Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Resultat för tredje kvartalet 2023

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-10-19 06:30

Nordea Bank Abp
Interimsrapport
19 oktober 2023, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Starkt rörelseresultat till följd av hög intäktstillväxt. Rörelseresultatet ökade med 34 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Intäkterna ökade med 19 procent trots fortsatt negativa valutaeffekter. Bakom ökningen låg ett räntenetto som steg med 36 procent till följd av fortsatt förbättrade nettoräntemarginaler. Avgifts- och provisionsnettot minskade med 4 procent jämfört med samma kvartal i fjol medan nettoresultat av försäkringsverksamhet ökade med 66 procent. Nettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 5 procent. Exklusive lagstadgade avgifter steg kostnaderna med 5 procent.

Avkastningen på eget kapital var 17,9 procent – resultatet per aktie ökade med 41 procent. Nordeas avkastning på eget kapital ökade till 17,9 procent jämfört med 12,7 procent för ett år sedan. Ökningen berodde främst på att intäkterna fortsatte att öka klart snabbare än kostnaderna, samt på lägre kreditförluster. K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter förbättrades till 40 procent, från 45 procent. Resultatet per aktie ökade med 41 procent till 0,38 euro.

Fortsatt ökad utlåning till företag och stabila bolånevolymer. Nordeas företagsutlåning steg med 2 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Bolånevolymerna var oförändrade till följd av att aktiviteten på de nordiska bolånemarknaderna alltjämt var mycket låg. Inlåningen från privatpersoner var stabil medan företagsinlåningen minskade med 9 procent. Minskningen berodde främst på ett minskat likviditetsbehov i energisektorn jämfört med föregående år. Företagens inlåning ökade med 1 procent på kvartalsbasis. Det förvaltade kapitalet ökade med 5 procent och nettoflödena från interna kanaler var fortsatt positiva.

Solid kreditkvalitet, med låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 33 mn euro eller 4 punkter. Trots inbromsningen i ekonomin var nya nettoavsättningar för individuellt värderade exponeringar fortsatt låga och uppgick till 43 mn euro eller 5 punkter. Bufferten enligt ledningens bedömning behölls oförändrad i lokala valutor (omräknat uppgick den till 577 mn euro).

Stark kapitalposition med stöd av fortsatt kapitaltillväxt. Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade till 16,3 procent från 16,0 procent föregående kvartal till följd av ett stabilt nettoresultat. I slutet av kvartalet var kärnprimärkapitalrelationen 4,3 procentenheter över gällande regelkrav, vilket visar på vår förmåga att stötta våra kunder. Nordea fortsätter att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och vårt fjärde aktieåterköpsprogram fortlöper enligt plan.

Oförändrade utsikter för 2023: en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent. Nordea har en stark och motståndskraftig affärsmodell med en väldiversifierad kreditportfölj i de nordiska länderna. Det bidrar till att fortsätta leverera kvalitativa resultat, med god lönsamhet och låg volatilitet i intäkterna, trots ökad ekonomisk osäkerhet. Nordea räknar fortfarande med en avkastning på eget kapital som ligger väl över 15 procent för 2023.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 56 i rapporten för tredje kvartalet 2023.)

Resultat och nyckeltal per kvartal för koncernen

Mn euro

Kv3 2023

Kv3 2022

Föränd­ring %

Kv2 2023

Föränd­ring %

Jan-sep 2023

Jan-sep 20221

Föränd­ring %

Räntenetto

1 909

1 407

36

1 831

4

5 505

4 023

37

Avgifts- och provisionsnetto

742

775

-4

751

-1

2 258

2 401

-6

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

63

38

66

68

-7

177

126

40

Nettoresultat av poster till verkligt värde

225

238

-5

290

-22

860

764

13

Övriga intäkter

13

14

-7

15

-13

28

47

-40

Summa rörelseintäkter

2 952

2 472

19

2 955

0

8 828

7 361

20

Summa rörelsekostnader exklusive lagstadgade avgifter

-1 174

-1 114

5

-1 184

-1

-3 525

-3 316

6

Summa rörelsekostnader

-1 194

-1 130

6

-1 205

-1

-3 821

-3 622

5

Rörelseresultat före kreditförluster

1 758

1 342

31

1 750

0

5 007

3 739

34

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-33

-58

 

