapital­relationen med 20 punkter jämfört med föregående kvartal.

Nya finansiella mål kommer att meddelas i anslutning till resultatet för fjärde kvartalet 2021. Nordea har gjort goda framsteg mot att nå de finansiella målen för 2022. Nordea planerar att offentliggöra nya mål i anslutning till resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2021 den 3 februari 2022.

 

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 54 i rapporten för tredje kvartalet 2021.)

 

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv3 2021

 

Kv3 2021

Kv3 2020

Föränd-ring %

Kv2 2021

Föränd-ring %

Jan-sep 2021

Jan-sep 2020

Föränd-ring %

Mn euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 226

1 146

7

1 232

0

3 670

3 346

10

Avgifts- och provisionsnetto

870

729

19

878

-1

2 575

2 167

19

Nettoresultat av poster till verkligt värde

224

257

-13

278

-19

872

683

28

Övriga rörelseintäkter

24

23

4

30

-20

65

51

27

Summa rörelseintäkter

2 344

2 155

9

2 418

-3

7 182

6 247

15

Summa rörelsekostnader exklusive resolutionsavgifter

-1 098

-1 089

1

-1 131

-3

-3 324

-3 223

3

Summa rörelsekostnader

-1 098

-1 089

1

-1 131

-3

-3 548

-3 425

4

Rörelseresultat före kreditförluster

1 246

1 066

17

1 287

-3

3 634

2 822

29

Kreditförluster och liknande nettoresultat

22

19

 

51

 

21

-832

 

Rörelseresultat

1 268

1 085

17

1 338

-5

3 655

1 990

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

49

53

 

49

 

49

54

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

10,8

10,1

 

11,4

 

11,1

6,7

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,25

0,21

 

0,25

 

0,69

0,37

 

 

Vd har ordet

”Under de senaste månaderna har vi sett en positiv utveckling på många områden. De nordiska samhällena har börjat öppna upp igen och miljontals människor kan gradvis återgå till en mer normal vardag. Vi har gått in i en ny fas av återhämtning från pandemin och som bank har vi gjort det från ett starkt utgångsläge.

Under tredje kvartalet fortsatte vi att leverera på vår affärsplan och redovisade återigen ett starkt resultat.

Räntenettot och avgifts- och provisionsnettot bidrog mest till intäkterna under kvartalet och ökade med 7 respektive 19 procent, jämfört med samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet ökade med 17 procent, trots mer utmanande förhållanden på finansmarknaderna.

Vi behöll vårt starka fokus på kunderna samtidigt som vi fort­satte att utveckla vår modell för banktjänster i alla kanaler, med en kombination av digitala och personliga tjänster av hög kvalitet. Bolånevolymerna steg med 6 procent jämfört med samma kvartal i fjol, tack vare ökade marknadsandelar i de nordiska länderna. Särskilt glädjande var att utlåningen till små och medelstora företag ökade med 9 procent. Det för­val­tade kapitalet ökade med 21 procent till rekordhöga 393 md euro, stärkt av fortsatt höga nettoinflöden i alla kanaler.

I takt med att året fortskrider, fortsätter vi att utveckla vårt digitala erbjudande för att möta våra kunders efterfrågan på smidiga och relevanta tjänster. Dessa ansträngningar resul­terade i att antalet användare i mobilbanken ökade med 7 procent under kvartalet och antalet inloggningar i mobil­banken ökade med 14 procent jämfört med för ett år sedan. Det betyder att vi i genomsnitt hade 88 miljoner kundinlogg­ningar per månad under tredje kvartalet. Försäljningen av sparprodukter via digitala kanaler ökade och svarar nu för 66 procent av det totala sparandet bland våra privatkunder. Mobilbanken behåller sin popularitet, särskilt bland kunder som planerar att köpa en fastighet.

Vi behåller vårt fokus på att öka intäkterna snabbare än kostnaderna. Tack vare kraftigt ökade intäkter och fortsatt kostnadskontroll förbättrades K/I-talet till 49 procent, ned från 53 procent för ett år sedan. Detta är i linje med vårt åtagande att förbättra vår operativa effektivitet. Avkastningen på eget kapital ökade till 10,8 procent, från 10,1 procent.

Kreditkvaliteten är fortsatt stark. Tidiga indikationer visar att våra kunder, i allmänhet, klarat sig väl igenom pandemi­rest­riktionerna. Kreditförlusterna för tredje kvartalet var där­med mycket låga, med nettoåterföringar på 22 mn euro, vilket illus­t­rerar styrkan i vår väldiversifierade utlåningsportfölj. Vi har dock behållit vår buffert enligt ledningens bedömning oföränd­rad. Detta väl avvägda hållningssätt ger oss motståndskraft att klara eventuella bakslag i återhämtningen från pandemin.

