Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

Fram till den 1 oktober 2018 har Nordea Bank AB (publ) årligen upprättats sin bolagsstyrningsrapport i enlighet med den svenska årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och koden för bolagsstyrning. Dessa rapporter presenteras nedan. Från och med den 1 oktober 2018 kommer Nordea Bank Abp att upprätta bolagsstyrningsrapporter i enlighet med den finska kreditinstitutslagen, finska bokföringslagen, finska värdepappersmarknadslagen, finska Finansminesteriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter och Finsk kod för bolagsstyrning. All viktig bolagsstyrningsrelaterad information kan återfinnas på denna webbplats, nordea.com.

Rapporterna innehåller också ett särskilt avsnitt som rör styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Från 2010 ingår rapporten i förvaltningsberättelsen. Tidigare år fogades rapporterna till det årets årsredovisning. Nedan hittar du rapporterna som PDF.

Bolagsstyrningsrapporter (PDF)

2019 | 2018 (pdf, 5 MB)20172016 | 2015 | 20142013 |  2012 (pdf, 136 KB) 

2011 (pdf, 294 KB) | 2010 (pdf, 222 KB) | 2009 (pdf, 556 KB) | 2008 (pdf, 132 KB)

Revisorsgranskning

Enligt det svenska regelverket ska en revisor granska bolagsstyrningsrapporten. Eftersom Nordea Bank AB (publ) har valt att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en del av förvaltarberättelsen har resultatet av revisorernas granskning presenterats i revisionsberättelsen. Nedan återfinns länkar till dessa revisionsberättelser avseende Nordea Bank AB (publ). 

2019 | 201820172016 | 2015 | 2014 |2013 (pdf, 61 KB) | 2012 | 2011 | 2010 (pdf, 43 KB)