Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Resultat för tredje kvartalet 2022

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-10-20 06:30

Nordea Bank Abp
Interimsrapport
20 oktober 2022, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Företagssektorn driver fortsatt tillväxt i utlåningen, trots inbromsning i ekonomin. Större ekonomisk osäkerhet och stigande räntor innebar en mer dämpad tillväxt inom bolån och utlåning till små och medelstora företag under kvartalet. Nordea fortsatte trots det att ta marknadsandelar i hela Norden och bolånen ökade med 4 procent medan företagsutlåningen steg med 12 procent. Det förvaltade kapitalet minskade med 4 procent från föregående kvartal till följd av turbulensen på finansmarknaden, men nettoflödena från våra interna kanaler var positiva.

Ökade intäkter och högre rörelseresultat. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 297 mn euro och intäkterna ökade med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Räntenettot ökade med 15 procent understött av högre inlåningsmarginaler och stark tillväxt i utlåningen till stora företag. Avgifts- och provisionsnettot minskade med 6 procent till följd av lägre förvaltat kapital och dämpad aktivitet på kapitalmarknaden. Nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 18 procent drivet av en stark kundaktivitet. Kostnaderna ökade med 4 procent på årsbasis. Exklusive lagstadgade avgifter steg kostnaderna med 3 procent till följd av ökade investeringar i linje med vår affärsplan.

Stark kreditkvalitet, med låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 58 mn euro under kvartalet. Ökningen under kvartalet berodde främst på lägre bostadspriser. De lägre priserna ledde till en modellberäknad omvärdering av den danska bolåneportföljen, motsvarande 29 mn euro eller 3 punkter. De realiserade kreditförlusterna var låga och nya avsättningar för kreditförluster ökade något till 29 mn euro eller 4 punkter (4 mn euro eller 1 punkt för ett år sedan).

Avkastningen på eget kapital var 12,7 procent och resultatet per aktie ökade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Nordeas avkastning på eget kapital ökade till 12,7 procent, från 10,8 procent för motsvarande kvartal i fjol. K/I-talet förbättrades till 48 procent, från 49 procent. Exklusive lagstadgade avgifter minskade K/I-talet till 45 procent från 47 procent. Resultatet per aktie ökade med 8 procent till 0,27 euro, från 0,25 euro.

Stark underliggande kapitaltillväxt. Nordeas kärnprimärkapitalrelation minskade till 15,8 procent, från 16,6 procent förra kvartalet till följd av kapitalreduceringen i samband med det tredje programmet för återköp av egna aktier. Nordeas kapitalposition är stark och är 5,0 procentenheter över regelkravet. Kapitaltillväxten fortsatte och bortsett från återköpsprogrammet ökade kärnprimärkapitalrelationen med 20 punkter från förra kvartalet. Ökningen drevs av hög lönsamhet och endast små förändringar i kreditkvaliteten trots stark tillväxt i utlåningen under kvartalet.

Förbättrade utsikter för 2022 – Nordea står starkt och väl positionerat för framtiden. De nordiska länderna står inför en ökad makroekonomisk osäkerhet till följd av högre inflation och sänkta BNP-prognoser. Nordea har emellertid en motståndskraftig affärsmodell och vi är väl positionerade för att nå vårt finansiella mål för 2025, en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent. Utsikterna för 2022 har förbättrats. Avkastningen på eget kapital för helåret 2022 väntas överstiga 11 procent (oförändrad) medan K/I-talet väntas bli 48–49 procent (tidigare 49–50 procent).

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För ordlista, se sidan 53 i rapporten för tredje kvartalet 2022.)

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv3 2022

Mn euro

Kv3 2022

Kv3 2021

Förändring %

Kv2 2022

Förändring %

Jan-sep 20221

Jan-sep 2021

Förändring %

Räntenetto

1 407

1 226

15

1 308

8

4 023

3 670

10

Avgifts- och provisionsnetto

816

870

-6

838

-3

2 524

2 575

-2

Nettoresultat av poster till verkligt värde

264

224

18

282

-6

841

872

-4

Övriga rörelseintäkter

14

24

 

16

 

47

65

 

Summa rörelseintäkter

2 501

2 344

7

2 444

2

7 435

7 182

4

Summa rörelsekostnader exklusive lagstadgade avgifter

-1 130

-1 098

3

-1 122

1

-3 367

-3 324

1

Summa rörelsekostnader

-1 146

-1 098

4

-1 139

1

-3 673

-3 548

4

Rörelseresultat före kreditförluster

1 355

1 246

9

1 305

4

3 762

3 634

4

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-58

22

 

56

 

10

21

 

Rörelseresultat

1 297

1 268

2

1 361

-5

3 772

3 655

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

45

47

 

46

 

45

46

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

48

49

 

49

 

49

49

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

12,7

10,8

 

13,3

 

12,8

11,1

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,27

0,25

8

0,28

-4

0,76

0,69

10

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för tredje kvartalet 2022 för vidare information.

