Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Riskstyrning

Hantera ESG-relaterade risker – avgörande för att bibehålla vår finansiella styrka

ESG-faktorer kan påverka Nordea på både kort och lång sikt, direkt eller indirekt. Det kan handla om finansiell exponering, våra kunders verksamhet och företagen vi investerar i, vår interna verksamhet eller funktioner som stödjer vår interna verksamhet, till exempel genom outsourcing.

Nordea är medveten om att ESG-faktorer i hög grad kan påverka kreditrisk, marknadsrisk, regelefterlevnadsrisk och operativ risk. Principen som styr hur vi införlivar ESG-faktorer i Nordeas riskhantering och affärsstrategi baseras på respektive faktors betydelse för befintliga risker. Nordea använder både kvalitativa och kvantitativa mått för att identifiera och väsentlighetsbedöma ESG-relaterade risker. Därefter tar vi fram strategier för hur de väsentliga risker som identifierats ska följas upp, begränsas och hanteras. När det är befogat bedömer vi det eventuella kapitaliseringsbehovet, utifrån god praxis och med vägledning kring gällande regler. 

Som huvudprincip för en effektiv riskhantering har vi en diversifierad kreditportfölj, fördelad mellan företags- och privatkunder och spridd över olika länder, branscher och produkter. För kreditrisk förbättras de befintliga processerna för att identifiera, bedöma och övervaka väsentliga ESG-relaterade risker successivt. I fråga om investeringar upptagna i balansräkningen har ESG-principerna redan införlivats i ramverket för långsiktiga investeringar i illikvida tillgångar, och ESG-faktorer används i allt högre grad för att bedöma hur de påverkar marknads- och likviditetsrisken och de berörda portföljerna.

 

ESG-relaterade risker som påverkar våra kunder och vår balansräkning

ESG-bedömningar görs för både utlånings- och investeringsportföljer upptagna i Nordeas balansräkning för att identifiera, bedöma och följa upp väsentliga ESG-relaterade risker.

Vid utlåning till företagskunder gör vi ESG-bedömningar som grundas på lånets storlek och typ samt vilket segment kunden tillhör internt. ESG-relaterade risker som i den kvalitativa bedömningen flaggats som väsentliga på kundnivå ska tas med i kreditriskbedömningen, med slutsatser om kundgruppens risknivå dokumenterade i ett kredit-PM. Godkännanden ges i enlighet med den fastställda processen för kreditbeslut. För kunder med höga ESG-relaterade risker eskaleras besluten till kreditkommittéer på högre nivå, när det är relevant.

För bolånekunder avser den huvudsakliga ESG-relaterade risken energieffektiviteten hos den underliggande tillgången och exponeringen för fysiska händelser.

För portföljen med långsiktiga investeringar i illikvida tillgångar innefattar de ESG- och konsekvensrelaterade principerna som styr investeringsbesluten bland annat konkreta ESG-kriterier som externa fondförvaltare förväntas uppfylla direkt, eller sträva efter att uppfylla så snart det är praktiskt möjligt, om de vill förvalta kapital från Nordea. Principerna innehåller också krav på att ESG-resultaten i portföljen följs upp.