-32

 

-84

10

 

Rörelseresultat

1 725

1 284

34

1 718

0

4 923

3 749

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

39,8

45,1

 

40,1

 

39,9

45,1

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,4

48,3

 

42,8

 

42,6

48,3

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,9

12,7

 

18,4

 

17,8

12,9

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,38

0,27

41

0,37

3

1,06

0,76

39

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för tredje kvartalet 2023 för vidare information.

Vd har ordet

Även tredje kvartalet präglades av ett skört makroekonomiskt och geopolitiskt läge. Trots utmaningarna presterade Nordea väl och levererade god resultattillväxt med stabila affärsvolymer.

De senaste åren har vi stadigt förbättrat både vårt resultat och vår lönsamhet. Nordeas verksamhet fortsätter att generera goda resultat. Det visar på den varaktiga styrkan och motståndskraften i vår nordiska affärsmodell.

De nordiska länderna har hittills klarat utmaningarna väl men nu ser vi en period av mer dämpad ekonomisk aktivitet fram­för oss. Vi behöver alla förbereda oss för att räntorna nor­maliseras på en högre nivå än vi vant oss vid de senaste tio åren, vilket innebär att tillgångspriser och investerings­möj­ligheter behöver anpassas till en ny verklighet. Det kommer att sätta både hushållens och företagens motstånds­kraft på prov. Även om sysselsättningen hittills stått emot väl får vi sannolikt räkna med en lägre tillväxt under de kom­mande 12–18 månaderna. Vi kommer att få leva med osäker­heten ett tag till men trots det känner jag tillförsikt vid tanken på att de nordiska ekonomierna står väl rustade att klara kommande prövningar.

Parallellt med detta har europeiska bankers lönsamhet förbättrats i och med återgången till ett positivt ränteläge, efter en lång period av låga och negativa räntor. Detta har upp­märk­sammats på många håll, men man bör komma ihåg att såväl samhällen och marknader som finanssektorn nu håller på att anpassa sig till ett mer normalt ränteläge historiskt sett. Det är också viktigt att komma ihåg att bankernas förmåga att tillgodose samhällets behov av banktjänster förutsätter inves­ter­ar­nas förtroende. I genomsnitt är europeiska banker fort­farande lägre värderade än sitt investerade kapital till följd av oro för såväl politiska beslut och myndighetsåtgärder som ekonomiska risker förknippade med lägre tillväxt. Vårens tur­bulens i banksektorn visade att starka, trygga och lönsamma banker utgör en viktig grundval i samhället då de stöttar kunder och stimulerar ekonomisk tillväxt oavsett konjunkturläge.

Vi fortsätter att spela vår roll i samhället och ta ansvar genom att erbjuda finansiering till livskraftiga företag och hjälpa hushållen att skapa balans mellan sparande och lån. Vi investerar för att ytterligare stärka banken och skapa tillväxt, både genom att växa organiskt och genom förvärv som till exempel Topdanmark Livsforsikring och Danske Banks privatkundverksamhet i Norge.

Vår ställning i den nordiska banksektorn är stark och understöds av vår starka balans­räkning. Vårt breda produktutbud och väl avvägda förhåll­nings­sätt till ränterisk gör att vi kan upprätthålla vår marknadsledande ställning.

