Rapportera misstänkta förseelser

Woman looking at her phone

Vi på Nordea gör allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och vi har interna kontroll- och verksamhetsrutiner som upptäcker och förhindrar oetiskt agerande och brott mot riktlinjerna om ekobrott. 

Men även de effektivaste kontrollerna kan inte skydda mot varje möjlig situation. Därför uppmanar vi alla våra medarbetare, kunder och intressenter att rapportera om de ser eller misstänker oetiskt agerande och brott mot riktlinjerna om ekobrott. 

Så här gör du en rapport

Du kan vara öppen om vem du är och ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, eftersom alla rapporter hanteras strikt konfidentiellt. Men du kan också välja att vara anonym. Oavsett vad du väljer så kan du rapportera det du sett/misstänker genom vår visselblåsartjänst som sköts av ett externt företag på uppdrag av Nordea. 

Den här rutinen skyddar anonymiteten hos den som gör en rapport. Rutinen är helt skild från Nordeas IT-system, och IP-adresser och andra uppgifter som kan identifiera uppgiftslämnaren spåras inte på något sätt.

Om du gör en rapport har du rätt att begära och få ta del av all information som samlats in i ditt ärende och du har också rätt att begära rättelser av ofullständig eller felaktig information, om så behövs. 

Nordeas medarbetare skyddas enligt lag mot ogynnsam behandling till följd av att de gjort en rapport.   

Vad ska rapporteras?

Vår rutin syftar till rapportering av tjänstefel eller överträdelser av riktlinjer om ekobrott, det vill säga alla handlingar eller beteenden som är bedrägliga, olämpliga, oärliga, olagliga eller försumliga.