Nordea är en trygg och stark partner

Frank Vang-Jensen

2023-04-27 06:56

Årets första kvartal präglades av turbulens på finansmarknaderna och fortsatt stor makroekonomisk osäkerhet. Den senaste tidens händelseutveckling, inklusive problemen som drabbat ett fåtal enskilda banker i andra länder, har påmint oss alla om vikten av en säker och tillförlitlig banksektor.

Nordea är en av Europas mest stabila och lönsamma banker. Vår motståndskraftiga affärsmodell, sunda förhållningssätt till finansiella risker, starka balansräkning och höga lönsamhet gör oss till en trygg och stark partner för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett starkt resultat för första kvartalet, trots det försämrade konjunkturläget.

Vi fortsatte att generera stabila affärsresultat och redovisade en stark ekonomisk utveckling. Vårt rörelseresultat ökade med 34 procent jämfört med föregående år. Trots avmattningen i ekonomin, fortsatte vår utlåning att utvecklas positivt. Företagsutlåningen ökade med 5 procent och bolånen ökade med 1 procent.

Vår starka ställning märks tydligt genom våra nordiska kunders fortsatta tillit och förtroende för oss. Allt detta återspeglas i allt bättre betyg i oberoende kundundersökningar, högre marknadsandelar i prioriterade segment och inte minst genom den ökade inlåningen – under kvartalet steg vår inlåning med 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Vi har en sund riskprofil och stark kreditkvalitet.

I mars godkände vår ordinarie bolagsstämma en utdelning om 2,9 md euro eller 0,80 euro per aktie för 2022, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2021. Vi levererar marknadsledande avkastning till våra aktieägare vilket i mångt och mycket beror på vårt framgångsrika genomförande av vår strategi. Det är glädjande att utdelningarna till våra 560 000 aktieägare bidrar till att stimulera ekonomisk aktivitet och tillväxt samt förmedla kapital till innovation, utbildning, hälsovård och andra samhällsinitiativ.

Vi räknar med att den makroekonomiska osäkerheten, fortsatt höga inflationen och högre ränteläget fortsätter under kommande kvartal. De nordiska ekonomierna står emellertid starka och är väl rustade att klara det utmanande läget. Våra kunders ekonomi står generellt sett på stabil grund.

I osäkra tider är det allt viktigare att företag är säkra och tillförlitliga – inte minst bankerna. En stark och lönsam bank som Nordea bidrar till stabilitet och erbjuder attraktiva tjänster som stöttar våra kunder och samhället i stort. I såväl goda som utmanande tider.

Delårsrapport
Om oss
Blogg