Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Med gemensamma krafter

Åtaganden som hjälper oss i vårt arbete

Samarbetsinitiativ och frivilliga åtaganden behövs för att lösa hållbarhetsfrågorna, eftersom finanssektorn måste kraftsamla för att åstadkomma förändring på global och nationell nivå. Nordea har för avsikt att arbeta tillsammans med alla samhällsaktörer, däribland lagstiftare, regeringar, företag, ideella organisationer och andra finansinstitut. Den snabba utvecklingen på hållbarhetsområdet innebär utmaningar när det gäller utvärdering, jämförbarhet och trovärdighet. Vi måste fortsätta arbeta med harmonisering för att effektivt kunna åstadkomma förändring.

Som en av de ledande bankerna i Norden är vi på Nordea fast beslutna att dra vårt strå till stacken. Vi var en av de första nordiska bankerna som undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) i januari 2007. Sedan dess har vi fortsatt att driva hållbarhetsfrågor i Norden och internationellt. Nordea var med och utarbetade principerna för ansvarsfulla banker tillsammans med FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) och vi var med och grundade Net-Zero Asset Owner Alliance och Net-Zero Asset Managers Initiative. Nordea är också nordisk representant i UNEP FI:s bankstyrelse och vår vd är medlem i UNEP FI:s ledarskapsråd.

 

 

Våra åtaganden

Nordea har undertecknat och deltar i ett antal frivilliga åtaganden. Vi gör det eftersom vi inser hur viktigt det är att delta i och stötta internationella åtaganden som gör det möjligt för företag att bedriva en mer hållbar verksamhet. Förutom åtagandena nedan följer Nordea i sin verksamhet även FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

FN:s Global Compact

Global Compact är ett FN-initiativ som uppmuntrar företag att upprätta sina strategier och verksamheter i enlighet med tio universella principer som bygger på FN-konventioner inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Nordea undertecknade FN:s Global Compact 2002, till en början via Nordea Bank Finland. Sedan december 2004 omfattas hela koncernen. 

Läs mer om FN

Principer för ansvarsfull bankverksamhet

Principerna för ansvarsfull bankverksamhet utformades av 30 banker, varav Nordea var en, tillsammans med FN:s miljöprogram för finanssektorn. Principerna skapar bättre och enklare förutsättningar för banker och finansinstitut att anpassa sig till samhällets mål. Detta hjälper i sin tur branschen att visa hur den kan vara en förändringsmakare att räkna med i samhället. 
  

Läs mer

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Som en av de första storbankerna i Norden undertecknade Nordea Asset Management FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) år 2007. PRI är det främsta redskapet för ansvarsfulla investeringar som finns. Principerna skapar förståelse för hur faktorer som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning påverkar investeringar, och de hjälper investerare runtom i världen som undertecknat principerna att väga in dessa faktorer i sina beslut som investerare och ägare.

Läs mer

The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Nordea gick med i PCAF 2020, ett globalt samarbete mellan finansinstitut som inleddes 2015 i syfte att ta fram en enhetlig metod för att mäta och redovisa utsläpp av växthusgaser förknippade med utlåning och investeringar. En enhetlig redovisningsmetod vägleder finansinstitut i utvecklingen av riskhantering och regelefterlevnad och ger dem den utgångspunkt som krävs för att de ska kunna anpassa sina portföljer till Parisavtalet.

Läs mer

Net-Zero Asset Owner Alliance

Nordea Life & Pensions har gått med i FN-initiativet Net Zero Asset Owner Alliance, med ett åtagande om att till 2050 ställa om investeringsportföljen till nettonollutsläpp. Alliansen ska ta fram modeller och ramverk till branschstandarder som ska användas för att mäta anpassningen till målet om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

Läs mer

Net-Zero Banking Alliance

För att snabba på världsekonomins omställning till nettonollutsläpp till 2050 anslöt sig Nordea till Net-Zero Banking Alliance (NZBA) 2021. Detta FN-initiativ omfattar mer än en fjärdedel av alla banktillgångar världen över (46 biljoner dollar).

Läs mer

Net-Zero Asset Manager Initiative

Initiativet lanserades i december 2020 och Nordea Asset Management var bland de första att gå med. Vi åtog oss därmed att stödja målet om nettonollutsläpp till 2050, i linje med det globala arbetet med att begränsa uppvärmningen till 1,5ºC.

Läs mer

Poseidon Principles

Ett ramverk för att väga in klimathänsyn i kreditbeslut i syfte att främja minskade koldioxidutsläpp inom sjöfarten internationellt. Nordea och elva andra ledande banker, som tillsammans tillhandahåller omkring 100 md dollar i sjöfartsfinansiering, har gemensamt åtagit sig att följa Poseidon Principles.

Läs mer

Investor Alliance for Human Rights

Tillsammans med 207 andra globala investerare sätter Nordea press på företag för att få dem att agera ansvarsfullt när det gäller mänskliga rättigheter. Nordea anslöt sig i januari 2016. 

Läs mer

Finance for Biodiversity Pledge

Finance for Biodiversity Pledge är ett åtagande från finansinstitut att skydda och återställa den biologiska mångfalden genom sin finansierings- och investeringsverksamhet. Åtagandet omfattar 5 åtgärder som finansinstitut lovar att vidta.

Läs mer

Tillämpning av Ekvatorprinciperna

Nordea antog Ekvatorprinciperna (EP) 2007. Våra analytiker och annan berörd personal har fått utbildning i Nordeas interna EP-processer. Nordea följer Ekvatorprincipernas särskilda handbok, som ger vägledning om hur EP ska tillämpas i den dagliga verksamheten.
 

Läs mer

FN-ledd arbetsgrupp för naturrelaterade mål

Nordea har gått med i en ny FN-ledd arbetsgrupp för att fastställa mål för biologisk mångfald och naturvärden. Den nya arbetsgruppen ingår i FN:s miljöprograms finansinitiativ och har bildats för att hjälpa banker att förstå hur deras verksamhet påverkar naturen och hur de kan vända den negativa utvecklingen. I arbetsgruppen ingår 34 av de aktörer som undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Läs mer

Responsible Ship Recycling Standards

RSRS är en uppsättning frivilliga principer för finansinstitut i samband med sjöfartsfinansiering. De syftar till att främja ansvarstagande fartygsåtervinning och minimera riskerna kopplade till farliga material ombord. Standarderna utgör vägledande principer i dialogen kring ansvarstagande fartygsåtervinning mellan finanssektorn och aktörer inom sjöfartsnäringen. Hämta Nordeas Responsible Ship Recycling Standards (pdf, 49 KB)  (på engelska).

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Både Nordea Bank Abp och Nordea Asset Management stödjer TCFD. Arbetsgruppens rekommendationer lägger grunden för klimatrelaterade finansiella upplysningar för alla typer av företag och syftar till att uppmuntra företag att redovisa de klimatrelaterade risker och möjligheter som är mest relevanta för deras verksamhet.  

Läs mer

Andra initiativ som vi stödjer

Carbon Disclosure Project

Nordea har anslutit sig till CDP, ett projekt som samlar in och delar information om utsläpp av växthusgaser och strategier för att motverka klimatförändringen. CDP är ett samarbete mellan 655 institutionella investerare med tillgångar på sammanlagt 78 biljoner dollar. Vi använder information från databasen i våra ESG-analyser. Vi är också representerade i CDP Water Advisory Council.

Läs mer

Climate Action 100+

Nordea Asset Management har gått med i Climate Action 100+, ett femårigt globalt samarbetsinitiativ bland investerare med uppgift att påverka världens största utsläppare av växthusgaser till att förbättra sin hantering av klimatförändringarna, komma till rätta med utsläppen och stärka arbetet med klimatrelaterade finansiella upplysningar.

Läs mer

Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

Den första rankningslistan någonsin av världens största börsnoterade företag och vad de gör för att skydda mänskliga rättigheter. CHRB rankar de 200 bästa börsnoterade företagen världen över med avseende på deras policy, process och prestation i fråga om mänskliga rättigheter. Tanken är att dra nytta av konkurrensen på marknaden för att stärka respekten för mänskliga rättigheter. Mellan 2016 och 2020 var Nordea en av CHRB:s finansiärer och vi satt med i styrkommittén. CHRB ingår numera i World Benchmarking Alliance (WBA), men arbetet fortsätter.

Läs mer

Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC är ett investerarnätverk för samarbete som ska främja allmänna riktlinjer, investeringspraxis och ett agerande bland företag som tar hänsyn till långsiktiga risker och möjligheter kopplade till klimatförändringen.

Läs mer

FN:s miljöprogram för finansinstitut (UNEP FI)

Nordea undertecknade UNEP FI 1994. Det är ett partnersamarbete mellan FN:s miljöprogram och den globala finanssektorn som tillkom efter Rio-toppmötet 1992, med uppgift att främja hållbar finansiering. Mer än 200 finansinstitut, bland annat banker, försäkringsbolag och investerare, arbetar tillsammans med UNEP FI för att förstå dagens utmaningar inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, varför de har betydelse vid finansiering och hur man aktivt kan bidra till att komma till rätta med dem. Nordea har sedan 2017 haft en plats i UNEP FI Banking Committee.

Läs mer

Diversity Project Europe

Nordea Asset Management (NAM) är stolta över att vara en av grundarna av Diversity Project Europe tillsammans med 7 andra europeiska kapitalförvaltare. NAM har förbundit sig till detta företagsövergripande projekt som fokuserar på att uppnå mer mångfald, rättvisa och inkludering i branschen. Med detta vill NAM bidra till en meningsfull förändring i branschen.

Diversity Project Europe är ett gränsöverskridande och företagsöverskridande initiativ som förespråkar en verkligt mångfaldig och inkluderande europeisk kapitalförvaltningsindustri med rätt talang för att leverera bästa möjliga ekonomiska resultat för våra kunder.

Läs mer

Investors Policy Dialogue on Deforestation initiative (IPDD)

Nordea var med och grundade IPDD-initiativet, som formellt startade i juli 2020, och har en plats i dess rådgivande kommitté. Initiativet tillkom för att motverka den allt snabbare avskogningen i Brasilien och andra länder. Målet med IPDD är att säkerställa investeringars långsiktiga ekonomiska hållbarhet genom att främja hållbar markanvändning och skogsförvaltning samt respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Access to Medicine Index

Indexet rankar de 20 bästa forskningsbaserade läkemedelsföretagen baserat på i vilken utsträckning de gör läkemedel, vacciner och diagnostik mer tillgängligt i låg- och medelinkomstländer. De lyfter fram god och innovativ praxis, framsteg som gjorts och områden där mer behöver göras.

Läs mer

World Benchmarking Alliance (WBA)

Nordea stödjer WBA som försöker öka näringslivets engagemang för en mer en hållbar framtid. WBA samlar en bred grupp av intressenter, med utgångspunkt från hållbarhetsmål 17 – Genomförande och globalt partnerskap. De arbetar för en bred uppslutning kring hållbarhetsmålen och representerar vitt skilda delar av samhället, allt från civilsamhälle och företagsnätverk till finansinstitut och multilaterala organisationer.

Läs mer

Montreal Carbon Pledge

Nordea var en av de första att underteckna Montreal Carbon Pledge 2014. Genom att underteckna den här utfästelsen åtog vi oss att årligen mäta och öppet redovisa våra investeringsportföljers koldioxidavtryck.

Läs mer
 

Antimicrobial Resistance Benchmark

AMR Benchmark följer upp hur läkemedelsföretag hanterar den ökade förekomsten av läkemedelsresistens. Nordea har en plats i expertkommittén.

Läs mer