 
Vd har ordet

Under tredje kvartalet bibehöll vi vår starka affärsutveckling och affärsvolymerna ökade – i linje med vår affärsplan och våra huvudprioriteringar. Rörelseresultatet ökade med 2 procent till 1 297 mn euro. Trots att tredje kvartalet normalt sett är ett säsongsmässigt lugnare kvartal ökade intäkterna med 7 procent. K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter förbättrades till 45 procent, från 47 procent för ett år sedan. Inklusive avgifterna, var K/I-talet 48 procent. Avkastningen på eget kapital var 12,7 procent – upp från 10,8 procent förra året.

Aktiviteten var lägre vilket framgick tydligt på de nordiska bostadsmarknaderna. Inbromsningen var kraftigast i Sverige där bostadspriserna sjönk med omkring 5 procent jämfört med föregående år. Bolånevolymerna steg trots detta med 4 procent och vi ökade återigen våra marknadsandelar i hela Norden. Samtidigt fortsatte efterfrågan på företagslån att öka – främst bland stora företag – och vi är väl positionerade att tillgodose den. Företagsutlåningen ökade med 12 procent jämfört med förra året.

Under tredje kvartalet höjde centralbankerna i Danmark och Finland sina styrräntor över nollstrecket, precis som tidigare gjorts i Norge och Sverige. Även om det högre ränteläget kommer att dämpa den ekonomiska aktiviteten, bör det på längre sikt också ses som en sund korrigering som gradvis tar oss tillbaka mot mer normala marknadsförhållanden. Förbättrade inlåningsmarginaler hade en positiv påverkan på intäkterna. Vi räknar med att den här utvecklingen fortsätter under kommande kvartal med tanke på att räntorna sannolikt fortsätter att stiga i alla fyra länderna.

Kreditkvaliteten är fortsatt stark. Vår portfölj är den mest diversifierade bland bankerna i Norden – både vad gäller länder och sektorer. Under tredje kvartalet uppgick kreditförluster och liknande nettoresultat till 7 punkter. Individuella förluster var fortsatt mycket låga i alla sektorer och ökningen berodde främst på effekten av den modellberäknade omvärderingen av vår danska bolåneportfölj till följd av sjunkande bostadspriser. Vi behöll bufferten enligt ledningens bedömning oförändrad på 565 mn euro under tredje kvartalet.

Våra affärsområden fortsatte att leverera starka resultat. I Personal Banking ökade bolånevolymerna med 4 procent trots att antalet bostadsförsäljningar minskade i hela Norden. Räntehöjningarna bidrog till förbättrade inlåningsmarginaler medan bolånemarginalerna, framför allt i Norge och Sverige, fortsatt var pressade till följd av högre upplåningskostnader. Kreditkvaliteten var fortsatt god. Vi fortsatte att ha intensiv kontakt med våra kunder i alla kanaler för att öka aktiviteten, och slutförde dessutom lanseringen av den uppdaterade mobilbanken.

Business Banking fortsatte att växa stabilt, främst i Norge och Sverige. Utlåningen ökade med 6 procent, med god tillväxt för våra gröna lån som ökade med 80 procent. Kreditkvaliteten var fortsatt god. Inlåningsmarginalerna förbättrades efter räntehöjningarna och efterfrågan på risksäkringar var fortsatt hög. Aktiviteten på kapitalmarknaderna var fortsatt dämpad.

I Large Corporates & Institutions ökade utlåningen med 25 procent när allt fler företag vände sig till oss med sina finansieringsbehov. Ökningen berodde dels på ökad efterfrågan på likviditet från kraftproducenter och dels på att flera kunder förberedde sig för ett antal större strukturaffärer. Kreditkvaliteten var fortsatt stark med nettoåterföringar under kvartalet. Vi rankades återigen som nummer ett inom hållbara nordiska obligationer.

I Asset & Wealth Management uppgick det förvaltade kapitalet till 341 md euro, en minskning med 4 procent under kvartalet. Den makroekonomiska osäkerheten och räntehöjningarna ledde till hög volatilitet på både aktie- och räntemarknaderna. Nettoflödena från våra interna kanaler var emellertid fortsatt positiva, främst till följd av den positiva utvecklingen för Private Banking. Vi behöll vår ledande position på ESG-området och utökade vårt utbud av ESG-produkter med en ny artikel 9-fond som investerar i realtillgångar, en av de första i sitt slag i Europa.

