Om bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.  

Bolagsstämmor hålls i Helsingfors.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj.

Varje aktieägare har rätt att delta på bolagsstämman och få ett ärende behandlat på stämman. Senast den 31 december anges på denna webbplats det sista datumet för aktieägare att inkomma med sådan begäran till styrelsen.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på denna webbplats tidigast tre månader före stämman och senast tre veckor före stämman. Beslut vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annan majoritet föreskrivs i den finska aktiebolagslagen.

Rösträtter

Varje aktie i Nordea har en röst. Vid stämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han eller hon äger eller företräder. Nordea får inte rösta för innehav av egna aktier på bolagsstämmor.

Uppdaterad: september 2019 

Nomineringsprocess

Nomineringsrådet i Nordea Bank Abp har till uppdrag att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

Nomineringsrådet konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats. 

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i nomineringsrådet har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

Nomineringsrådets sammansättning:

  • Kari Stadigh, utsedd av Sampo Oyj
  • Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
  • Mikael Wiberg, fondförvaltare hos Alecta 
  • Christer Gardell, managing partner och medgrundare i Cevian Capital AB
  • Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp

Kari Stadigh utsetts till nomineringsrådets ordförande. 

Uppdaterad: september 2019