Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Bokslutskommuniké 2022

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-02-02 06:30

Nordea Bank Abp
Bokslutskommuniké
2 februari 2023, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Fortsatt tillväxt i affärsvolymer drivet av stark företagsutlåning, trots ökad ekonomisk osäkerhet. Nordea fortsatte att ta marknadsandelar i hela Norden och bolånen ökade med 3 procent. Den ökade ekonom­iska osäkerheten och stigande inflation ledde emellertid till en långsammare tillväxttakt för bolånen under fjärde kvartalet. Nordeas företagsutlåning ökade med 9 procent. Det förvaltade kapitalet minskade med 13 procent på årsbasis men ökade med 5 procent från förra kvartalet och flödena från våra interna kanaler var fortsatt positiva.

Ökade intäkter och ökat rörelseresultat. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade med 26 pro­cent, till 1 609 mn euro. Intäkterna ökade med 19 pro­cent. Ökningen berodde på att räntenettot ökade med 31 procent, drivet främst av tillväxt i såväl företagsutlåning som inlåning, samt högre inlåningsmarginaler. Avgifts- och provisions­nettot minskade med 12 procent till följd av lägre förvaltat kapital och fortsatt låg aktivitet på kapital­marknaden. Nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 69 procent drivet av en stark kundaktivitet. Kostnaderna ökade med 10 procent, exklusive lagstad­gade avgifter. Ökningen var högre än normalt och berod­de på hög inflation, ytterligare investeringar i ny teknik och riskhantering, samt vissa poster som saknas i jäm­förelse­siffrorna, däribland transaktionskostnader relatera­de till förvärvet av Topdanmark Livsforsikring. De ökade satsningarna på riskhantering under fjärde kvartalet ink­lud­era­de bland annat investeringar i syfte att öka vår kapacitet för bekämpning av ekobrott och stärka mot­stånds­kraften i våra IT-system.

Stark kreditkvalitet, med låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 59 mn euro, eller 7 punkter under kvartalet. Trots inbromsningen i ekonomin förblev kreditförlusterna låga och uppgick till 40 mn euro eller 6 punkter. Efter en bedömning av den stigande inflationen, räntehöjningar och allmänt för­säm­rade utsikter i världsekonomin utökades bufferten enligt ledningens bedömning med 20 mn euro till 585 mn euro.

Avkastning på eget kapital var 15,9 procent – resultatet per aktie ökade med 31 procent. Nordeas avkastning på eget kapital ökade till 15,9 procent, från 11,3 procent för motsvarande kvartal i fjol. K/I-talet ex­klusive lagstadgade avgifter förbättrades till 41,9 pro­cent, från 45,2 procent. Resultatet per aktie ökade med 31 procent till 0,34 euro.

Den föreslagna utdelningen ökade till 0,80 euro per aktie – kärnprimärkapitalrelationen var 16,4 procent och kapitaltillväxten fortsatte. Nordeas styrelse har föreslagit en utdelning per aktie på 0,80 euro för 2022 – en ökning med 16 procent från 0,69 euro för 2021. Det motsvarar en utdelningskvot på 70 procent och ligger i linje med utdelningspolicyns övre gräns. Dessutom har Nordea under 2022 delat ut 0,75 euro per aktie till aktie­ägarna genom återköp av egna aktier. Jämfört med före­gående kvartal ökade kärnprimärkapitalrelationen med 60 punkter till 16,4 procent, vilket är 5,3 procent­enheter över regelkravet.

Utsikter för 2023: en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent. Nordea har en motståndskraftig affärsmodell som gör oss väl rustade att klara den ökade makroekonomiska osäkerheten som de nordiska län­derna står inför. Nordea strävar efter att fortsätta förbättra lönsamheten och för 2023 räknar vi med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 54 i rapporten för fjärde kvartalet 2022.)