Under tredje kvartalet fortsatte vi att förbättra vårt resultat. Vi bibehöll ett aktivt förhållningssätt till våra kunder och stabila affärsvolymer vilket resulterade i en avkastning på eget kapital på 17,9 procent. Intäkterna ökade med 19 procent på årsbasis, främst drivet av räntenettot och trots negativa effek­ter av de svaga norska och svenska valutorna. Rörelse­resul­tatet ökade med 34 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Trots att kostnaderna ökade med 5 procent förbättrades K/I-talet till 42,4 procent, eller 39,8 procent exklusive lagstadgade avgifter, att jämföra med 48,3 procent respektive 45,1 procent för ett år sedan.

Bolånevolymerna ligger fortsatt på en bra nivå givet de svagare bostadsmarknaderna, där volymerna var stabila jämfört med samma kvartal i fjol. Trots det försämrade konjunkturläget i Norden fortsätter efterfrågan på företagslån att öka och utlåningen steg med 2 procent på årsbasis. Vi ökade vår marknadsandel inom företagslån, främst i Norge och Sverige.

Vi fortsätter att bibehålla en sund riskprofil och stark kreditkvalitet. Kreditförluster och liknande nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 33 mn euro eller 4 punkter, vilket är i linje med andra kvartalet. Vi behöll bufferten enligt ledningens bedömning oförändrad i lokala valutor, vilket omräknat till euro motsvarar 577 mn. Vår diversifiering har tjänat oss väl: vår kreditportfölj har spridning över flertalet sektorer på våra fyra hemmamarknader, som fortsatt är mycket stabila.

I alla våra fyra affärsområden ökade intäkterna snabbare än kostnaderna under kvartalet. I Personal Banking var ut- och inlåningen stabil jämfört med förra året. Sammantaget var kundernas sparande på en lägre nivå än för ett år sedan, men intresset för regelbundet sparande i fonder ser ut att öka och efterfrågan på våra attraktiva inlåningsprodukter är fortsatt stark. Vårt digitala erbjudande fortsätter att locka kunder. Kundernas användning av mobilbanken var rekordhög – antalet inloggningar och användare ökade med 11 procent respektive 7 procent, jämfört med samma period i fjol. 

I Business Banking ökade utlåningen med 3 procent, framför allt i Norge och Sverige. Inlåningen minskade med 2 procent. Stark efterfrågan på den nyligen lanserade hållbarhetsgarantin bidrog till ytterligare tillväxt inom vår hållbara finansiering, som vid kvartalets slut svarade för 10 procent av den samlade utlåningen. Trots inbromsningen i ekonomin och lägre disponibel inkomst för hushållen, bibehöll vi en stark kreditkvalitet med fortsatt låga kreditförluster.

I Large Corporates & Institutions var utlåningen stabil, exklusive valutakurseffekter. Inlåningen ökade med 5 procent från förra kvartalet, men minskade med 16 procent jämfört med samma kvartal i fjol till följd av mindre likviditetsbehov i energisektorn.

I Asset & Wealth Management var utlåningen stabil och inlåningen minskade med 7 procent, medan det förvaltade kapitalet ökade med 5 procent till 360 md euro. Volatiliteten på kapitalmarknaderna fortsatte men trots detta var nettoflödena från våra interna kanaler fortsatt positiva och uppgick till 0,6 md euro. Private Banking fortsatte att locka nya kunder.

Vår kapitalposition är stark och vi fortsätter med åtgärder för att effektivisera kapitalstrukturen ytterligare. I slutet av kvartalet var kärnprimärkapitalrelationen 16,3 procent, vilket är 4,3 procentenheter över gällande regelkrav.

Hållbarhet är fortsatt kärnan i vår strategi – därför är det glädjande att våra åtgärder på hållbarhetsområdet uppmärksammas. Under tredje kvartalet fick vi betyget ”låg risk” i Morningstar Sustainalytics väletablerade årliga ESG-riskbedömning. Vi förbättrade även vår position och rankades högst bland de jämförbara nordiska bankerna. Vår plan för fortsatta investeringar och utveckling på hållbarhetsområdet står fast.

