2020-08-24 14:00

Riskhantering: De 12 största riskerna varje företagare bör känna till

Genom att vara medveten om de största fallgroparna för ditt företag kan du enklare ta fram en strategi för riskhantering och på så sätt lyckas på sikt. Läs vad våra experter ser som de största riskerna och hur de kan undvikas.
Skydivers

Att vara entreprenör handlar mycket om att ta risker men du kan undvika de vanligaste fallgroparna genom att ha en tydlig strategi för hur du ska agera redan från början. Vissa risker är förstås specifika för just ditt företag, men det finns andra som är mer allmänna och som därmed kan förutses. 

Vi intervjuade några experter i Nordeas Startup & Growth-enhet, som jobbar med uppstartsföretag och företag med hög tillväxt, för att ta reda på vilka de såg som de främsta riskerna för företag och hur man kan skydda sig mot dem. Här är de 12 största riskerna: 

1. Pengarna tar slut 

Har du tillräckligt med pengar för att nå de delmål som krävs för att locka nya investerare? Det är den avgörande frågan menar Håvard Lindtvedt som leder Nordeas Startup & Growth-enhet i Norge. 

”Det är viktigt att ha en bra kapitalstrategi så att man kan nå delmålen som gör företaget attraktivt för investerare i de olika tillväxtfaserna. Nyckeln till framgång är att förstå vilka kriterier investerarna har för att satsa”, säger han. 

Att hjälpa företag att ta fram en strategi för att säkerställa att de kan skaffa kapital till varje stadie i sin livscykel är en av huvuduppgifterna för Nordeas Startup & Growth-enhet. Det finns olika kanaler och möjligheter till finansiering, till exempel lån från banken eller från en statlig företagsutvecklare som Innovasjon Norge, danska Vækstfonden, Almi i Sverige och Finnvera i Finland. 

Enligt Lindtvedt bör företag ha kapital som räcker i 18 till 24 månader. Om företaget har mindre än så kan man hamna i svårigheter om något oförutsett, som till exempel coronapandemin, skulle inträffa. Kapitalsäkring är en viktig del av riskhantering.

2. Fel investerare 

Välj dina investerare med omsorg. Om företaget och investeraren har olika förväntningar kan det uppstå problem. Investeraren kanske vill satsa på försäljningen för att höja intäkterna medan grundaren först vill lägga tid och pengar på att utveckla företagets produkt eller teknik. 

Glöm inte att göra en bakgrundskontroll av potentiella investerare. Om företaget till exempel får en investerare med betalningsanmärkningar kan det bli svårt att få banklån i framtiden. Det är också viktigt att klargöra om den potentiella investeraren kan och vill skjuta till mer pengar om läget blir akut, det menar Axel Bruzelius, chef för Startup & Growth i Sverige. 

”Företag med investerare som kan bidra med ytterligare kapital har bättre förutsättningar att lyckas. De som har investerare som inte vill eller kan satsa mer pengar får oftare problem”, säger han. 

En investerare kan också förbättra företagets chanser att bli framgångsrikt genom att bistå med kompetens inom ett visst område, ge grundarna tillgång till sina affärskontakter och göra företaget mer synligt.  

”Alltför många företag tar bara pengarna på en gång när de istället borde ägna mer tid åt att fastställa vilka investerare som är rätt för just dem. Investerarnas bidrag till företaget kan vara avgörande, och det är viktigt att veta vad man behöver”, säger Bruzelius. 

3. Otydliga aktieägaravtal 

Underskatta inte vikten av att ha ett aktieägaravtal som slår fast aktieägarnas rättigheter och skyldigheter samt vilka intressen och roller de har i företaget. Ett sådant avtal kan vara ovärderligt när det gäller att fastställa förväntningar och hur man ska agera i olika problemsituationer innan de uppstår. Det är också viktigt att grundarna förstår villkoren innan de undertecknar avtalet.  

Anni Ylismäki, som arbetar i Nordeas Startup & Growth-enhet i Finland, rekommenderar företagare att ta hjälp av en jurist när de ska utforma ett aktieägaravtal.  ”Det kan uppstå problem i en finansieringsrunda eller när företaget ska säljas om avtalets villkor är otydliga”, säger hon. Att säkra ett aktieägaravtal är en viktig del av riskhantering.

4. Dålig “Product/market fit” 

Är du säker på att det finns en marknad för din produkt? Utan marknad ingen försäljning, och därför är det väldigt viktigt att företaget redan i ett tidigt skede tar reda på hur efterfrågan ser ut. Det gäller att hitta en bra marknad för dina produkter och se till att dina produkter uppfyller behoven på marknaden. Detta kallas också för ”product/market fit” 

Det lönar sig att göra hemläxan, alltså att noggrant kartlägga din verksamhet och bransch, dina konkurrenter och kunder, och säkerställa att det finns en efterfrågan på din produkt. Lansera en avskalad produkt (minimum viable product) och testa den på din målgrupp så har du större chans att undvika en flopp. 