Alla våra affärsområden fortsatte att leverera starka resultat. I Personal Banking fortsatte affärsaktiviteten att öka, bland annat tack vare vår modell med banktjänster i alla kanaler och nya digitala lösningar. Bolånevolymerna ökade och vi fortsatte att ta marknadsandelar i Norden. Intäkterna från sparande ökade med 21 procent till följd av mycket hög kundaktivitet och nettoinflöden till retailfonder. K/I-talet förbättrades till 50 procent från 54 procent.

I Business Banking accelererade tillväxten inom utlåning till 9 procent under kvartalet. Affärsaktiviteten var hög, med sär­skilt stark utveckling i Norge och Sverige. Även inom spar­ande och placeringar var affärsaktiviteten fortsatt god. Den hållbarhetslänkade utlåningen ökade med 13 procent jämfört med förra kvartalet, och vi fortsatte att utveckla vårt digitala erbjudande. K/I-talet förbättrades till 47 procent, från 51 procent.

I Large Corporates & Institutions behöll vi vår ledande ställ­ning på den nordiska marknaden och fortsatte det täta sam­arbetet med kunderna inom alla våra fokussegment. Det märktes särskilt genom de händelsestyrda transaktionerna inom Debt Capital Markets och den höga aktiviteten inom börsintroduktioner samt fusioner och förvärv under kvartalet, som normalt är lågsäsong. Avkastningen på ekonomiskt kapital var 12 procent, ungefär i nivå med förra året.

I Asset & Wealth Management fortsatte vi att öka våra affärs­volymer och ta marknadsandelar. Kundaktiviteten var fortsatt mycket hög i alla kanaler. Nettoinflödet till retailfonder var star­kt, i synnerhet i Danmark och Finland. Hållbarhets­produk­ter fortsatte att stå för huvuddelen av vår tillväxt och intresset för dessa produkter är högt i samtliga kundgrupper. Under kvar­tal­et utökade vi vårt erbjudande inom alternativa inves­ter­ingar ytterligare och lanserade vår nya Global Climate and Social Impact Fund. K/I-talet förbättrades till 47 procent, från 51 procent.

Vi arbetar aktivt med genomförandet av vår hållbarhetsplan. Sedan början av 2020 har vi minskat vår exponering i de sek­torer som är mest sårbara för klimatförändringar, och ut­släpp relaterade till dessa sektorer. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att skapa en koldioxidsnål ekonomi. Vi gör en ESG-utvärdering för alla relevanta ansökningar om företags­krediter och vi ser allt högre efterfrågan på finansiering relaterad till omställningen. Den gröna företagsutlåningen ökade med 22 procent under kvartalet. Vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder att ställa om och säkerställa att vi fortsätter att göra framsteg mot våra utsläppsmål inför 2030.

Den 30 september återkallade Europeiska centralbanken sin rekommendation till banker om att begränsa utdelningar. I enlighet med detta, betalade vi tidigare under månaden ut sammanlagt 2,9 md euro i utdelning till våra aktieägare, som inkluderar över 500 000 privatpersoner och flera pensions­fonder i de nordiska länderna. Dessa utdelningar kommer att stimulera de nordiska ländernas ekonomi och bidra till den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

Vi fortsätter att generera kapital varje kvartal och förbättrar därigenom vår starka kapitalposition ytterligare. Återköp av egna aktier är ett verktyg för att upprätthålla en effektiv kapital­struktur och dela ut överskottskapital. I september erhöll vi – som en av de första bankerna i Europa – tillsyns­myndighetens godkännande av aktieåterköp upp till ett värde av 2 md euro. Styrelsen har nu fattat beslut om att initiera prog­ram­met. Vi har även en dialog med ECB om ett uppföljande program och räknar med att lämna in en formell ansökan i början av 2022.

De senaste kvartalen har vi fortsatt att konsekvent leverera på våra viktigaste prioriteringar: att skapa positiva kundupp­level­ser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet. Det har bidragit till en solid utveckling av våra finansiella resultat vilket har möjliggjort avgörande framsteg mot att nå våra finansiella mål för 2022.

Givet dessa framsteg förbereder vi nu uppdaterade finansiella mål och en uppdaterad affärsplan. Vi har för avsikt att offent­lig­göra de nya finansiella målen i anslutning till resultatet för fjärde kvartalet och helåret den 3 februari 2022.”