När vi blickar framåt finns ingen tvekan kring vår riktning och vår position, även i en osäker omvärld: vår affärsmodell är stabil, stark och motståndskraftig med högkvalitativa resultat och en väldiversifierad kreditportfölj i de nordiska länderna. Vårt mål är fortsatt att skapa positiva kundupplevelser i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten.

Allt det här sammantaget gör det möjligt för oss att fortsätta stötta våra kunder, samtidigt som vi levererar hög lönsamhet och marknadsledande avkastning till våra aktieägare.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Utsikter (oförändrade)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2023

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

Mn euro

Kv3 2023

Kv3 2022

Föränd­ring %

Kv2 2023

Föränd­ring %

Jan-sep 2023

Jan-sep 2022

Föränd­ring %

Räntenetto

1 909

1 407

36

1 831

4

5 505

4 023

37

Avgifts- och provisionsnetto

742

775

-4

751

-1

2 258

2 401

-6

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

63

38

66

68

-7

177

126

40

Nettoresultat av poster till verkligt värde

225

238

-5

290

-22

860

764

13

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

4

-3

 

3

33

-5

-7

-29

Övriga rörelseintäkter

9

17

-47

12

-25

33

54

-39

Summa rörelseintäkter

2 952

2 472

19

2 955

0

8 828

7 361

20

Personalkostnader

-729

-691

5

-725

1

-2 173

-2 072

5

Övriga kostnader

-292

-276

6

-304

-4

-883

-793

11

Lagstadgade avgifter

-20

-16

25

-21

-5

-296

-306

-3

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-153

-147

4

-155

-1

-469

-451

4

Summa rörelsekostnader

-1 194

-1 130

6

-1 205

-1

-3 821

-3 622

5

Resultat före kreditförluster

1 758

1 342

31

1 750

0

5 007

3 739

34

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-33

-58

-43

-32

3

-84

10

 

Rörelseresultat

1 725

1 284

34

1 718

0

4 923

3 749

31

Skatt

-380

-283

34

-383

-1

-1 095

-836

31

Periodens resultat

1 345

1 001

34

1 335

1

3 828

2 913

31

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1,2

 

Kv3 2023

Kv3 2022

Föränd­ring %

Kv2 2023

Föränd­ring %

Jan-sep 2023

Jan-sep 2022

Föränd­ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,38

0,27

41

0,37

3

1,06

0,76

39

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,41

1,02

38

1,30

8

1,41

1,02

38

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,9

12,7

 

18,4

 

17,8

12,9

 

Avkastning på eget kapital, %

18,5

13,3

 

19,1

 

17,6

12,7

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

21,4

15,2

 

22,2

 

20,4

14,5

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,8

2,7

 

3,8

 

3,6

2,6

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

39,8

45,1

 

40,1

 

39,9

45,1

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,4

48,3

 

42,8

 

42,6

48,3

 

K/I-tal, %

40,4

45,7

 

40,8

 

43,3

49,2

 

Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

4

7

 

4

 

3

0

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

23,5

16,6

 

23,5

 

23,6

17,1

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

24,4

17,5

 

24,3

 

23,3

16,9

 

1. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.
2. För mer information om jämförelsestörande poster, se fotnot 1 i föregående tabell.
 

Volymer, nyckeluppgifter1

Md euro

30 sep 2023

30 sep 2022

Föränd­ring %

30 jun 2023

Föränd­ring %

Utlåning till allmänheten

343,3

345,9

-1

340,0

1

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

320,3

327,4

-2

316,6

1

In- och upplåning från allmänheten

213,9

225,4

-5

217,9

-2

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

202,4

215,7

-6

202,9

0

Summa tillgångar

609,8

624,7

-2

602,4

1

Kapital under förvaltning

359,7

341,4

5

363,1

-1

Eget kapital

30,4

30,5

0

29,1

4

1. Vid periodens slut.
 

Resultaträkning, inklusive jämförelsestörande poster

Mn euro

Kv3 2023

Kv3 2022

Föränd­ring %

Kv2 2023

Föränd­ring %

Jan-sep 2023

Jan-sep 2022

Föränd­ring %

Räntenetto

1 909

1 407

36

1 831

4

5 505

4 023

37

Avgifts- och provisionsnetto

742

775

-4

751

-1

2 258

2 401

-6

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

63

38

66

68

-7

177

126

40

Nettoresultat av poster till verkligt värde

225

238

-5

290

-22

860

227

 