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv4 2022

Mn euro

Kv4 2022

Kv4 2021

Föränd­ring %

Kv3 2022

Föränd­ring %

Jan-dec 20221

Jan-dec 2021

Föränd­ring %

Räntenetto

1 641

1 255

31

1 407

17

5 664

4 925

15

Avgifts- och provisionsnetto

812

920

-12

816

0

3 336

3 495

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

417

247

69

264

58

1 258

1 119

12

Övriga rörelseintäkter

28

16

 

14

 

75

81

 

Summa rörelseintäkter

2 898

2 438

19

2 501

16

10 333

9 620

7

Summa rörelsekostnader exklusive lagstadgade avgifter

-1 214

-1 101

10

-1 130

7

-4 581

-4 425

4

Summa rörelsekostnader

-1 230

-1 101

12

-1 146

7

-4 903

-4 649

5

Rörelseresultat före kreditförluster

1 668

1 337

25

1 355

23

5 430

4 971

9

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-59

-56

 

-58

 

-49

-35

 

Rörelseresultat

1 609

1 281

26

1 297

24

5 381

4 936

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

41,9

45,2

 

45,2

 

44,3

46,0

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

44,7

47,5

 

48,4

 

47,5

48,3

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

15,9

11,3

 

12,7

 

13,5

11,2

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,34

0,26

31

0,27

26

1,10

0,95

16

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för fjärde kvartalet 2022 för vidare information.

Vd har ordet

2022 blev ett extraordinärt år. Ryssland invaderade Ukraina, vilket orsakade ett enormt mänskligt lidande, skapade osäk­er­het i samhället och skakade om ekonomier i hela Europa. På finansmarknaderna blev den sammanlagda av­kast­ningen på obligations- och aktiemarknaderna den säm­sta sedan slutet av 1960-talet, när inflationen och räntor­na steg mar­kant. Men trots turbulensen blev det ännu ett starkt år för Nordea. Vi stöt­tade våra kunder och de sam­hällen där vi har verksamhet.

Våra intäkter ökade snabbare än våra kostnader, vilket bidrog till ett rörelseresultat på 5,4 md euro för 2022 – upp 9 procent från 2021. Avkastningen på eget kapital ökade till 13,5 pro­cent för 2022, jämfört med 11,2 procent 2021.

Under fjärde kvartalet hade vi fortsatt fokus på att öka affärs­aktiviteten genom att bredda vårt utbud av spar­pro­dukter och hjälpa våra kunder med finansiering och riskhan­tering i det turbulenta marknadsläget. Vi var proaktiva i kon­takten med våra kunder – exempelvis ökade kundaktiviteten som svar på per­son­liga meddelanden i mobil- och nätbanken med 50 pro­cent jämfört med förra året. Vårt proaktiva arbets­sätt hjälpte oss att bibehålla en stark affärs­utveckling och rör­else­resul­tatet ökade med 26 procent till 1 609 mn euro. In­lånings­mar­ginalerna gynnades av åter­gången till ett mer nor­malt ränte­läge efter det senaste årtion­dets extremt expan­siva penning­politik. I kombination med den ökade utlåningen bid­rog detta till att räntenettot steg med 31 procent. Vi räknar med att rän­te­nettot fortsatt gynnas av det högre ränteläget under 2023.

Allt högre levnadskostnader och ökande osäkerhet i ekono­min har haft en negativ effekt på den nordiska bo­låne­mark­naden och lett till minskade transaktionsvolymer och lägre utlåningsmarginaler i hela Norden. Å andra sidan var efter­frågan på lån bland våra företagskunder fortsatt hög. Inlån­ings­volymerna fortsatte att öka, och steg med 7 procent jäm­fört med motsvarande kvartal i fjol. Till följd av turbulensen på finansmarknaderna, minskade det förvaltade kapitalet med 13 procent på årsbasis, men ökade med 5 procent från före­gående kvartal. Vi fokuserade starkt på våra interna kanaler där inflödet var fortsatt positivt.

Precis som för våra kunder, leder den högre inflationen till ett ökat kostnadstryck i alla våra verksamheter. Dessutom fort­sat­te vi att investera inom utvalda områden, främst inom digi­tala tjänster och övrig teknik samt riskhantering. Under fjärde kvartalet rekryterade vi fler medarbetare och invester­ade 50 mn euro i syfte att öka vår kapacitet för bekämpning av eko­brott samt öka motståndskraften i vår IT-infrastruktur. De ökade intäkterna 2022 gav oss utrymme att göra dessa in­ves­t­­eringar samtidigt som vi fortsatte att förbättra vår lön­sam­het. För 2023 är vår plan att bibehålla en strikt kostnads­kon­troll samtidigt som vi fortsätter att öka våra intäkter snabbare än våra kostnader och investera för att bli en ännu starkare bank.

