Stöttar våra kunder i utmanande tider

Frank Vang-Jensen

2023-02-02 06:54

2022 blev ännu ett extraordinärt år.

Vid den här tiden förra året började vi se slutet på covid-19-restriktionerna i västvärlden. I Nordea lanserade vi en uppdaterad strategi och ett nytt finansiellt mål. Vi anade inte vad som låg framför oss.

Ryssland inledde sin invasion av Ukraina, vilket orsakade ett enormt mänskligt lidande, skapade osäkerhet i samhället och skakade om ekonomier i hela Europa.

Sedan följde stigande inflation, energipriser och räntehöjningar. Vi återgick till ett mer normalt ränteläge efter det senaste årtiondets extremt expansiva penningpolitik – ett av de största ekonomiska experimenten på mycket lång tid. På finansmarknaderna var den sammanlagda avkastningen på obligations- och aktiemarknaderna den sämsta sedan slutet av 1960-talet.

I det turbulenta omvärldsläget fortsatte vi att stötta våra kunder och de samhällen där vi har verksamhet, och vi levererade än en gång starka resultat. Våra affärsvolymer steg och vi ökade våra marknadsandelar i hela Norden.

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att skapa en hög affärsaktivitet. Vi breddade vårt utbud av sparprodukter ytterligare och hjälpte våra kunder med finansiering och riskhantering. Vi var proaktiva i kontakten med våra kunder – exempelvis ökade kundaktiviteten som svar på personliga meddelanden i mobil- och nätbanken med 50 procent jämfört med förra året.

Vårt proaktiva arbetssätt och vår modell för banktjänster i flera kanaler hjälpte oss att bibehålla en stark affärsutveckling och rörelseresultatet ökade med 26 procent till 1 609 mn euro.

Bland våra företagskunder var efterfrågan på lån fortsatt hög och volymerna ökade med 9 procent. Bolånevolymerna ökade med 3 procent. Trots det osäkra ekonomiska läget som inverkade negativt på de nordiska bostadsmarknaderna lyckades vi växa och öka våra marknadsandelar.

För att spegla vårt starka finansiella resultat för 2022, har styrelsen föreslagit en utdelning på 80 eurocent per aktie. Utdelningar är betydelsefulla för våra aktieägare, som består av mer än 565 000 privatpersoner, pensionsfonder och andra investerare. Våra utdelningar stödjer ekonomisk aktivitet och tillväxt i de nordiska samhällena och förmedlar kapital till innovation, utbildning och andra samhällsinitiativ. Det är särskilt viktigt i mer utmanande tider.

Vår affärsmodell är mycket motståndskraftig och vår strategi är utformad för att hålla över tid. Vi är fast beslutna att leverera på våra huvudprioriteringar och vårt finansiella mål till 2025.

Vi hade inte kunnat stötta våra kunder och uppnå så starka resultat utan våra mycket kunniga och engagerade medarbetare. Jag vill rikta ett varmt tack till hela Nordea-teamet för era gedigna insatser. Och jag vill även tacka alla våra kunder, aktieägare och andra intressenter för era värdefulla synpunkter och ett mycket gott samarbete under året.

Vårt huvudfokus är och förblir att göra vårt yttersta för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Utan våra kunders förtroende och lojalitet hade vi inte varit där vi är idag. Det är vår utstakade väg – vi ska vara förstahandsvalet som partner för våra kunder. I såväl goda som utmanande tider.

Delårsrapport
Om oss
Blogg