2021-06-10 08:20

Ökade klimatinsatser tack vare dialoger med företag

Nordea Asset Management vill med sitt aktiva ägarskap bidra till förändring och hade närmare tusen dialoger med företag och länder under 2020. Vår nya klimatrapport pekar på att fler åtgärder krävs för att vi ska nå våra mål, och redovisar även koldioxidintensiteten för alla Nordeas fonder.

Nordea Asset Management (NAM) har publicerat sin första klimatrapport (på engelska), och därmed tar vi ytterligare ett steg mot ökad öppenhet kring de omfattande klimatåtgärder som vi förbundit oss att vidta. Vi har satt upp målet om nettonollutsläpp till 2050 men innan dess ska vi också nå vårt mål till 2030: att minska koldioxidintensiteten i NAM:s innehav med hälften. 

”Det här blir en viktig milstolpe på vår väg mot att uppfylla målen i Parisavtalet till 2050. Att dessa åtgärder är nödvändiga är numera en självklarhet, och vi är fast beslutna att nå våra mål”, säger Eric Pedersen, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management.

I den nya rapporten redovisas alla fakta om koldioxidavtrycket för alla fonder som förvaltas av NAM. Siffrorna visar att koldioxidintensiteten för samtliga NAM:s innehav i slutet av 2020 var ungefär hälften så hög som för bolagen på världens viktigaste börser, mätt utifrån MSCI World Index.

”Våra fonders koldioxidavtryck visar redan nu att vår strategi leder till en klart lägre koldioxidintensitet än jämförelseindexen. Även om vi har långt kvar innan vi är på noll, så går utvecklingen i världen åt det här hållet nu, och vi tänker fortsätta att vara en aktör att räkna med – som gör verklig skillnad när det gäller att minska utsläppen”, understryker Erik Pedersen.

Our funds’ carbon footprint already proves that our strategy has led to a clearly lower carbon intensity than benchmark indices.

Våra fonders koldioxidavtryck visar redan nu att vår strategi leder till en klart lägre koldioxidintensitet än jämförelseindexen.

 

Klara, färdiga, påverka: Xcel Energy

Ett exempel ur klimatrapporten där Nordeas påverkansarbete fått företaget att påskynda minskningen av sina koldioxidutsläpp är Xcel Energy, en viktig leverantör av el och naturgas till privatkunder i USA.

När NAM först tog kontakt med företaget var 60 procent av elproduktionen baserad på kol och andra fossila bränslen. Redan nio månader senare har Xcel, som första amerikanska energibolag, förbundit sig att all el som företaget producerar ska vara utsläppsfri till 2050. 

Den löpande dialogen med Xcel är just nu fokuserad på vad företaget ska göra under perioden 2020–2030, och på de konkreta möjligheterna att avveckla de koleldade kraftverken tidigare än planerat, samt att öka produktionen av el från förnybara källor.

Så ska vi nå målen för våra innehav

Nordea kan bidra till en grönare framtid på flera sätt. Det gäller bara att välja rätt metod för rätt uppgift. Vi har tre viktiga strategier för att nå målen för våra innehav till 2030 respektive 2050: 

  1. Påverka företag i NAM:s fonder att minska sina utsläpp snabbare.
  2. Investera i företag som har lösningar för reella utsläppsminskningar.
  3. Trappa ned investeringar i företag och sektorer med höga utsläpp. 

”Det är tydligt att uteslutning av hela sektorer är den strategi som har minst direkt effekt. Generell uteslutning kan nog kännas bra för samvetet men det förändrar inte så mycket i praktiken, i varje fall inte på kort sikt. Vi kommer ändå att fortsätta använda uteslutning i vissa fall, dels för att göra det möjligt för oss att nå målen, och dels för att det finns områden i ekonomin som vi inte tror på i ett längre perspektiv – kolbrytning är ett uppenbart exempel”, säger Eric Pedersen.

”I våra fonder med ESG-profil – där fokus på miljömässiga eller sociala aspekter går utöver vad som gäller för alla Nordeas fonder – undviker vi också rent allmänt att investera i energibolag, åtminstone tills de har kommit betydligt längre i arbetet med att framtidssäkra sina affärsmodeller i linje med Parisavtalet”, säger han. ”Samtidigt för vi en dialog med de bolag som inte kommit så långt, och i de fonder där dessa bolag fortfarande kan ingå utnyttjar vi vår rösträtt för att stödja alla klimatrelaterade förslag på stämmorna.”

Nära tusen kontakter med företag och länder under förra året 

Under 2020 hade Nordea 924 kontakter med företag och länder i syfte att påverka och styra dem mot bättre lösningar för klimat, mänskliga rättigheter och andra viktiga frågor. Detta och många fler fakta finns i ytterligare en ny rapport, Responsible Investments Report 2020 från Nordea Asset Management.

Hållbara banktjänster
ESG
Hållbarhet