Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Vår egen verksamhet

 

Vårt långsiktiga mål till 2030 är att minska koldioxidutsläppen från vår interna verksamhet med minst

50%

jämfört med 2019. 

Vårt interna klimatarbete

Vid utgången av 2022 hade vi redan minskat koldioxidutsläppen från vår interna verksamhet med 57 procent jämfört med 2019. Utsläppen från resor var de som bidrog mest till minskningen, eftersom vi beslutade att halvera vårt resande jämfört med 2019 med hjälp av nya riktlinjer. Nu när restriktionerna till följd av covid-19 har tagits bort räknar vi dock med att utsläppen kommer att öka på vissa områden i takt med att arbetsmönstren återgår till det normala, men vi anser att vi är på rätt spår mot målet.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att komma dit. 

Nya tjänstebilar ska vara eldrivna eller elhybrider

Under 2020 införde vi en ny tjänstebilspolicy som innebar att vi från 2021 endast tillåter tjänstebilar som är eldrivna eller elhybrider. Detta har tagits väl emot av våra medarbetare. Idag står hybridbilar för 2/3 och elbilar för 1/3 av alla nya tjänstebilar.

Mindre resande

Idag kan vi i större utsträckning förlita oss på digitala möten, vilket innebär att vi inte kommer att återgå till samma mängd resor som före pandemin. Förutom att minska det totala resandet ställer de uppdaterade riktlinjerna för resor krav på att vi reser mer med tåg för att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck.

Från papper till digitalt

Nordea har ersatt fysiska brev med kundvänliga digitala lösningar genom vårt program Paperless Banking. Mellan 2017 och 2022 har programmet digitaliserat omkring 60 procent av alla kundbrev, vilket innebär lägre koldioxidutsläpp för distribution.

Klimatkompensation för utsläpp från den interna verksamheten

Trots insatserna för att begränsa vårt interna koldioxidavtryck, finns det vissa utsläpp som är svåra att reducera. När det gäller dessa utsläpp köper vi klimatkompensation för att minska motsvarande utsläpp på annat håll. Vi stöttade produktionen av förnybar energi genom att köpa koldioxidkrediter för 2022. Vi kommer att fortsätta att fullt ut kompensera för återstående utsläpp från vår interna verksamhet. I framtiden kommer vi att övergå till en portfölj för långsiktig koldioxidborttagning, som vi regelbundet ska se över så att den överensstämmer med aktuell bästa praxis för att uppnå nettonollutsläpp.

Medveten energiförbrukning

Under 2022 minskade vi vår energiförbrukning med 11 procent jämfört med 2021. Mer än 70 procent av våra stora huvudkontor är LEED- eller BREEAM-certifierade för att säkerställa energieffektivitet. Våra datacenter och de tekniska system som vi använder i det dagliga hör till de verksamheter som bidrar mest till vårt interna koldioxidavtryck. Trots att datavolymen är densamma, bidrog vår konsolidering av datacenter till en betydande minskning av koldioxidutsläppen, som minskade med 9 procent jämfört med basåret 2019.

En mer hållbar arbetsplats

Vi arbetar också för att göra vår arbetsplats mer hållbar. Det gör vi exempelvis genom att erbjuda fler vegetariska alternativ och i största möjliga utsträckning servera närodlat när det är säsong. Vi vill inspirera våra medarbetare att minska sitt eget koldioxidavtryck. Därför har vi lanserat en serie e-utbildningar för att utbilda våra medarbetare i olika hållbarhetsteman, börjat erbjuda olika former av återvinning tillsammans med externa samarbetspartners samt infört ett program för återvinning av IT-tillbehör som ska göra det enklare och mer lockande för våra medarbetare att avsevärt minska sitt eget elektroniska avfall.

 

Vi tar vårt samhällsansvar på allvar

Vår strategi för samhällsengagemang handlar om att åstadkomma positiva förändringar genom våra medarbetare, med fokus på att sprida kunskaper om ekonomi och stimulera företagande. Se exemplen nedan och läs mer här.

Volontärarbete

Nordeas medarbetare kan ägna två betalda arbetsdagar per år åt volontärarbete. Under 2023 la Nordeamedarbetare över 8 000 timmar på volontärarbete.

Utbildar unga i privatekonomi

Varje år har Nordeas medarbetare möjlighet att besöka skolor dit de bjuds in för att undervisa om privatekonomi. Läs mer om detta på sidorna för respektive land.

FI  SE

Stöd till Ukraina

Under 2022 skänkte vi pengar till UNICEF och Röda Korset för att stötta deras hjälpinsatser i Ukraina och berörda länder. Vi avstod från att ta ut avgifter när privat- och företagskunder skänkte pengar till välgörenhetsorganisationer som deltog i hjälpinsatserna. Dessutom organiserade vi insamlingar där våra medarbetare kunde bidra med förnödenheter till hjälpbehövande, och vi lanserade ett nytt volontärprogram för stöd till flyktingar där över 650 Nordeamedarbetare deltog.

