Rapportera misstänkta förseelser

I Nordea gör vi allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard. Vår internkontroll och våra verksamhetsrutiner har utformats för att upptäcka och förhindra tjänstefel och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet.

Men inte ens de mest effektiva kontroller kan täcka in alla tänkbara scenarier. Därför uppmuntrar vi alla våra medarbetare, kunder och intressenter att alltid rapportera eventuella misstankar om oetiskt agerande och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet.

Så här rapporterar du

Du kan välja mellan att rapportera öppet genom att ange namn och kontaktuppgifter eller rapportera anonymt. Oavsett vilken metod du väljer så hanteras alla anmälningar strängt konfidentiellt. Skicka alltid din rapport genom att använda vårt visselblåsningssystem, som hanteras av en oberoende, extern part.

Processen är utformad för att bevara uppgiftslämnarens anonymitet. Den är helt skild från Nordeas IT-system och IP-adress, och andra data som kan identifiera uppgiftslämnaren spåras inte på något sätt.

Om du väljer att lämna in en rapport har du rätt att begära och få en fullständig lista över vilka uppgifter som sparas i ärendet. Om det behövs har du också rätt att begära korrigering av ofullständig eller felaktig information.

Nordeas anställda är enligt lag skyddade mot repressalier till följd av en anmälan.

Vad ska rapporteras?

Vår rutin för visselblåsning är avsedd för rapportering av tjänstefel och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet, dvs. allt bedrägligt, olämpligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande.

Klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål eller rapportera ett problem relaterat till ett personligt ärende, kan du använda vår kundsajt. 

Läs mer