2023-01-04 13:51

Undvik sena betalningar och likviditetsproblem

Under flera år har vi haft ett gynnsamt ekonomiskt klimat med hög efterfrågan på varor och tjänster, och låga finansieringskostnader. Men nu råder nya tider och många företag riskerar att drabbas av likviditetsproblem. Läs här vad ert företag kan göra.
Businessmen reviewing data on digital tablet

Stigande inflation, höga energipriser och lågt konsumentförtroende

Inflationen, räntorna och råvarupriserna stiger. Enligt SCB steg den svenska inflationen till 9,5 % i november 2022 (KPIF). Konsumentförtroendet är lågt, det börjar märkas att hushållen håller hårdare i sina plånböcker och det påverkar även företag som säljer till andra företag (B2B). Allt fler B2B-företag börjar få problem med likviditeten, delvis på grund av högre kostnader och delvis för att både kunder och leverantörer begär längre betalningstider.

Peter Boberg som är svensk chef för Atradius, ett av världens största kreditförsäkringsföretag, har också märkt att den ekonomiska situationen förändrats och att allt fler företag får problem med kassaflödet:

”Antalet skador och försenade betalningar som anmäls in hos oss växer. Vi ser en ekonomisk inbromsning som ett resultat av stigande priser och räntor och den överlag ökade oron över framtiden bland konsumenter och företag. Om detta mönster följer den trend vi sett historiskt kommer fler och fler företag i olika branscher få större utmaningar.”

Och när fler branscher blir pressade och kunderna håller sig borta, då blir det svårare att betala leverantörerna. Och fler kunder kommer att betala sina leverantörer senare, för sent eller inte alls.

Peter Boberg, svensk chef för Atradius, ett av världens största kreditförsäkringsföretag,
 
Om detta mönster följer den trend vi sett historiskt kommer fler och fler företag i olika branscher få större utmaningar.”

Lösningar som säkrar betalning

Lån, krediter och förlängda betalningstider från de egna leverantörerna kan stärka företagets kassaflöde. Dessa metoder känner de flesta till. Men det finns också andra lösningar som genererar likviditet och tryggar kassaflödet vid sena betalningar. Men dessa metoder är inte lika välkända.

Många företag är inte är tillräckligt medvetna om alternativen som finns, berättar Jari Kivihuhta, VD för Nordea Finans Finland Ab och ansvarig för factoring affärsverksamheten i Nordea Finance.

”Många företag känner inte till factoringlösningar som gör det möjligt för dem att ta lån mot sina kundfordringar. Företagen kan också sälja kundfordringarna till oss och få hela fakturabeloppet omedelbart när de fakturerar kunden. Företaget får inte bara sin betalning snabbare, förlustrisken minskar också om kunden inte betalar. Det beror på att vi antingen köper fakturan och tar över risken eller så använder vi kreditförsäkring som täcker upp till 90 procent, till exempel via Atradius, om företaget belånar sina fakturor.”

 
Många företag känner inte till factoringlösningar som gör det möjligt för dem att ta lån mot sina kundfordringar. 

Jari Kivihuhta, VD för Nordea Finans Finland Ab och ansvarig för factoring affärsverksamheten i Nordea Finance.

Så här kan du säkra kreditrisken

När det gäller att säkra sin kreditrisk i det rådande ekonomiska läget förklarar Peter Boberg att spelplanen ändrats för många företag:

”Vi förväntar oss att centralbankerna kommer fortsätta att höja räntorna eller som ett minimum hålla räntorna stilla tills inflationen är under kontroll. Det gör att förutsättningarna för de flesta företag har förändrats på kort tid, så det kan bli svårare för oss att göra kreditbedömningar utifrån historiska data.”

Peter Boberg har några tips för företag som fått likviditetsproblem och vill säkra sin kreditrisk.

  • Se till att du har uppdaterad finansiell information. De senaste årsboksluten räcker inte längre.
  • Håll nära kontakt med nyckelkunder och leverantörer. Försök att hålla bättre koll på deras verksamhet.
  • Var realistisk med framtida prognoser.
  • Var öppen med hur verksamheten går. Att vara transparent skapar förtroende och ofta en större vilja att hitta lösningar hos kunder, leverantörer och kreditförsäkringsbolag.

Lösningarna måste vara anpassade efter behoven

Jari Kivihuhta avslutar: ”Nordea Finance erbjuder många olika lösningar, men det bästa är att göra en individuell bedömning. Det enklaste är att kunden kontakter oss och så kan vi ha ett inledande diskussioner och hitta en lösning som passar deras situation.”

Vänta inte med att agera

Har ni kassaflödesproblem och behöver råd kring hur ni kan stärka likviditeten?
Våra specialister är redo att hjälpa till. Kontakta er rådgivare på Nordea så får ni veta mer.

Kontakta oss
Insikter