 

Frank Vang-Jensen

Vd och koncernchef

 

Resultaträkning

 

Kv3 2021

Kv3 2020

Föränd- ring %

Kv2 2021

Föränd- ring %

Jan-sep 2021

Jan-sep 2020

Föränd- ring %

Mn euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 226

1 146

7

1 232

0

3 670

3 346

10

Avgifts- och provisionsnetto

870

729

19

878

-1

2 575

2 167

19

Nettoresultat av poster till verkligt värde

224

257

-13

278

-19

872

683

28

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

9

6

50

3

 

-2

-6

-67

Övriga rörelseintäkter

15

17

-12

27

-44

67

57

18

Summa rörelseintäkter

2 344

2 155

9

2 418

-3

7 182

6 247

15

Personalkostnader

-702

-686

2

-705

0

-2 089

-2 030

3

Övriga kostnader

-237

-245

-3

-262

-10

-985

-967

2

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-159

-158

1

-164

-3

-474

-428

11

Summa rörelsekostnader

-1 098

-1 089

1

-1 131

-3

-3 548

-3 425

4

Resultat före kreditförluster

1 246

1 066

17

1 287

-3

3 634

2 822

29

Kreditförluster och liknande nettoresultat

22

19

16

51

-57

21

-832

-103

Rörelseresultat

1 268

1 085

17

1 338

-5

3 655

1 990

84

Skatt

-267

-248

8

-313

-15

-841

-450

87

Periodens resultat

1 001

837

20

1 025

-2

2 814

1 540

83

 

Volymer, nyckeluppgifter1

 

30 sep 2021

30 sep 2020

Föränd-ring %

30 jun 2021

Föränd-ring %

Md euro

 

 

 

 

 

Utlåning till allmänheten

342,6

320,5

7

338,4

1

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

319,5

298,0

7

317,2

1

In- och upplåning från allmänheten

210,8

190,0

11

204,6

3

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

202,1

183,7

10

196,2

3

Summa tillgångar

614,5

574,8

7

586,8

5

Kapital under förvaltning

392,9

324,5

21

384,2

2

Eget kapital

36,6

32,6

12

35,5

3

 

Nyckeltal2

 

Kv3 2021

Kv3 2020

Föränd-ring %

Kv2 2021

Föränd-ring %

Jan-sep 2021

Jan-sep 2020

Föränd-ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,25

0,21

19

0,25

0

0,69

0,37

86

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,87

0,56

55

0,83

5

0,87

0,56

55

Aktiekurs1, euro

11,24

6,49

73

9,40

20

11,24

6,49

73

Eget kapital per aktie1, euro

9,06

8,06

12

8,79

3

9,06

8,06

12

Potentiellt antal utestående aktier1, miljoner

4 050

4 050

0

4 050

0

4 050

4 050

0

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

4 042

4 040

0

4 041

0

4 041

4 039

0

Avkastning på eget kapital, %

11,3

10,6

 

11,9

 

10,9

6,5

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

12,6

12,0

 

13,4

 

12,3

7,4

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

2,6

2,2

 

2,7

 

2,4

1,3

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

10,8

10,1

 

11,4

 

11,1

6,7

 

K/I-tal, %

47

51

 

47

 

49

55

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

49

53

 

49

 

49

54

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

-3

-2

 

-6

 

-1

35

 

Kärnprimärkapitalrelation1,3, %

16,9

16,4

 

18,0

 

16,9

16,4

 

Primärkapitalrelation1,3, %

18,9

18,2

 

19,5

 

18,9

18,2

 

Total kapitalrelation1,3, %

21,0

19,9

 

21,3

 

21,0

19,9

 

Primärkapital1,3, md euro

28,8

27,4

5

29,6

-3

28,8

27,4

5

Riskexponeringsbelopp1, md euro

152,6

150,6

1

152,2

0

152,6

150,6

1

ROCAR, %

17,2

13,9

 

17,7

 

16,2

8,2

 

ROCAR med periodiserade resolutionsavgifter, %

16,4

13,2

 

17,0

 

16,4

8,4

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)1

27 126

27 880

-3

27 510

-1

27 126

27 880

-3

Ekonomisk kapital1, md euro

23,1

23,7

-2

23,2

0

23,1

23,7

-2

 1. Vid periodens slut.

2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här

3. Inklusive periodens resultat.

 

Utsikter

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022

Nordeas affärsplan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022

Nordeas finansiella mål för 2022 är

  • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
  • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader (rörelsekostnader)

Kostnaderna för 2021 väntas uppgå till omkring 4,6 md euro.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, från 1 januari 2021.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2021. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Kreditkvalitet

Kreditförlusterna under 2021 väntas bli betydligt lägre än 2020 års nivå.

 

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för tredje kvartalet 2021

 

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 55 47 83 72
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 21 oktober 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Delårsrapport