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

4

-3

 

3

33

-5

-7

-29

Övriga rörelseintäkter

9

17

-47

12

-25

33

54

-39

Summa rörelseintäkter

2 952

2 472

19

2 955

0

8 828

6 824

29

Personalkostnader

-729

-691

5

-725

1

-2 173

-2 072

5

Övriga kostnader

-292

-276

6

-304

-4

-883

-793

11

Lagstadgade avgifter

-20

-16

25

-21

-5

-296

-306

-3

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-153

-147

4

-155

-1

-469

-451

4

Summa rörelsekostnader

-1 194

-1 130

6

-1 205

-1

-3 821

-3 622

5

Resultat före kreditförluster

1 758

1 342

31

1 750

0

5 007

3 202

56

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-33

-58

-43

-32

3

-84

-66

27

Rörelseresultat

1 725

1 284

34

1 718

0

4 923

3 136

57

Skatt

-380

-283

34

-383

-1

-1 095

-822

33

Periodens resultat

1 345

1 001

34

1 335

1

3 828

2 314

65

 

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv3 2023

Kv3 2022

Föränd­ring %

Kv2 2023

Föränd­ring %

Jan-sep 2023

Jan-sep 2022

Föränd­ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,38

0,27

41

0,37

3

1,06

0,60

77

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,41

0,87

62

1,30

8

1,41

0,87

62

Aktiekurs2, euro

10,41

8,80

18

9,97

4

10,41

8,80

18

Eget kapital per aktie2, euro

8,56

8,24

4

8,13

5

8,56

8,24

4

Potentiellt antal utestående aktier2, miljoner

3 557

3 714

-4

3 589

-1

3 557

3 714

-4

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 566

3 722

-4

3 588

-1

3 593

3 815

-6

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,9

12,7

 

18,4

 

17,8

10,3

 

Avkastning på eget kapital, %

18,5

13,3

 

19,1

 

17,6

10,1

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

21,4

15,2

 

22,2

 

20,4

11,5

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,8

2,7

 

3,8

 

3,6

2,1

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

39,8

45,1

 

40,1

 

39,9

48,6

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,4

48,3

 

42,8

 

42,6

52,1

 

K/I-tal, %

40,4

45,7

 

40,8

 

43,3

53,1

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

4

7

 

4

 

3

3

 

Kärnprimärkapitalrelation2,3, %

16,3

15,8

 

16,0

 

16,3

15,8

 

Primärkapitalrelation2,3, %

18,7

18,2

 

18,3

 

18,7

18,2

 

Total kapitalrelation2,3, %

20,7

20,3

 

20,5

 

20,7

20,3

 

Primärkapital2,3, md euro

26,3

27,1

-3

25,6

3

26,3

27,1

-3

Riskexponeringsbelopp2, md euro

140,9

149,4

-6

140,0

1

140,9

149,4

-6

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

23,5

16,6

 

23,5

 

23,6

13,7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

24,4

17,5

 

24,3

 

23,3

13,4

 

Räntenettomarginal, %

1,77

1,23

 

1,69

 

1,68

1,18

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)2

29 266

27 649

6

29 317

0

29 266

27 649

6

Ekonomiskt kapital2, md euro

22,0

22,5

-2

21,9

1

22,0

22,5

-2

1. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för tredje kvartalet 2023. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för tredje kvartalet 2023

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 19 oktober kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet. Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

Evenemanget sänds direkt via webben och presentationsmaterialet publiceras på nordea.com/ir.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 55 47 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 19 oktober 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents