2021-01-25 11:02

Det blåser på valutamarknaden – hög tid för små och medelstora företag att hantera sin valutarisk

Alltför många små och medelstora företag fortsätter att underskatta sin valutarisk, det visar en ny studie från Nordea. Och detta trots att många av dem under året har drabbats av stora och oväntade valutakursförluster och dessutom oroar sig över sin likviditet. ”Väldigt få små och medelstora företag har skyddat sig mot eller ens analyserat sin valutarisk, trots att det kan ha en stor inverkan på likviditeten”, säger Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea.
Man with umbrella

Under coronapandemin har amerikanska dollarn, kinesiska yuanen och euron svängt dramatiskt, med valutarörelser som stundtals varit kraftigare än under finanskrisen 2008.

Valutarörelserna har gett upphov till stora och oväntade ekonomiska förluster, särskilt för de små och medelstora företagen (så kallade SMEs) i Sverige och Norge som importerar varor från USA och Kina. Vi ser även att danska och finska företag har drabbats, och då särskilt detaljhandelsföretag.

I en ny studie från Nordea säger hela 70% av små och mindre bolag i Sverige, som omsätter över 20 miljoner kronor och är exponerade mot utlandet, att de drabbats av ekonomiska förluster på grund av valutarörelser. Studien har genomförts av YouGov, ett oberoende undersökningsföretag, på uppdrag av Business Banking.

Studien visar också att 74% av dessa företag är riktigt oroliga över sin likviditetssituation för de kommande tre månaderna. Men som trots detta underskattar sin valutarisk. Endast 40% av dem har skyddat sig mot valutasvängningar.

Ovissheten kvarstår – fortsatt oro på valutamarknaden

Nordeas ekonomer förutspår att ovissheten kommer att kvarstå. Det beror dels på den fortsatta oron kring den andra smittovågen, även om det är troligt att vi snart får ett vaccin, och dels på osäkerheten kring en hård brexit i januari 2021.

Men studien visar samtidigt att 40% av företagen som deltog inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda sig mot valutakursförändringar. Dessutom, i den kategori av företag som angett en stor oro för sin likviditet var det en större andel som också drabbats av ekonomiska förluster på grund av valutarörelser. Dessa företag visade sig inte vara bättre på att skydda sig mot valutarisk, trots att incitamenten för detta borde vara större.

”Små och medelstora företag med stor import- och exportverksamhet måste ta tag i detta och säkra sin likviditet. De har redan haft tillräckligt svårt att klara förlusterna som de drabbats av i år”, säger Peter Dalmalm, chef för Nordea Business Banking i Sverige.

Peter fortsätter, ”I dagens marknadsläge bör företagen se över sina affärscykler, ta reda på var valutariskerna finns och vidta åtgärder för att skydda sig mot dessa risker. Här kan vi på Nordea bidra med både stöd och kunskap”.

Hur hanterar nordiska företag sin valutarisk idag?

Undersökningen visar att avsaknad av tid och kunskap om valutariskhantering är huvudorsakerna till varför hälften av små och medelstora företag är oroliga över sin likviditet.

Peter Dalmalm förklarar: ”Alltför få är medvetna om att det i dag faktiskt finns automatiska lösningar som gör att man kan hantera valutarisken enkelt och effektivt.­”­

Just nu befinner vi oss i en osäker tid, med mycket valutasvängningar. För att över tid säkra svängningar kan man jobba med olika typer av valutasäkringsstrategier.

”Det svenska företaget Newgen hanterar idag sin valutarisk med hjälp av layered hedging (en form av säkringstrappa). Med hjälp av denna strategi kan man parera kortsiktiga valutasvängningar, så att de inte äventyrar företagets långsiktiga mål. Det finns flera vedertagna strategier som bidrar till att dämpa kurssvängningarna, men det finns ingen som sänker volatiliteten lika mycket som layeredstrategin, det menar Mattias Göthberg, valutarådgivare på Nordea Markets i Sverige.”

Automatisera valutahanteringen och frigör tid

Redan idag automatiserar många svenska bolag sina valutväxlingar. Till exempel Ideal of Sweden, ett företag som tillverkar skal och accessoarer till mobiltelefoner, som använder Nordeas AutoFX för att frigöra tid till det som verkligen är viktigt – nämligen kärnverksamheten. Läs mer om hur AutoFX har hjälpt dem att optimera sina processer, ta bort manuellt arbete och minimera antalet mänskliga fel.

Om enkäten: Över 150 små och medelstora företag deltog i webbenkäten i Sverige. Nordea genomförde liknande undersökningar i de andra nordiska länderna för att bedöma hur valutasvängningar påverkar ekonomin hos små och medelstora företag i Norden.