2024-01-29 15:05

Snabbaste ökningen av förnybar energi på två årtionden

Internationella energirådet (IEA) publicerade nyligen en rapport om produktionen av förnybar energi som visar att kapaciteten ökat kraftigt under 2023 och att utsikterna fram mot 2028 ser rätt ljusa ut. Nordeas klimat- och miljöchef, Peter Sandahl, kommenterar rapporten.
Solar panel park in sunset

IEA:s rapport tar upp det som verkligen stod i centrum vid COP28-mötet i december där en överenskommelse om att tredubbla den globala kapaciteten för förnybar energi till 2030 undertecknades av 130 länder. Rapporten innehåller detaljerade regionala analyser om hur arbetet mot målet fortskrider. 

Nordeas klimat- och miljöchef, Peter Sandahl.

50-procentig ökning 

”Överenskommelsen vid COP28 om att tredubbla produktionen av förnybar energi var betydelsefull. Rapporten visar att målet går att nå och att alla verktyg som behövs redan finns”, förklarar Peter Sandahl.

”De senaste tio åren har produktionen av förnybar energi ökat kraftigt och kostnaderna sjunker rejält tack vare större erfarenhet och stordriftsfördelar. Rapporten bekräftar den positiva utvecklingen och förutspår att produktionen fortsätter öka de närmaste åren. Produktionskapaciteten för förnybar energi var nästan 50 procent högre 2023 jämfört med 2022, främst på grund av den tekniska utvecklingen inom solkraft. Under rådande förutsättningar bedöms produktionskapaciteten öka 2,5 gånger till 2030, alltså strax under målet”, säger han och tillägger: 

”Det som krävs för att vi ska nå målet skiljer sig åt från region till region, men stöd från politiskt håll, mer investeringar i elnäten och flexiblare tillståndsprocesser är viktigt. Utvecklingsländernas största problem är fortfarande finansieringssvårigheter och den höga kapitalkostnaden som gör det mindre attraktivt att satsa på förnybar energi. Lösningar som minskar risken och mobiliserar finansiering i stor skala i dessa regioner är helt avgörande, inte bara för regionerna själva utan för hela den globala omställningen. 

Förnybar energi större än kol 2025 

Enligt rapporten förväntas produktionskapaciteten för förnybar energi fördubblas i Europa till 2028 jämfört med de föregående sex åren. Och utsikterna för solkraft är ännu ljusare. 

”Solkraften tar upp en stor del av rapporten. Samtidigt som utsikterna för vindkraften, och särskilt för vindkraftverk till havs, är rätt dystra har utsikterna för solenergi reviderats upp och förväntas nu öka mer än vad tidigare prognoser visat. I EU står solkraften för 70 procent av den förväntade tillväxten till 2028. I sin reviderade och mer optimistiska prognos bedömer IEA nu att förnybar energi kommer att utgöra över 40 procent av den globala energiproduktionen 2028 och ersätta kolkraften som [den största enskilda kraftkällan] i början av 2025. I Nordea följer vi utvecklingen och har ett nära samarbete med våra kunder för att hjälpa dem i deras omställning”, avslutar Peter Sandahl. 

Om rapporten

”Renewables 2023” är Internationella energirådets främsta analys av hela den förnybara energisektorn som bygger på aktuella politiska beslut och marknadsutvecklingen. Den förutspår hur stor andel av vår elektricitet, våra transporter och vår värme som ska komma från förnybar energi fram till 2028. Rapporten tar också upp de största utmaningarna i sektorn och vilka hinder som finns mot en snabbare ökning.

Read more
Hållbarhet
Börs och investeringar
Insikter