Vår kreditkvalitet förblir stark och vi står väl rustade för ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 7 punkter under fjärde kvartalet, och till 1 punkt för helåret 2022. Efter en bedömning av hur ett högre kostnadsläge och minskad köpkraft kan komma att påverka våra kunder, utökade vi bufferten enligt ledningens bedömning med 20 mn euro till 585 mn euro.

Våra affärsområden fortsatte att leverera starka resultat. I Personal Banking fortsatte vi att öka våra marknadsandelar i hela Norden. Bolånen ökade med 2 procent trots inbroms­ningen på bostadsmarknaden. Centralbankernas ränte­höj­ningar fortsatte att gynna våra inlåningsmarginaler. Kunder­nas efterfrågan på inlåningsprodukter ökade medan intresset för placeringar minskade. Som svar på det breddade vi vårt utbud av sparprodukter och lade till fler självbetjänings­funktioner i våra digitala kanaler.

Business Banking redovisade ett stabilt resultat. Utlånings­volymerna ökade med 5 procent. Intäkterna från inlåningen ökade, framför allt i Sverige och Finland, medan obligations- och aktiekapitalmarknaderna var fortsatt dämpade. Under kvartalet hade vi över 50 000 kundmöten och hjälpte våra kunder med deras finansieringsbehov.

Utlåningsvolymerna i Large Corporates & Institutions ökade med 12 procent och kundernas efterfrågan var fortsatt hög – vi fortsatte att tillgodose våra nordiska kunders behov av finan­siering och riskhantering. Det var särskilt viktigt eftersom möjligheterna att skaffa kapital på obligations- och aktie­marknaderna fortsatt utgjorde en utmaning i flera branscher.

I Asset & Wealth Management fortsatte Private Bankings verksamhet att växa, med särskilt starka resultat i Sverige. Vi fortsatte att attrahera nya kunder och ut- och inlånings­volym­erna ökade. Det förvaltade kapitalet ökade med 5 procent jäm­fört med föregående kvartal, till 359 md euro. Ökningen berodde på starka positiva nettoflöden i Private Banking, för­bättrat marknadsläge och ett tillskott av 11 md euro från för­vär­vet av Topdanmark Livsforsikring.

Vi är en ledande bank när det gäller utdelningar till aktie­ägarna. Våra aktieägare består av över 565 000 privatpersoner, pensionsfonder och övriga investerare, och våra utdelningar stöttar de samhällen där vi har verksamhet. För att spegla vårt starka finansiella resultat för 2022, har styrelsen föreslagit en utdelning på 0,80 euro per aktie, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2021. Tillsammans med återköpen av egna aktier under 2022 uppgår utdelningen till våra aktieägare till över 1,5 euro per aktie, eller 15 procent av aktuellt börs­värde. Vår höga utdelning till aktieägarna har möjliggjorts av vår fortsatta kapitaltillväxt. Nordeas kapitalposition är fortsatt mycket stark, med en kärnprimärkapitalrelation på 16,4 procent – 5,3 procentenheter över regelkravet.

Hållbarhet förblir kärnan i vår strategi. Vi har minskat våra finansierade utsläpp med över 15 procent, vilket visar vårt tydliga åtagande att nå vårt mål om att minska utsläppen med 40–50 procent till 2030. Under 2022 förmedlade vi hållbar finansiering till ett värde av 58 md euro, vilket bidrar till målet att förmedla över 200 md till 2025.

När vi nu går in i 2023, råder fortfarande stor osäkerhet om läget i världsekonomin. Vi räknar med fortsatta utmaningar under kommande kvartal. Nordea har en motståndskraftig affärsmodell och de nordiska samhällena står väl rustade att klara av de utmanande förhållandena. Vi är fast beslutna att leverera på våra huvudprioriteringar och vårt finansiella mål till 2025. Vi strävar efter att fortsätta förbättra vår lönsamhet och räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent även under 2023. Det är redan nu i linje med vårt finansiella mål till 2025 och givet att omvärldsläget blir mer tydligt och förutsägbart, räknar vi med att ge en uppdatering kring vårt mål för 2025 mot slutet av det här året.

