2023-11-24 12:37

”Åtgärder för klimat och natur måste gå hand i hand”

Idag publicerar FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) sina första branschriktlinjer om biologisk mångfald, som tagits fram av en arbetsgrupp där Nordea varit representerat. I samband med detta publicerar Nordea sina första tematiska riktlinjer om biologisk mångfald.
bumblebee on a flower

Syftet med UNEP FI:s vägledning är att hjälpa de anslutna bankerna att anpassa sina portföljer till det globala ramverket för biologisk mångfald (GBF)  (på engelska), vilket beskrivs som motsvarigheten till Parisavtalet när det gäller biologisk mångfald. Precis som Parisavtalet innehåller GBF kortsiktiga mål för 2030 och långsiktiga mål för 2050. Nordeas representant i arbetsgruppen var Anna-Karin Modin-Edman, specialist på biologisk mångfald i Group Sustainability.

”För att få till stånd en snabbare utveckling är det viktigt att vi samarbetar och vi har prioriterat vårt deltagande i arbetsgruppen för att främja utveckling på området. Det är viktigt att komma ihåg att biologisk mångfald fortfarande är ett relativt nytt område inom finanssektorn och det finns ett behov av att utveckla processer och metoder och samla in data för att kunna fastställa tydliga och kraftfulla mål. Vi har gjort framsteg när det gäller att integrera klimathänsyn i vår verksamhet och ska nu göra samma sak med biologisk mångfald. Åtgärder för klimat och natur måste gå hand i hand”, förklarar Anna-Karin. 

Anna-Karin Modin-Edman, specialist på biologisk mångfald i Group Sustainability.

Det här har vi gjort 

Vi arbetar redan idag med frågor som rör biologisk mångfald på olika sätt i hela banken. Ett par exempel är vårt arbete med att påverka företagen vi investerar i och den löpande dialogen vi har med våra intressenter. Nordea Asset Management (NAM) har anslutit sig till initiativet Finance for Biodiversity Pledge och vi för dialog med flera intressenter i frågor som rör biologisk mångfald och ekosystem. NAM har också nyligen publicerat en vitbok om biologisk mångfald (på engelska). I juni anslöt sig NAM till Nature Action 100, ett globalt investerarinitiativ med fokus på att påverka företagen att höja sina ambitioner och agera för att vända trenden med förlust av naturvärden och biologisk mångfald.

Nordea har nu även tagit fram sina första tematiska riktlinjer om biologisk mångfald, där vi beskriver var vi står, vad vi gör idag och vilka åtaganden vi gjort, men mycket kommer att hända på det här området de närmaste åren. I Nordeas årsredovisning som publiceras under första kvartalet 2024, kommer vi att fastställa mål för praxis kring biologisk mångfald, vilket är ett första steg på vägen för att hantera dessa frågor i enlighet med den vägledning som principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) ger.

”Branschen har tagit ett stort och viktigt steg framåt genom att samlas kring ett gemensamt arbetssätt. Eftersom hälften av världens samlade BNP i måttlig eller hög grad är beroende av naturresurser, kan det innebära betydande finansiella risker för finanssektorn som helhet om vi inte agerar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald”, sammanfattar Anna-Karin.

Nordea och principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB)

Arbetsgruppen för biologisk mångfald ingår i FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) och har bildats för att ge vägledning och rekommendationer för hur banker kan fastställa mål för skydd av naturen och den biologiska mångfalden. Arbetsgruppen består av 34 banker som alla har undertecknat principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB), samt världsledande experter på naturvårdsfinansiering. 

Hållbara banktjänster
Hållbarhet
ESG