Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Om bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.  

Bolagsstämmor hålls i Helsingfors.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj.

Varje aktieägare har rätt att delta på bolagsstämman och få ett ärende behandlat på stämman. Senast den 31 december anges på denna webbplats det sista datumet för aktieägare att inkomma med sådan begäran till styrelsen.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på denna webbplats tidigast tre månader före stämman och senast tre veckor före stämman. Beslut vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annan majoritet föreskrivs i den finska aktiebolagslagen.

Rösträtter

Varje aktie i Nordea har en röst. Vid stämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han eller hon äger eller företräder. Nordea får inte rösta för innehav av egna aktier på bolagsstämmor.

Nomineringsprocess 

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp har till uppdrag att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden åt styrelseledamöter samt de uppgifter som därtill tillkommer enligt dess arbetsordning.