Starkt resultat i ett utmanande marknadsläge

Frank Vang-Jensen

2022-07-18 07:14

Under andra kvartalet förändrades det ekonomiska läget. Kriget i Ukraina fortsatte och högre inflation ledde till stigande räntor och sämre tillväxtutsikter för ekonomin. Konsumenternas förtroende försvagades och volatiliteten på finansmarknaderna ökade.

Därför är jag glad att vi bibehöll vår starka affärsutveckling, ökade kundnöjdheten och fortsatte att göra ytterligare framsteg i enlighet med vår affärsplan och våra viktigaste prioriteringar.

Rörelseresultatet ökade med 2 procent till 1 361 mn euro och överträffade rekordnivån från andra kvartalet 2021.

Våra bolånevolymer steg med 6 procent och vi ökade återigen våra marknadsandelar i hela Norden. Aktiviteten på bostadsmarknaden saktade ner till följd av ekonomisk osäkerhet och accelererande räntehöjningar. Trots det är efterfrågan från kunderna fortsatt på historiskt höga nivåer.

Nedgången på finansmarknaden hade en negativ effekt på det förvaltade kapitalet som minskade med 9 procent under kvartalet, men nettoinflödet från sparande var fortsatt positivt.

På företagssidan såg vi en kraftigt ökad efterfrågan på lån. Utlåningen till stora företag ökade med 16 procent och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent.

Sammantaget redovisade Nordea ett bra resultat för andra kvartalet. Vår kapitalposition är fortsatt en av de bästa i Europa och vi fortsatte verkställa vår affärsplan som planerat – vi gör framsteg mot våra hållbarhetsmål och mot att bli en verklig digital föregångare.

Framöver kommer det högre ränteläget att dämpa den ekonomiska aktiviteten, men det bör också betraktas som en sund korrigering som gradvis tar oss tillbaka till mer normala marknadsförhållanden. En ökad ekonomisk osäkerhet, stigande inflation och sänkta förväntningar på ekonomisk tillväxt kommer att medföra utmaningar för våra kunder och samhället i stort under de kommande kvartalen.

Nordea står väl rustat för att klara svårare ekonomiska förhållanden. Vi är redo att stötta våra kunder och kommer att fortsätta bidra positivt till de nordiska samhällena. Det är vägen framåt.

Delårsrapport
Om oss
Blogg