Vår kapitalposition är fortfarande en av de starkaste i Europa med en kärnprimärkapitalrelation på 15,8 procent. Under kvartalet höjdes regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen till 10,8 procent. Detta var väntat och berodde på utökade kontracykliska buffertar i Danmark och Sverige. Vår kärnprimärkapitalrelation var 5,0 procentenheter över regelkravet. Vi fortsätter att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och återföra överskottskapital till våra aktieägare genom vårt tredje program för återköp av egna aktier.

Vi ska fortsätta att leverera på våra huvudprioriteringar för att kontinuerligt förbättra våra resultat och uppnå vårt finansiella mål. Våra tre huvudprioriteringar består i att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten. Vi har också två viktiga drivkrafter som omfattar hela banken – att vara en digital föregångare bland jämförbara banker och att integrera hållbarhet i hela vår affärsverksamhet.

De nordiska länderna står inför en ökad makroekonomisk osäkerhet till följd av stigande inflation och sänkta BNP-prognoser. I nuläget är händelseutvecklingen svår att förutse och vi förväntar oss fortsatta utmaningar under kommande kvartal. Vi står emellertid väl rustade för att klara svårare förhållanden och vår affärsmodell är motståndskraftig. Vi är fast beslutna att nå vårt finansiella mål för 2025 – en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent. För 2022 har utsikterna för K/I-talet förbättrats till 48–49 procent (tidigare 49–50 procent). Vår prognos för en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent är oförändrad.

Nordeas roll har varit densamma i 200 år: vi ska finnas här för att stötta våra kunder och de samhällen där vi har verksamhet. Det här är vägen framåt för oss – vi vill vara förstahandsvalet för våra kunder. I både goda och utmanande tider.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Utsikter (uppdaterade)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2022

Nordea räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 48–49 procent för 2022 (uppdaterat).

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.
 

Utsikter (tidigare)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2022

Nordea räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent för 2022.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

Mn euro

Kv3 2022

Kv3 2021

Förändring %

Kv2 2022

Förändring %

Jan-sep 2022

Jan-sep 2021

Förändring %

Räntenetto

1 407

1 226

15

1 308

8

4 023

3 670

10

Avgifts- och provisionsnetto

816

870

-6

838

-3

2 524

2 575

-2

Nettoresultat av poster till verkligt värde

264

224

18

282

-6

841

872

-4

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-3

9

 

-4

-25

-7

-2

 

Övriga rörelseintäkter

17

15

13

20

-15

54

67

-19

Summa rörelseintäkter

2 501

2 344

7

2 444

2

7 435

7 182

4

Personalkostnader

-701

-702

0

-699

0

-2 103

-2 089

1

Övriga kostnader

-282

-237

19

-265

6

-813

-761

7

Lagstadgade avgifter

-16

-

 

-17

-6

-306

-224

37

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-147

-159

-8

-158

-7

-451

-474

-5

Summa rörelsekostnader

-1 146

-1 098

4

-1 139

1

-3 673

-3 548

4

Resultat före kreditförluster

1 355

1 246

9

1 305

4

3 762

3 634

4

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-58

22

 

56

 

10

21

-52

Rörelseresultat

1 297

1 268

2

1 361

-5

3 772

3 655

3

Skatt

-285

-267

7

-307

-7

-838

-841

0

Periodens resultat

1 012

1 001

1

1 054

-4

2 934

2 814

4

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
 

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1,2

 

Kv3 2022

Kv3 2021

Förändring %

Kv2 2022

Förändring %

Jan-sep 2022

Jan-sep 2021

Förändring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,27

0,25

8

0,28

-4

0,76

0,69

10

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,03

0,87

18

1,00

3

1,03

0,87

18

Avkastning på eget kapital, %

13,4

11,3

 

14,0

 

12,6

10,9

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

15,2

12,6

 

15,9

 

14,3

12,3

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

2,7

2,6

 

2,8

 

2,6

2,4

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

12,7

10,8

 

13,3

 

12,8

11,1

 

K/I-tal, %

46

47

 

47

 

49

49

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

48

49

 

49

 

49

49

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

45

47

 

46

 

45

46

 

Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

7

-3

 

-6

 

0

-1

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

17,7

17,2

 

18,2

 

17,0

16,2

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

16,8

16,4

 

17,3

 

17,3

16,4

 

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här.
 

