Upplysningar

Watching a tablet

Här hitter du Nordeas upplysningar om ersättning och annan relaterad information, inklusive årsstämmans tidigare godkända riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna föreslogs årligen enligt kraven i aktiebolagslagen, som gällde före Nordeas flytt av moderbolagets hemvist til Finland i oktober 2018.

Ersättningsförklaring Godkända riktlinjer Bifogad info Detajlerad info Ersättningsförklaring

Nordeas Ersättningsförklaring

Nedan följer Nordeas Ersättningsförklaring (Remuneration Statement) enligt Finsk kod för bolagsstyrning (endast tillgänglig på engelska).

Ersättningsförklaringen innehåller uppdaterad information avseende ersättningar till styrelseledamöterna, verskställande direktören och den övriga ledningen såväl som en ersättningsrapport med information rörande föregående års ersättningar.

Vänligen följ denna länk:

Uppdaterad: Februari 2020

Godkända riktlinjer

Godkända riktlinjer

Nedan följer de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som er godkänt av årsstämman:

Till förslaget bifogad styrelsen information som du finner under flik "Bifogad info".

Utvärdering av ersättning

Styrelsen ska, enligt Svensk kod för bolagsstyrning som gällde före Nordeas flytt av moderbolagets hemvist till Finland i oktober 2018, lämna en redovisning av resultatet av utvärderingen av pågående och avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman godkänt samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Nordea.

Revisorn ska, enligt aktiebolagslagen som gällde före Nordeas flytt av moderbolagets hemvist till Finland i oktober 2018, lämna ett skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts. 

Nedan finns utvärderingarna som PDF:

Uppdaterad: Februari 2019

Bifogad info

Bifogad information

Följande information är bifogad till styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för 2018, vilka föreslogs och godkändas av årsstämman 2018.

Avvikelser från godkända riktlinjer 2017: 
Det finns inga avvikelser från de godkända riktlinjerna 2017.

Kostnad för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare (exklusive sociala avgifter): 

2017   
Den faktiska kostnaden för GEM EIP 2017 uppgår till 5,2 mn euro och utbetalas under en femårsperiod.

2018
Den beräknade maximala kostnaden för GEM EIP 2018 uppgår till 6,9 mn euro, och den beräknade kostnaden förutsatt 65-procentig uppfyllelse av prestationskriterierna uppgår till 4,5 mn euro. 

Uppdaterad: Februari 2019
Källa: Årsredovising 2017

Detajlerad info

Mer detaljerad information om Nordeas ersättningar

Nordeas prestationsbaserade ersättningar utgör en mindre del av Nordeas totala personalkostnader. Mer detaljerade kvantitativa upplysningar rörande ersättningar hittar du i rapporterna nedan (enbart tillgängliga på engelska), en för vart år. Dessa rapporter redovisas i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd. 

Uppdaterad: Mars 2020