Vi hade inte kunnat stötta våra kunder och uppnå så starka resultat utan våra mycket kunniga och engagerade med­arbet­are. Jag vill rikta ett varmt tack till dem alla för deras gedigna insatser. Vårt huvudfokus är och förblir att göra vårt yttersta för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Utan våra kunders förtroende och lojalitet hade vi inte varit där vi är idag. Det här är vår utstakade väg – vi ska vara förstahandsvalet som partner för våra kunder. I såväl goda som utmanande tider.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef
 

Utsikter

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2023 (nya)

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Utdelning för 2022

Den 31 december 2022 uppgick Nordea Bank Abp:s utdelningsbara vinstmedel, inklusive årets resultat, till 17 300 mn euro och annat fritt eget kapital uppgick till 4 593 mn euro.

Nordeas styrelse har beslutat att föreslå att den ordinarie bolagsstämman, som hålls den 23 mars 2023, bemyndigar styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,80 euro per aktie. Detta motsvarar omkring 70 procent av årets resultat. Avsikten är att styrelsen ska besluta om utdelningen i en utbetalning enligt bemyndigandet omedelbart efter stämman. Utdelning utbetalas inte för aktier som innehas av Nordea på avstämningsdagen för utdelningen.

Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

Mn euro

Kv4 2022

Kv4 2021

Föränd­ring %

Kv3 2022

Föränd­ring %

Jan-dec 2022

Jan-dec 2021

Föränd­ring %

Räntenetto

1 641

1 255

31

1 407

17

5 664

4 925

15

Avgifts- och provisionsnetto

812

920

-12

816

0

3 336

3 495

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

417

247

69

264

58

1 258

1 119

12

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-1

-4

-75

-3

-67

-8

-6

33

Övriga rörelseintäkter

29

20

45

17

71

83

87

-5

Summa rörelseintäkter

2 898

2 438

19

2 501

16

10 333

9 620

7

Personalkostnader

-732

-670

9

-701

4

-2 835

-2 759

3

Övriga kostnader

-322

-241

34

-282

14

-1 135

-1 002

13

Lagstadgade avgifter

-16

-

 

-16

0

-322

-224

44

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-160

-190

-16

-147

9

-611

-664

-8

Summa rörelsekostnader

-1 230

-1 101

12

-1 146

7

-4 903

-4 649

5

Resultat före kreditförluster

1 668

1 337

25

1 355

23

5 430

4 971

9

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-59

-56

5

-58

2

-49

-35

40

Rörelseresultat

1 609

1 281

26

1 297

24

5 381

4 936

9

Skatt

-349

-264

32

-285

22

-1 187

-1 105

7

Periodens resultat

1 260

1 017

24

1 012

25

4 194

3 831

9

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1,2

 

Kv4 2022

Kv4 2021

Föränd­ring %

Kv3 2022

Föränd­ring %

Jan-dec 2022

Jan-dec 2021

Föränd­ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,34

0,26

31

0,27

26

1,10

0,95

16

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,10

0,95

16

1,02

8

1,10

0,95

16

Avkastning på eget kapital, %

16,5

11,8

 

13,4

 

13,5

11,2

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

19,0

13,2

 

15,2

 

15,6

12,6

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,5

2,7

 

2,7

 

2,9

2,5

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

15,9

11,3

 

12,7

 

13,5

11,2

 

K/I-tal, %

42,5

45,2

 

45,8

 

47,5

48,3

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

44,7

47,5

 

48,4

 

47,5

48,3

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

41,9

45,2

 

45,2

 

44,3

46,0

 

Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

7

7

 

7

 

1

1

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

22,3

17,3

 

17,7

 

18,3

16,5

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

21,5

16,6

 

16,8

 

18,3

16,5

 

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här.
 

