Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Upplysningar

"Co-workers at desk with laptop and talking"

Här hittar du Nordeas upplysningar om ersättning och annan relaterad information.

Nordeas Ersättningsrapport för styrande organ

Nedan följer Nordeas Ersättningsrapport för styrande organ som godkänt på den ordinarie bolagsstämman i mars 2021.

Nordea's Ersättningsförklaring (för 2020)

Nedan följer Nordeas Ersättningsförklaring (Remuneration Statement) enligt Finsk kod för bolagsstyrning 2015 (endast tillgänglig på engelska).

Ersättningsförklaringen innehåller en ersättningsrapport med information rörande föregående års ersättningar och information avseende ersättningar till styrelseledamöterna, verskställande direktören och den övriga ledningen.

Uppdaterad: Mars 2021

Ersättning til koncernledning eksklusive koncernchef och vice VD

Nedan följer information avseende ersättninger till övriga ledningen eksklusive koncernchef och vice VD enligt kraven i Finsk kod för bolagsstyrning 2020 sida 63 i avsnittet 'Information om den övriga ledningsgruppens ersättning':

Uppdaterad: Mars 2021

Bifogad information

Godkända riktlinjer

Nedan följer de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som er godkänt av årsstämman:

Till förslaget bifogad styrelsen information som du finner under flik "Bifogad info".

Utvärdering av ersättning

Styrelsen ska, enligt Svensk kod för bolagsstyrning som gällde före Nordeas flytt av moderbolagets hemvist till Finland i oktober 2018, lämna en redovisning av resultatet av utvärderingen av pågående och avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman godkänt samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Nordea.

Revisorn ska, enligt aktiebolagslagen som gällde före Nordeas flytt av moderbolagets hemvist till Finland i oktober 2018, lämna ett skriftligt yttrande till styrelsen om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts. 

Nedan finns utvärderingarna som PDF:

Bifogad information

Följande information är bifogad till styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för 2018, vilka föreslogs och godkändas av årsstämman 2018.

Avvikelser från godkända riktlinjer 2017: 
Det finns inga avvikelser från de godkända riktlinjerna 2017.

Kostnad för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare (exklusive sociala avgifter): 

2017   
Den faktiska kostnaden för GEM EIP 2017 uppgår till 5,2 mn euro och utbetalas under en femårsperiod.

2018
Den beräknade maximala kostnaden för GEM EIP 2018 uppgår till 6,9 mn euro, och den beräknade kostnaden förutsatt 65-procentig uppfyllelse av prestationskriterierna uppgår till 4,5 mn euro. 

Uppdaterad: Februari 2019
Källa: Årsredovising 2017

Hållbarhetsrisk i Nordeas ersättningspolicy

Här hittar du upplysningar om hållbarhetsrisk i Nordeas ersättningspolicy.

Mer detaljerad information om Nordeas ersättningar

Nordeas prestationsbaserade ersättningar utgör en mindre del av Nordeas totala personalkostnader. Mer detaljerade kvantitativa upplysningar rörande ersättningar hittar du i rapporterna nedan (enbart tillgängliga på engelska), en för vart år. Dessa rapporter redovisas i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd. 

Remuneration information (only available in English)

Uppdaterad: Juli 2021