Vår mångfasetterade kultur 

Vår förmåga att växa på ett hållbart sätt beror på de medarbetare som vi lockar till oss, behåller och utvecklar, och i vilken utsträckning vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö.

Vi styr vårt arbete

God bolagsstyrning ska, för aktieägarnas räkning, säkerställa att företag drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och så effektivt sätt som möjligt. Genom att skapa en värderingsstyrd kultur med en stark verksamhetsmodell kan vi bidra till en snabb och storskalig omställning till en motståndskraftig ekonomi och samtidigt begränsa de hållbarhetsrelaterade riskerna.

Se strukturen

Jämn könsfördelning på alla nivåer i organisationen

För oss innebär ansvarsfull bankverksamhet bland annat att en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning i alla delar av organisationen – bland medarbetarna totalt och på alla chefsnivåer. Inget av könen ska vara representerat till mindre än 40 procent av de anställda. 

Läs mer om vår kultur

Mångfald bland vår personal

Våra medarbetare:

  • Representerar 100 medborgarskap.
  • Talar mer än 60 språk.
  • Företräder åldersmässigt mer än fem decennier.
Läs mer om vårt arbete

Vårt välbefinnande – för ett hållbart arbetsliv och goda prestationer 

I Nordea prioriterar vi medarbetarnas välbefinnande genom att arbeta brett med proaktiva, preventiva och reaktiva åtgärder. På så vis främjar vi en inkluderande och hållbar arbetsplats där individen kan utvecklas både som person och i sin yrkesroll och samtidigt ha ett meningsfullt liv utanför Nordea, med en bra balans mellan arbete och fritid.

Främjar hälsa

Vi främjar proaktivt en stödjande och inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna känner sig uppskattade, hörda och har rätt befogenheter. 

Vi tror på öppen kommunikation och uppmuntrar återkoppling i olika forum om medarbetarnas arbetssituation, så att vi kan vidta lämpliga åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena.

Med hjälp av regelbundna utvärderingar, tillgängliga utbildningar och särskilda tjänster och verktyg bidrar vi till alla aspekter av våra medarbetares välbefinnande. 

Vi har obligatoriska utbildningar för alla ledare om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om chefers arbetsmiljöansvar. Andra ämnesspecifika utbildningar inom välbefinnande finns tillgängliga för alla medarbetare i vårt digitala kursbibliotek.

Vårt omfattande förmånspaket innefattar exempelvis hälsoundersökningar, ergonomistöd, individuell hälsocoachning och stöd för psykisk hälsa.

Dessutom har medarbetare möjlighet att engagera sig ytterligare genom att bli hälsoinspiratörer eller delta i någon av Friskvårdsföreningens sektioner för exempelvis fitness, skidåkning, fotboll, löpning, konst och spel.

Ta reda på mer om livet på Nordea

Säkerställa en riktigt bra arbetsplats

Som stöd i vårt preventiva, eller förebyggande, arbete har vi våra riktlinjer, vårt ledningssystem (som följer ISO 45001 och 45003) och vår risktaxonomi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. De hjälper oss att utreda, riskbedöma och vidta åtgärder för att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö och våra medarbetares välbefinnande. Vårt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kontrolleras en gång per år för att se till att det är effektivt och anpassat efter våra behov.

Även medarbetarnas säkerhet i nödsituationer säkerställs genom beprövade beredskaps- och krishanteringsplaner

Vi bedömer arbetsförhållandena och läget i fråga om hälsa och välbefinnande för att upptäcka och förebygga arbetsplatsolyckor, skador och hälsofaror i ett tidigt skede. Här använder vi oss av olika mått, till exempel index för välbefinnande och arbetsvillkor samt undersökningar om trivseln på arbetsplatsen.

På ett strukturerat sätt involverar vi medarbetare, arbetsmiljöombud och fackförbund i samtalet om våra medarbetares arbetsvillkor. Nordea stödjer också frivilliga medarbetarledda grupper (exempelvis för funktionsvariationer, jämställdhet samt HBTQ+ och allierade) som vill bidra till att skapa en inkluderande arbetsplats.

I syfte att inhämta värdefulla synpunkter för vi regelbundna samtal på såväl teamnivå som lands- och koncernnivå.

Vi har tydliga riktlinjer

Hantera sjukdom och arbetsförmåga

Vi inser hur viktigt det är med reaktiva åtgärder för att stödja våra medarbetare när de behöver det. Vi erbjuder våra medarbetare preventiv och reaktiv företagshälsovård som ska bidra till deras hälsa och välbefinnande. Företagshälsovården ser olika ut i olika länder, beroende på nationella lagar och normer. Vi använder både egna och externa specialister, exempelvis läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Vid nedsatt arbetsförmåga hanterar vi situationen i ett tidigt skede och gör en rehabiliteringsplan för medarbetaren för att säkerställa en trygg återgång till arbetet, på deltid eller heltid, så snart som möjligt.

Så rekryterar vi