Volymer, nyckeluppgifter1

Md euro

31 dec 2022

31 dec 2021

Föränd­ring %

30 sep 2022

Föränd­ring %

Utlåning till allmänheten

345,7

345,0

0

345,9

0

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

327,3

328,3

0

327,4

0

In- och upplåning från allmänheten

217,5

205,8

6

225,4

-4

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

210,8

203,2

4

215,7

-2

Summa tillgångar

594,8

570,4

4

624,8

-5

Kapital under förvaltning

358,9

411,3

-13

341,4

5

Eget kapital

31,4

33,5

-6

31,0

1

1. Vid periodens slut.
 

Resultaträkning, inklusive jämförelsestörande poster

Mn euro

Kv4 2022

Kv4 2021

Föränd­ring %

Kv3 2022

Föränd­ring %

Jan-dec 2022

Jan-dec 2021

Föränd­ring %

Räntenetto

1 641

1 255

31

1 407

17

5 664

4 925

15

Avgifts- och provisionsnetto

812

920

-12

816

0

3 336

3 495

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

417

247

69

264

58

721

1 119

-36

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-1

-4

-75

-3

-67

-8

-6

33

Övriga rörelseintäkter

29

20

45

17

71

83

87

-5

Summa rörelseintäkter

2 898

2 438

19

2 501

16

9 796

9 620

2

Personalkostnader

-732

-670

9

-701

4

-2 835

-2 759

3

Övriga kostnader

-322

-241

34

-282

14

-1 135

-1 002

13

Lagstadgade avgifter

-16

-

 

-16

0

-322

-224

44

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-160

-190

-16

-147

9

-611

-664

-8

Summa rörelsekostnader

-1 230

-1 101

12

-1 146

7

-4 903

-4 649

5

Resultat före kreditförluster

1 668

1 337

25

1 355

23

4 893

4 971

-2

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-59

-56

5

-58

2

-125

-35

 

Rörelseresultat

1 609

1 281

26

1 297

24

4 768

4 936

-3

Skatt

-349

-264

32

-285

22

-1 173

-1 105

6

Periodens resultat

1 260

1 017

24

1 012

25

3 595

3 831

-6

 

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv4 2022

Kv4 2021

Föränd­ring %

Kv3 2022

Föränd­ring %

Jan-dec 2022

Jan-dec 2021

Föränd­ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,34

0,26

31

0,27

26

0,95

0,95

0

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,95

0,95

0

0,87

9

0,95

0,95

0

Aktiekurs2, euro

10,03

10,79

-7

8,80

14

10,03

10,79

-7

Föreslagen/verkställd utdelning per aktie, euro

 

 

 

 

 

0,80

0,69

16

Eget kapital per aktie2, euro

8,62

8,51

1

8,40

3

8,62

8,51

1

Potentiellt antal utestående aktier2, miljoner

3 654

3 966

-8

3 714

-2

3 654

3 966

-8

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 674

3 978

-8

3 722

-1

3 782

4 025

-6

Avkastning på eget kapital, %

16,5

11,8

 

13,4

 

11,6

11,2

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

19,0

13,2

 

15,2

 

13,3

12,6

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,5

2,7

 

2,7

 

2,5

2,5

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

15,9

11,3

 

12,7

 

11,6

11,2

 

K/I-tal, %

42,5

45,2

 

45,8

 

50,1

48,3

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

44,7

47,5

 

48,4

 

50,1

48,3

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

7

7

 

7

 

4

1

 

Kärnprimärkapitalrelation2,3, %

16,4

17,0

 

15,8

 

16,4

17,0

 

Primärkapitalrelation2,3, %

18,7

19,1

 

18,2

 

18,7

19,1

 

Total kapitalrelation2,3, %

20,8

21,2

 

20,3

 

20,8

21,2

 

Primärkapital2,3, md euro

27,2

29,0

-6

27,1

0

27,2

29,0

-6

Riskexponeringsbelopp2, md euro

145,3

151,9

-4

149,4

-3

145,3

151,9

-4

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

22,3

17,3

 

17,7

 

15,7

16,5

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

21,5

16,6

 

16,8

 

15,7

16,5

 

Räntenettomarginal, %

1,46

1,14

 

1,23

 

1,25

1,14

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)2

28 268

26 894

5

27 649

2

28 268

26 894

5

Ekonomiskt kapital2, md euro

21,9

23,2

-6

22,5

-3

21,9

23,2

-6

1. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Publikationer för 2022

Nordeas årsredovisning för räkenskapsåret 2022, som inkluderar reviderade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten, publiceras under vecka 9 som ett börsmeddelande och kommer även att finnas tillgänglig på nordea.com.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för fjärde kvartalet och helåret 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för fjärde kvartalet 2022

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 2 februari kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet. Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

Evenemanget sänds direkt via webben och presentationsmaterialet publiceras på nordea.com/ir.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 55 47 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 2 februari 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Delårsrapport