5. Sen på bollen 

Med dagens höga tempo kan du inte alltid veta vilka dina konkurrenter är. Du kanske har en bra idé till en produkt som du vill utveckla, men det kan finnas någon i ett annat land som jobbar på precis samma sak. Därför menar Håvard Lindtvedt att du måste jobba snabbt med produktutvecklingen.  

Du kan inte vänta fyra år med lanseringen, säger han. Det du behöver är kapital, utvecklare och en offensiv marknadsstrategi så att du snabbt tar dig igenom lanseringsfasen. Med en snabb och ambitiös lansering minskar risken att du blir omsprungen av en konkurrent eller att din produkt eller teknik blir föråldrad. 

”Alltför många företag är alldeles för långsamma med detta. De säger att de vill testa marknaden i Oslo, sedan sälja i Norge och sedan kanske börja sälja i Sverige om två år”, säger han. Han poängterar att de mest framgångsrika företagen är de som haft internationella ambitioner från början. De har skaffat tillräckligt med kapital från första början så att de kunnat expandera internationellt.  ”Underskatta inte värdet med att vara först globalt”, fortsätter han

Underskatta inte värdet med att vara först globalt.

Håvard Lindtvedt, Heads of Nordea’s Startup and Growth Norway

6. Fel team 

Den som grundar ett företag har sällan all den kompetens som krävs för att få verksamheten att lyfta. Därför är det väldigt viktigt att vara strategisk och selektiv när du sätter samman ditt team.   

Teamet ska vara handlingskraftigt. Fundera ut vilka människor du behöver för att snabbt få ut dina produkter på marknaden. Fokusera på att rekrytera personer med den kompetens som krävs för att förverkliga dina idéer och genomföra lanseringsfasen. Och se till att du har möjlighet att ändra teamet när du kommer till nya stadier i livscykeln. Att säkra ett bra team är en viktig del av riskhantering.

Underskatta inte heller kompetensbehovet inom ekonomisk planering och bokföring (mer om detta under nummer 7 nedan).  

Det är inte alltid nödvändigt att anställa. En mentor kan också bidra med råd och kunskap, det menar Vesa Riihimäki, chef för Startup & Growth i Finland

Det är extremt svårt och dyrt att halka efter med bokföringen i tillväxtfasen.

Riku Tiainen, Senior Relationship Manager, Nordea Startup and Growth Finland

7. Tappa greppet om ekonomin 

En av de största riskerna för företag som befinner sig i en tillväxtfas är att man överrumplas av behovet av ekonomisk planering och rapportering. Detta är en av riskerna som Riku Tiainen i den finska Startup & Growth-enheten ofta stöter på i sitt arbete med snabbväxande företag. 

Det är dyrt att anställa en duktig ekonomichef och det kan även bli mycket dyrt att anlita en bokföringskonsult, förklarar Tiainen. Därför ser många nystartade företag inte detta som en nödvändig utgift. Men tillväxten kan komma snabbt efter bara en eller två stora affärer. 

”Det är extremt svårt och dyrt att halka efter med bokföringen i tillväxtfasen”, säger han. När företag börjar växa snabbare behöver de ofta ny finansiering och då är det ännu viktigare att ha god ordning på bokföringen så att man slipper risken att potentiella investerare undervärderar företaget. 

8. Valutarisk 

Tror du att valutarisk bara angår bankerna? Då är det dags att tänka om. Många företag är utsatta för valutarisk, oavsett om de är medvetna om det eller inte. Och den senaste tidens kraftiga svängningar på valutamarknaden bör vara en signal för alla företag med kunder, underleverantörer eller produktion i utlandet att verkligen prioritera arbetet med valutarisk. 

Nordea erbjuder många lösningar för valutasäkring som hjälper företag att hantera sin valutarisk, göra verksamheten mer förutsägbar och stabilisera kassaflödet. Här är 5 steg du kan ta för att hantera din valutarisk.

Många företag upptäcker också fördelarna med att automatisera hanteringen av sin valutarisk. Nordea erbjuder flera automatiska lösningar, från AutoFX, en robot som genomför valutaaffärer enligt vissa förbestämda regler, till så kallade API:er (application programming interfaces) som kan integreras med företaget egna system och program som gör att hanteringen av valutarisk sker automatiskt som en del av den dagliga verksamheten. Dessa automatiska lösningar gör att personalen slipper monotona arbetsuppgifter, minskar risken för mänskliga misstag och frigör tid till annat mer värdeskapande arbete. Ta reda på mer om fördelarna med att automatisera hanteringen av valutarisk.  

9. Ränterisk 

Precis som valutarörelser kan ränterörelser också påverka företagets resultat. Ju större skuld med rörlig ränta företaget har, desto större är risken att räntekostnaden går upp och det kan göra det svårt att budgetera och planera. Att skydda sig mot högre räntor bör ingå i företagets riskhanteringsstrategi eftersom det ger en klarare bild över kostnadsläget. 

Nordea kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för att säkra ränterisken och räntekostnaderna. Ränteswappar, räntetak och räntekorridorer är vanligast. Dessa lösningar kan skräddarsys efter företagets behov och marknadsläget. Ta reda på mer om hur du kan hantera ränterisken.  

10. Kund- och motpartsrisk 

Risken att kunder eller avtalsparter inte fullgör sina skyldigheter är något som alla företag är utsatta för. Och den här risken ökar när företaget expanderar utomlands eftersom oförutsedda politiska och ekonomiska risker kan skapa turbulens på marknaden och göra det ännu osäkrare att du får betalt för dina fordringar.  

Det finns vissa saker som företag kan göra för att hantera dessa risker, till exempel att välja pålitliga och väletablerade affärspartners. De kan också hantera risken med att göra affärer med okända företag genom att använda we.trade, en blockkedjebaserad handelsplattform som Nordea varit med och grundat.  

Med we.trade blir det enklare att göra affärer. Här kan företag hitta köpare och säljare, skapa offerter och köpordrar, ange betalningsvillkor och beställa betalningstjänster från sina banker, och avtalen träffas och betalningarna genomförs i en säker miljö. Alla företag som är kunder hos någon av de europeiska banker som är anslutna till we.trade kan registrera sig på plattformen och börja göra affärer.  

På we.trade kan företagen erbjuda bankgarantier till sina leverantörer och leverantörerna kan också diskontera sina kundfordringar hos sina banker så att de får betalt direkt när de har uppfyllt sin del av avtalet. På så sätt slipper både säljaren och köparen likviditetsproblem. Läs mer om we.trade och hur plattformen har hjälpt skoföretaget Flattered att frigöra mer likviditet i orderprocessen. 

11. ESG-risker 

Företag som klarar att hantera riskerna och ta vara på möjligheterna i fråga om miljöskydd, sociala aspekter som mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt affärsetik (ESG) sänker sin riskprofil och får bättre förutsättningar att locka till sig investerare. Banker och investerare tittar allt mer på hur företagen har fört in hållbarhet i sin strategi och verksamhet när de ska fatta beslut om en finansiering. Kraven från kunderna, myndigheterna och samhället i stort på företagens hållbarhetsarbete blir också bara större och större. 

Hur ett företag arbetar med miljöskydd beror mycket på den aktuella verksamheten men det kan handla om produkternas förpackningar, energieffektivitet, avfallshantering och koldioxidutsläppen i leverantörskedjan. De sociala aspekterna handlar om arbetsvillkor, arbetsrätt och mångfaldsfrågor medan affärsetiken handlar om bolagsstyrning, riktlinjer och rutiner samt ärlighet och öppenhet. 

Genom att hantera ESG-risker hjälper du företaget att: 

  • undvika ett skadat anseende 
  • begränsa risken för sanktioner, straffavgifter och böter 
  • kartlägga de fysiska klimatriskerna, till exempel extremväder, inte bara i din egen verksamhet, utan också i hela leverantörskedjan 
  • upptäcka omställningsrisker såsom skatter, teknisk utveckling och förändringar i kundernas efterfrågan och beteende 
  • stärka sitt varumärke och därmed få konkurrensfördelar 
  • bli bättre på att följa befintliga eller förbereda sig för kommande regelverk 
  • locka till sig talanger och investerare 

Läs mer om varför småföretag ska bry sig om hållbarhet.  

En ESG-studie från Nordea Business Insight visar att de nordiska småföretagen kan förbättra sig när det gäller hållbarhet. Många småföretagare anser visserligen att hållbarhet är viktigt, men det behöver inte betyda att de gör något konkret för en mer hållbar framtid. 

12. Cybersäkerhet 

I år var det första gången som cyberincidenter rankades som den viktigaste risken för företag i försäkringsbolaget Allianz årliga riskbarometer. Risken att bli utsatt för cyberhot har ökat dramatiskt de senaste åren i takt med att allt fler företag digitaliseras och blir allt mer beroende av data och IT-system. Nätfiske, skadlig kod och överbelastningsattacker … cyberbrottsligheten har blivit allt mer sofistikerad och för ett företag kan den få allvarliga konsekvenser till exempel i form av ekonomiska förluster och skadat anseende.  

Inget företag är immunt bara för att det är litet eller nystartat. Småföretag har ofta mindre sofistikerade system för IT-säkerhet vilket gör dem till en enklare måltavla för cyberbrottslighet. De gör ofta affärer med större företag och kan utnyttjas av hackare som en väg in till de större företagen. 

Det första man ska göra för att försvara sig är att skaffa ett säkerhetsnät eller ett system för informationssäkerhet. Ett bra informationssäkerhetssystem omfattar personalen, processerna och tekniken som behövs för cybersäkerheten och hjälper företagen att snabbare upptäcka incidenter och fortare sätta in åtgärder för att minimera skadan. 

Läs mer i Är det dags för ditt företag att skaffa ett informationssäkerhetssystem? 

 

Det finns massa risker när man gör affärer och de vi nämner här ovan är bara toppen på isberget.

Men med bra riskhantering blir det lättare för företaget att undvika kända faror och förbättra sina chanser att överleva och bli framgångsrikt. 

Läs mer om Nordeas Startup & Growth-enheter i FinlandSverigeNorge och Danmark

Entreprenörskap
Tillväxt i företag