Volymer, nyckeluppgifter1

Md euro

30 sep 2022

30 sep 2021

Förändring %

30 jun 2022

Förändring %

Utlåning till allmänheten

345,9

342,6

1

347,6

0

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

327,4

319,5

2

328,5

0

In- och upplåning från allmänheten

225,4

210,8

7

223,0

1

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

215,7

202,1

7

210,6

2

Summa tillgångar

624,8

614,5

2

611,0

2

Kapital under förvaltning

341,4

392,9

-13

355,5

-4

Eget kapital

31,0

36,6

-15

30,7

1

1. Vid periodens slut.
 

Resultaträkning, inklusive jämförelsestörande poster

Mn euro

Kv3 2022

Kv3 2021

Förändring %

Kv2 2022

Förändring %

Jan-sep 2022

Jan-sep 2021

Förändring %

Räntenetto

1 407

1 226

15

1 308

8

4 023

3 670

10

Avgifts- och provisionsnetto

816

870

-6

838

-3

2 524

2 575

-2

Nettoresultat av poster till verkligt värde

264

224

18

282

-6

304

872

-65

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-3

9

 

-4

-25

-7

-2

 

Övriga rörelseintäkter

17

15

13

20

-15

54

67

-19

Summa rörelseintäkter

2 501

2 344

7

2 444

2

6 898

7 182

-4

Personalkostnader

-701

-702

0

-699

0

-2 103

-2 089

1

Övriga kostnader

-282

-237

19

-265

6

-813

-761

7

Lagstadgade avgifter

-16

-

 

-17

-6

-306

-224

37

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-147

-159

-8

-158

-7

-451

-474

-5

Summa rörelsekostnader

-1 146

-1 098

4

-1 139

1

-3 673

-3 548

4

Resultat före kreditförluster

1 355

1 246

9

1 305

4

3 225

3 634

-11

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-58

22

 

56

 

-66

21

 

Rörelseresultat

1 297

1 268

2

1 361

-5

3 159

3 655

-14

Skatt

-285

-267

7

-307

-7

-824

-841

-2

Periodens resultat

1 012

1 001

1

1 054

-4

2 335

2 814

-17

 

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv3 2022

Kv3 2021

Förändring %

Kv2 2022

Förändring %

Jan-sep 2022

Jan-sep 2021

Förändring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,27

0,25

8

0,28

-4

0,61

0,69

-12

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,87

0,87

0

0,84

4

0,87

0,87

0

Aktiekurs2, euro

8,80

11,24

-22

8,40

5

8,80

11,24

-22

Eget kapital per aktie2, euro

8,40

9,06

-7

8,18

3

8,40

9,06

-7

Potentiellt antal utestående aktier2, miljoner

3 714

4 050

-8

3 753

-1

3 714

4 050

-8

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 722

4 042

-8

3 792

-2

3 815

4 041

-6

Avkastning på eget kapital, %

13,4

11,3

 

14,0

 

10,0

10,9

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

15,2

12,6

 

15,9

 

11,3

12,3

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

2,7

2,6

 

2,8

 

2,1

2,4

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

12,7

10,8

 

13,3

 

10,2

11,1

 

K/I-tal, %

46

47

 

47

 

53

49

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

48

49

 

49

 

52

49

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

7

-3

 

-6

 

3

-1

 

Kärnprimärkapitalrelation2,3, %

15,8

16,9

 

16,6

 

15,8

16,9

 

Primärkapitalrelation2,3, %

18,2

18,9

 

18,8

 

18,2

18,9

 

Total kapitalrelation2,3, %

20,3

21,0

 

20,9

 

20,3

21,0

 

Primärkapital2,3, md euro

27,1

28,8

-6

28,4

-5

27,1

28,8

-6

Riskexponeringsbelopp2, md euro

149,4

152,6

-2

150,7

-1

149,4

152,6

-2

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

17,7

17,2

 

18,2

 

13,5

16,2

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

16,8

16,4

 

17,3

 

13,8

16,4

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)2

27 649

27 126

2

27 350

1

27 649

27 126

2

Ekonomiskt kapital2, md euro

22,5

23,1

-3

22,8

-1

22,5

23,1

-3

1. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för tredje kvartalet 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för tredje kvartalet 2022

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 20 oktober kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet. Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

Om du vill följa webbsändningen, använd denna länk till webbsändningen eller ring något av dessa nummer:

+44 33 0551 0211, +46 8 5051 0086, +358 9 2319 5436, +1 646 843 4609, bekräftelsekod 4130473, senast kl. 10.50 EET (09.50 CET).

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 5547 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 20 oktober 2022.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents