Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea har publicerat sin rapportering för 2022

Ordinarie bolagsstämma | 2023-03-01 08:00

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Bokslut och verksamhetsberättelse
1 mars 2023, kl. 9.00 EET

Nordea har idag publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen innehåller revisorgranskade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten.  Nordea har idag även publicerat sin ersättningsrapport för styrande organ för 2022.

2022 blev ett extraordinärt år, då Rysslands invasion av Ukraina orsakade ett enormt mänskligt lidande samt skapade osäkerhet i samhället och i ekonomin. Dessutom drabbades samhället av stigande inflation och ett förändrat ränteläge. Trots turbulensen blev det ännu ett starkt år för Nordea och vi skapade hög affärsaktivitet.

”När vår omvärld präglas av stor osäkerhet är Nordeas roll densamma som den alltid har varit: att finnas här för att stötta våra kunder och de samhällen där vi har verksamhet. Vi har en motståndskraftig affärsmodell vars styrka har prövats under flertalet kriser och vi står väl rustade att, tillsammans med de nordiska samhällena, klara av de utmanande förhållandena. Vår riktning har inte förändrats. I över 200 år har vi stöttat våra kunder och bidragit till att utveckla de nordiska samhällena. Och det ska vi fortsätta med”, skriver vd och koncernchef Frank Vang-Jensen i vd-ordet i årsredovisningen.

Årsredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och ersättningsrapporten för styrande organ finns tillgängliga på nordea.com. I år inkluderar årsredovisningen för första gången bland annat betydligt mer omfattande upplysningar om finansierade utsläpp än tidigare och fler upplysningar enligt EU:s taxonomi.

Nordea publicerar även sin årsredovisning i enlighet med kraven för det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF). Redovisningen upprättas i formatet Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) och koncernredovisningen förses med XBRL-märkning. Auktoriserade revisorer på PricewaterhouseCoopers Oy har överlämnat en oberoende revisionsrapport rörande Nordeas ESEF-bokslut i enlighet med ISAE 3000 (reviderad). Årsredovisningen på svenska i ESEF-format finns i den zip-fil som bifogas detta börsmeddelande och finns även på nordea.com.

Nordeas hållbarhetsredovisning ingår i Nordeas årsredovisning och därför publiceras inte någon separat hållbarhetsrapport. I tillägg till den lagstadgade icke-finansiella rapporteringen och taxonomirapporteringen upprättar Nordea hållbarhetsrapportering i enlighet med Global Reporting Initiatives standarder för hållbarhetsredovisning (GRI-standarderna). Nordea rapporterar även klimatrelaterad information i enlighet med rekommendationer från arbetsgruppen för klimatrelaterad finansiell information (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Index med hänvisning till vår redovisning i förhållande till GRI-standarderna, TCFD och principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) publiceras som en separat bilaga på nordea.com/sustainability. För redovisning av finansierade utsläpp använder vi standarden för redovisning och rapportering av växthusgaser inom finanssektorn (Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry), som tillhandahålls av partnerskapet för redovisning av koldioxidutsläpp (Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF). PricewaterhouseCoopers Oy har utfört en begränsad granskning av Nordeas icke lagstadgadehållbarhetsredovisning, i enlighet med ISAE 3000 (reviderad).

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 530 080 11
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.00 EET den 1 mars 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents