2024-04-03 10:46

Vårt hållbarhetsmål: ”Vi gör stora framsteg”

År 2019 lanserade Nordea en ambitiös hållbarhetsstrategi med tydliga delmål till 2030. Ligger vi i fas eller behöver vi göra mer för att nå dessa mål? Vi ställde några frågor till Anja Hannerz, chef för Group Sustainability.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz
Anja Hannerz, Head of Group Sustainability.

År 2019 sjösatte vi en ambitiös strategi. Hur har det gått för Nordea och vårt arbete för att bygga en bättre framtid?

”Hittills har de största frågorna varit klimatåtgärder och den gröna omställningen. Hållbarhet i Nordea handlar om att göra det möjligt för kunderna att minska sina utsläpp samtidigt som vi minskar vårt eget koldioxidavtryck. Sedan 2019 har vi minskat våra finansierade utsläpp i kreditportföljen med 29 procent och koldioxidutsläppen från vår interna verksamhet har minskat med 51 procent.”

”Framöver ska vi ta ett ännu större helhetsperspektiv på vårt hållbarhetsarbete. Att bromsa klimatförändringen måste gå hand i hand med att minska de negativa konsekvenserna för naturen och människorna. Till exempel så är elbilar ett bra sätt att minska utsläppen. Men utvinningen av mineralerna som behövs till batterierna kan påverka naturen negativt och arbetsförhållandena i vissa delar av världen har varit problematiska. Vi kommer att syna värdekedjan ur alla perspektiv. Våra åtgärder kan få stora konsekvenser för ekosystem och lokalsamhällen, till exempel för arbetsvillkoren samt barns och kvinnors rättigheter.”

Vår strategi går ut på att stötta våra kunder i deras hållbarhetsomställning. Och det ska vara en rättvis omställning som tar hänsyn till både människorna och planeten.”

Men spelar det verkligen någon roll vad bankerna gör? Utgörs inte vårt koldioxidavtryck främst av så kallade indirekta utsläpp från våra kunder?

”Jo, det spelar roll. Visst är det så att 99,9 procent av Nordeas utsläpp är finansierade utsläpp, det vill säga utsläpp från våra kunder och från företagen i våra fonder och andra värdepappersportföljer. Men bankerna har en unik samhällsroll. Vi kan påverka genom att bestämma till vad och vilka vi vill låna ut pengar, och genom att vara aktiva och ansvarsfulla ägare i företagen som vi investerar i. Med ambitiösa mål och en tydlig strategi kan alltså bankerna utgöra en länk mellan olika sektorer och fördela kapital på ett sätt som främjar strukturförändringar över nationsgränserna. Vår strategi går ut på att stötta våra kunder i deras hållbarhetsomställning. Och det ska vara en rättvis omställning som tar hänsyn till både människorna och planeten.”

Har inte de flesta banker idag samma mål som Nordea att uppnå nettonollutsläpp? 

”De flesta banker har som mål att uppnå nettonollutsläpp till 2050, men Nordea är en av få europeiska banker som har satt delmål att minska utsläppen från sin utlåning och sina investeringar till 2030 i linje med 2050-målet. Vi gör stora framsteg, särskilt när det gäller de absoluta utsläppen från utlåningen som har minskat med hela 29 procent jämfört med 2019. Det innebär att vi är mer än halvvägs mot målet för 2030 att minska utsläppen med 40–50 procent. Genom att nå detta delmål får vi ett tydligt kvitto på hur vi arbetar som bank tillsammans med våra kunder. Tack vare Nordeas storlek, starka kapitalposition och nordiska närvaro kan vi verkligen göra skillnad på så många olika områden. Vi kan bli en positiv samhällskraft och förändra framtiden till det bättre.”

Hur ligger vi till med strategin på kort och lång sikt?

”Precis som idag kommer vårt fokus år 2030 att ligga på att stötta våra kunder. Det handlar inte bara om möjligheter och utmaningar, till exempel omställningen till förnybar energi, utan också om alla lagar och bestämmelser kring hållbarhet som kommer att införas de närmaste åren. På medellång sikt ser vi utvecklingen på regelområdet och den tekniska utvecklingen som de två faktorer som kommer ändra förutsättningarna för näringslivet allra mest. Företagen som ställer om till hållbara affärsmodeller, till exempel genom att investera i produktionsanläggningar som drivs med grön teknik, säkrar sin konkurrenskraft på sikt.”

Och hur är det med bankens privatkunder? Är de fortfarande intresserade av sparande och lån med hållbarhetsfokus, eller har det tuffare ekonomiska läget satt stopp?

”Vår statistik visar att 43 procent av våra privatkunder vill spara hållbart. Vår roll är att hjälpa dem göra hållbara val så att deras pengar kan bidra till en bättre framtid på ett balanserat och kontrollerat sätt. Detta sträcker sig bortom traditionell sparrådgivning. Det handlar också om att stärka kundernas ekonomi, till exempel genom att investera i ett effektivare värmesystem som minskar bostadens energikostnader. Och det handlar också om hur vi ska pensionsspara för att bidra till den hållbara omställningen.”

Vad händer härnäst? 

”Det första naturliga steget för att genomföra vår hållbarhetsstrategi är att lägga en stadig grund för insamling, analys, mätning och rapportering av ESG-data (som avser miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning).” Vi har utarbetat en färdplan för genomförandet av strategin i Nordea som vi följer upp en gång per år. Vi behöver fortsätta att vidareutveckla våra produkter och tjänster, och hjälpa våra kunder att göra hållbara val, men jag är stolt över att vi nu har integrerat hållbarhet i hela banken. Det gör att vi står väl rustade för framtiden.

 

Hållbara banktjänster
Hållbarhet
ESG
Insikter
Efter att ha läst den här artikeln, hur påverkades din uppfattning om Nordea?